• Ostatnia zmiana 02.10.2013 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Ustawodawstwo zawodowe położnej – wymogi europejskie

  NAZWA PRZEDMIOTU USTAWODAWSTWO ZAWODOWE POŁOŻNEJ – WYMOGI

  EUROPEJSKIE

  OSOBY DO KONTAKTU

  kierownik Zakładu prof. dr hab. Elżbieta Krajewska – Kułak zzom@umb.edu.pl

  koordynator przedmiotu dr Emilia Sarnacka emilia.sarnacka@umb.edu.pl

  OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

  dr Emilia Sarnacka

  FORMA i LICZBA GODZIN ZAJĘĆ

  Wykłady – 15 godz.

  Seminaria – 15 godz.

  TEMATYKA ZAJĘĆ

  Wykłady

  1. Zawód położnej w świetle przepisów Unii Europejskiej.

  2. Praktyka położnicza oparta na dowodach (Evidence Based Practice).

  3. Międzynarodowe standardy kształcenia położnych.

  4. Prokreacja w świetle prawa polskiego, europejskiego i Stanów Zjednoczonych

  Seminaria

  1. Współczesne kierunki organizowania opieki położniczej w Polsce i w krajach Wspólnoty

  Europejskiej.

  2. System opieki położniczej w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych.

  3. Stan badań w zakresie opieki położniczej, neonatologicznej i ginekologicznej.

  4. Organizacje położnicze krajowe i zagraniczne.

  5. Kształcenie i kwalifikacje zawodowe położnych w Polsce i w Unii Europejskiej.

  WARUNKI ZALICZENIA

  • Pełna frekwencja na zajęciach

  • Pozytywne wyniki testów cząstkowych

  • Pozytywny wynik egzaminu (forma ustna)

  LITERATURA OBOWIĄZKOWA

  1. Wrońska I. (red.), Krajewska-Kułak E., Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego,

  Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.

  2. J. K. Emos, Opieka położnicza w Europie – raport z piętnastu krajów członkowski Unii

  Europejskiej, Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa

  3. Karkowska D., Prawo medyczne dla pielęgniarek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013

  4. Rozwadowska E., Położna w systemie prawnym. Prawo dla położnych, PZWL, Warszawa

  2012

  5. Standardy kształcenia na kierunku położnictwo

  6. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie

  uznawania kwalifikacji zawodowych

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. Gajewski P., Podstawy EBM: czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i

  studentów, Medycyna Praktyczna, Kraków 2008

  2. Iwanowicz – Palus G., Kobieta i jej rodzina: profesjonalny poradnik dla położnych, Dr Josef

  Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa 2013

  3. A. Górski (red.), Leksykon prawa medycznego, CH BECK, Warszawa 2012

  4. Karkowska D., Zawody medyczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

  DODATKOWE POMOCE DLA STUDENTÓW

  Linki do stron www przydatnych w zajęciach

  www.isap.sejm.gov.pl

  www.nauka.gov.pl

  www.eur-lex.europa.eu

  http://www.sipip.szczecin.pl/

  dokument_pielegniarki_i_polozne_w_unii_europejskiej_wraz_z_wzorami_drukow_zaswiadczen_i_wni

  oskow_,lk,403,ls,404.html