• Ostatnia zmiana 10.02.2015 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Teoria pielęgniarstwa

   

  Osoba odpowiedzialna za przedmiot:Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak

   

  Osoba(y) prowadząca(e): dr hab. n. o zdr. Jolanta Lewko

   

  WYKŁADY 10h

  1. Wprowadzenie do filozofii pielęgniarstwa. Dorobek pielęgniarstwa w zakresie teorii.
  2. Istota wielkiej teorii/koncepcyjnego modelu pielęgniarstwa F. Nightingale.
  3. Istota teorii pielęgniarstwa zorientowanych na potrzeby podmiotu opieki  - V. Henderson, D. Orem.
  4. Istota teorii pielęgniarstwa zorientowanych na systemowym podejściu do podmiotu opieki – M. Rogers, B.  Neuman, C. Roy. Dotyk terapeutyczny.
  5. Podstawy teorii pielęgniarstwa zorientowanych na relacje pomiędzy pielęgnowanym a pielęgnującym – H. Peplau, J. Watson.

   

  SEMINARIA  15h

  1. Teoretyczne podstawy pielęgniarstwa. Elementy wspólne teorii pielęgniarstwa.
  2. Wkład polskich pielęgniarek w rozwój teorii -  Kulczyńska T., Chrzanowska H., Hutner R.
  3. Istota pielęgniarstwa zorientowanego na środowisko zewnętrzne człowieka w koncepcji F. Nightingale.
  4. Teoria V. Henderson – implikacje praktyczne.
  5. Model pielęgnowania D. Orem – szacowanie deficytu samoopieki.
  6. Teoria C. Roy – czynniki ułatwiające i utrudniające wdrażanie do praktyki rodzinnej.
  7. Teoria B. Neuman – uwarunkowania wykorzystania w praktyce opiekuńczej.
  8. Istota relacji międzyludzkich w pielęgnowaniu na przykładzie H. Peplau.
  9. Charakterystyka istotnych relacji opiekuńczych pielęgniarka-pacjenta według teorii J. Watson.
  10. Teoria pielęgniarstwa transkulturowego według M. Leininger.

   

  LITERATURA

  1. Blak A.: Florence Nightingale i jej filozofia. Pielęgniarstwo 2000, nr 6 1995
  2. Blak A.: Teorie pielęgnowania. Pielęgniarstwo 2000, nr 5 1995.
  3. Blak A.: Wokół teorii Orem. Pielęgniarstwo 2000, nr 3-5 1996.
  4. Blak-Kaleta A.: Orem – od teorii do praktyki. Pielęgniarstwo 2000, nr 6 1996.
  5. Ciechaniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
  6. Collins S., Parker E.(red.): Propedeutyka  pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1994.
  7. Górajek-Jóźwik J., Ciechaniewicz W.: Idea wielozawodowego kształcenia w naukach opiekuńczych. Zdrowie Publiczne, 1997,8.
  8. Górajek-Jóźwik J.: Wokół teorii pielęgnowania. Próba ukazanie dorobku rodzinnego. Pielęgniarstwo 2000, nr 5,6 1995, nr1,6 1996.
  9. Górajek-Jóźwik J.(red.): Filozofia i teoria pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2007.
  10. Kawczyńska-Butrym Z.: Podstawy pielęgniarstwa rodzinnego. WL PZWL, Warszawa 1995.
  11. Płażewska-Żywko L., Wilczek-Rużyczka E.: Teoria pielęgnowania D. Orem. Pielęgniarstwo 2000, nr 1-2 1996.
  12. Poznańska S., Płażewska-Żywko L.: Wybrane modele pielęgniarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
  13. Poznańska S.: Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. PZWL, Warszawa 1988.
  14. Widomska-Czekajska T., Górajek-Jóźwik J. (red.): Przewodnik encyklopedyczny dla pielęgniarek. WL PZWL, Warszawa 1996.
  15. Wrońska I.: Rola społeczno - zawodowa pielęgniarki. Rozdz. I. IV. CEM, Warszawa, 1997.
  16.  Zahradniczek K. (red): Wprowadzenie do pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1999.
  17. Górajek-Jóźwik J. (red.): Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej
  18. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

   

  UZUPEŁNIAJĄCA

  1. Bik B. (red.): Wybrane zagadnienie promocji zdrowia. Szkoła Zdrowia Publicznego CMUJ, Kraków 1996.
  2. Young A., Taylor S.G., McLaughlin-Renpenning K.: Connections nursing research, theory, and  practice. Mosby, Philadelphia 2001.