• Ostatnia zmiana 10.02.2015 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

   

  Osoba(y) prowadząca(e): Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak, dr hab. n. o zdr. Jolanta Lewko
   

  WYKŁADY 30h

  1. Istota współczesnego pielęgnowania. Wprowadzenie do filozofii pielęgniarstwa. Zakres i charakter wkładu polskich pielęgniarek w rozwój teorii.
  2. Filozofia poznania i nauki. Główne kierunki filozoficzne i ich charakterystyka. Podstawy i rodzaje argumentacji filozoficznej.
  3. Najważniejsze koncepcje filozoficzne człowieka.
  4.  Filozoficzne podstawy etyki pielęgniarskiej.Antropologia filozoficzna jako podstawa wiedzy etycznej.
  5. Systemy etyczne
  6. Etyka jako teoria moralności - jej przedmiot i podstawowe pojęcia.
  7. Etyka w praktyce pielęgniarskiej.
  8. Współczesne koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej.
  9. Pielęgniarka – rola i funkcje zawodowe.
  10. Założenia procesu pielęgnowania.
  11. Holizm w pielęgniarstwie. Pielęgniarstwo jako nauka i sztuka.
    

  ĆWICZENIA 45h

  1. Uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania pielęgniarstwa w Polsce: społeczno-gospodarcze, historyczne, współpraca międzynarodowa.
  2. Regulacje prawne dotyczące zawodu pielęgniarki, położnej, międzynarodowe uregulowania prawne zawodu pielęgniarki, położnej.
  3. Kodeks etyki zawodowej. Funkcje kodeksów etycznych.
  4. Prawa człowieka, prawa pacjenta.
  5. Dylematy etyczne.
  6. Analiza sytuacji moralnej i procesu podejmowania decyzji moralnej, wartości, normy i oceny moralne. Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki i ich rozwiązywanie.
  7. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki.
  8. Ogólna i szczegółowa etyka pielęgniarstwa.
  9. Podejście holistyczne do zdrowia i choroby.
  10. Opieka profesjonalna i nieprofesjonalna.
  11. Organizacja  stanowiska pracy pielęgniarki.
  12. Jakość opieki, działania pielęgniarki na rzecz jakości opieki, ogólne zasady postępowania.
  13. Jakość opieki - jakość pielęgnowania
  14. Standardy opieki i praktyki pielęgniarskiej, procedury postępowania.
  15. Edukacyjne rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem.
  16. Zadania pielęgniarki w przygotowaniu pacjentki do samoopieki.
  17. Proces przygotowania pacjenta do działań samoopiekuńczych.
  18. Wsparcie społeczne w pielęgniarstwie.
  19. Problemy współczesnego pielęgniarstwa.
  20. Komunikowanie w pielęgniarstwie.
  21. Opieka, opiekowanie się.
  22. Podmiot opieki  w pielęgnowaniu.
  23. Ocena stanu zdrowia pacjenta, diagnoza pielęgniarska. Dokumentowanie procesu pielęgnowania.
  24. Analiza wyników przeprowadzonego badania podmiotowego, przedmiotowego oraz badań dodatkowych.
  25. Działalność naukowa w pielęgniarstwie: zakres i charakter, metody badań.
  26. Odpowiedzialność pracowników służby zdrowia, prawo i jego źródła, stosunek prawny, problemy odpowiedzialności w przypadkach zespołowego działania w medycynie.
  27. Wybrane zagadnienia z bioetyki - eksperyment medyczny, przeszczepy komórek, tkanek i narządów, eutanazja, interwencje medyczne związane z reprodukcją, wybrane zagadnienia z inżynierii genetycznej.
    

  LITERATURA

  1.  Wrońska I., Mariański J. (red.): Etyka w pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.
  2.  Zarzycka D.: Pielęgniarska dokumentacja sytuacji zdrowotnej pacjenta. [w:] Podstawy pielęgniarstwa. Tom I. Założenia teoretyczne, B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004, 274-292.
  3.  J. Górajek-Jóźwik, (red.): Filozofia i teorie pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.
  4. J. Górajek-Jóźwik, (red.): Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
  5. J. Górajek-Jóźwik, Pielęgniarstwo, [w:] Pielęgniarstwo. Ćwiczenia, pod red.W. Ciechaniewicz , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, s. 25-91.
  6. J. Górajek-Jóźwik, Pielęgnowanie zindywidualizowane. [w:] Podstawy pielęgniarstwa. Tom I. Założenia teoretyczne, pod red. B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004, 211-222.
  7. J. Górajek-Jóźwik, Podstawy i założenie zindywidualizowanego pielęgnowania. [w:] Pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych, pod red. K. Zahradniczek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, 140-177.
  8. Kawczyńska-Butrym Z.: Diagnoza pielęgniarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
  9. Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej . Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych . Warszawa 1995.
  10. Marć M.: Gromadzenie informacji o pacjencie i jego rodzinie. [w:] Podstawy pielęgniarstwa. Tom I. Założenia teoretyczne, pod red.  B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek,  Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004, 222-259.  Poznańska S., Płaszewska-Żywko L.: Wybrane modele pielęgniarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
  11.  Dobrowolska B.:Wprowadzenie do medycznej etyki troski. Wydawnictwo Branta 2010.
    

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
   

  1. Poznańska S.: Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. PZWL, Warszawa 1988.
  2. Widomska-Czekajska T., Górajek-Jóźwik J. (red.): Przewodnik encyklopedyczny dla pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.
  3. arpenito-Moyet LJ.: Nursing Care Plans and Documentation. Nursing Diagnoses and Collaborative Problems. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2004.
  4. Carpenito-Moyet LJ.: Handbook of nursing diagnosis. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2008.
  5. Joung A.: Connections nursing research, theory and practice. Mosby, St Louis 2001.