• 24.09.2013 Zaklad Farmakoterapii Monitorowanej

    Program nauczania

    1. Jednostka odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu:

    • Zakład Farmakoterapii Monitorowanej

    2. Kierownik:

    • prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlak

    3. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie przedmiotu:

    • prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlak

    4. Wymiar godzinowy zajęć:

    • wykłady – 15 godz.
    • ćwiczenia – 30 godz.

    5. Forma zakończenia zajęć (forma zaliczeniowa):

    • egzamin w formie pisemnej (test)

    6. Cel nauczania:

    Podstawowym celem nauczania farmakologii jest przyswojenie przez studentów informacji dotyczących losu leków w ustroju, mechanizmu ich działania, efektów niepożądanych, toksycznych, a także ewentualnych interakcji, które mogą pojawić się w trakcie politerapii. Szczególna uwaga poświęcona jest modulacji parametrów biochemicznych oraz hematologicznych przez określone grupy farmaceutyków. Omawiane są również zasady monitorowania stężenia leku w płynach ustrojowych i interpretacja uzyskanych wyników w odniesieniu do leków o niskim współczynniku terapeutycznym.

    7. Formy nauczania:

    • wykłady
    • ćwiczenia

    8. Program nauczania:

    Nauczanie przedmiotu rozpoczyna się wprowadzeniem terminologii z zakresu farmakologii, omówieniem postaci farmaceutycznych preparatów leczniczych, sposobów podawania leków, elementów farmakokinetyki. Fundamentem farmakologii jest zrozumienie mechanizmów działania leków, a zatem w programie nauczania szczególny nacisk został położony na oddziaływanie substancji leczniczej z organizmem na poziomie komórkowym oraz molekularnym. W dalszym etapie wyjaśniane są zasady stosowania leków w określonych procesach patologicznych, wskazania do ich stosowania, objawy niepożądane, przeciwwskazania i interakcje. Każda grupa farmaceutyków jest charakteryzowana pod względem przydatności w terapii określonych schorzeń, z krytyczną oceną ich wartości terapeutycznej. Szczególną uwagą zwraca się na wyjaśnienie wpływu farmakoterapii na wyniki badań laboratoryjnych. W następnej kolejności omawiane jest bezpieczeństwo farmakoterapii, a także wprowadzane są elementy toksykomanii.

     

    1.      Elementy farmakologii ogólnej. Losy leków w organizmie. Podstawy farmakokinetyki.

    • przedmiot i zadania farmakologii
    • pochodzenie i nazewnictwo leków
    • drogi podawania leków
    • transport i dystrybucja leku
    • procesy biotransformacji substancji leczniczych
    • eliminacja leków i ich metabolitów z organizmu
    • matematyczny opis procesów kinetycznych, pojęcie kompartmentu
    • stężenie leku jako wypadkowa procesów wchłaniania i eliminacji
    • mechanizmy działania leków
    • receptory i wtórne przekaźniki
    • interakcje leków
    • czynniki modulujące działanie leków
    • działania niepożądane farmakoterapii

     

    2.      Farmakologia autonomicznego układu nerwowego

    • leki układu adrenergicznego
    • leki układu cholinergicznego

     

    3.      Farmakologia leków ośrodkowego układu nerwowego cz. I

    • leki przeciwpadaczkowe
    • farmakoterapia choroby Alzheimera
    • farmakoterapia parkinsonizmu
    • leki przeciwdepresyjne

     

    4.      Farmakologia leków ośrodkowego układu nerwowego cz. II

    • leki neuroleptyczne
    • premedykacja i znieczulenie ogólne
    • leki uspakajające i nasenne
    • premedykacja i znieczulenie ogólne
    • środki psychodysleptyczne i psychostymulujące

     

    5.      Leki wpływające na zakończenia czuciowe i ruchowe

    • środki znieczulające miejscowo
    • leki porażające zakończenia ruchowe

    Farmakoterapia bólu.

     

    6.      Leki modulujące czynność mięśnia sercowego

    • podstawy farmakologicznego leczenia choroby niedokrwiennej serca
    • leki przeciwmiażdżycowe
    • farmakoterapia niewydolności mięśnia sercowego
    • standardy postępowania w terapii zaburzeń rytmu serca

     

    7.      Kolokwium I

     

    8.      Ogólne zasady farmakoterapii nadciśnienia tętniczego

    • leki moczopędne
    • b-adrenolityki
    • inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści receptorów angiotensynowych
    • antagoniści kanałów wapniowych
    • leki hipotensyjne działające ośrodkowo
    • a-adrenolityki

     

    9.      Farmakologia krwi i układu krwiotwórczego

    • leki wpływające na mechanizmy krzepnięcia
    • środki modulujące hematopoezę

     

    10.   Farmakologia układu oddechowego

    • leki przeciwkaszlowe
    • leki wykrztuśne i sekretolityczne
    • stany spastyczne układu oddechowego – leki stosowane w astmie oskrzelowej

     

    11.   Leki modulujące czynność przewodu pokarmowego

     

    • farmakoterapia choroby wrzodowej żołądka
    • leki stosowane w chorobach wątroby
    • leki przeczyszczające i zapierające
    • leki wpływające na czynność zewnątrzwydzielniczą trzustki

     

    12.   Antybiotykoterapia

    • ogólne zasady chemioterapii
    • środki odkażające i antyseptyczne
    • antybiotyki b-laktamowe (penicyliny, cefalosporyny, cefamycyny, karbapenemy, monobaktamy)
    • makrolidy
    • linkozamidy
    • antybiotyki aminoglikozydowe
    • tetracykliny
    • sulfonamidy

     

    13.    Farmakoterapia zakażeń grzybiczych, wirusowych i inwazji pasożytniczych

    • leki przeciwgrzybicze
    • leki przeciwwirusowe
    • środki stosowane w zakażeniach pierwotniakami
    • farmakoterapia zakażeń płazińcami i robakami obłymi

     

    13. Farmakologia układów hormonalnych

    • farmakoterapia cukrzycy
    • hormony płciowe, środki antykoncepcyjne
    • gruczoł tarczowy
    • przysadka i nadnercza

     

    14. Leki układu immunologicznego i leki przeciwnowotworowe

    • leki immunomodulujące
    • zasady chemioterapii nowotworów
    • terapia genowa chorób rozrostowych

     

    15. Kolokwium II

     

    Student po zakończeniu nauczania przedmiotu powinien:

    • opanować podstawową wiedzę w zakresie farmakokinetyki oraz farmakodynamiki leków
    • dysponować wiedzą z zakresu możliwych do wystąpienia interakcji zachodzących
    • zarówno pomiędzy jednocześnie stosowanymi preparatami farmaceutycznymi
    • posiadać podstawową wiedzę w zakresie farmakologii narządowej
    • nabyć umiejętność interpretacji wyników badań laboratoryjnych u chorych poddanych farmakoterapii
    • swobodnie korzystać z dostępnych baz danych dotyczących farmakologii(internet, czasopisma naukowe, podręczniki)