• Ostatnia zmiana 29.09.2016 przez Studium Języków Obcych

  Reglaminy

   

                                                          REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH  UMB                    

  1. W ramach zajęć dydaktycznych, zgodnie z planem i programem danego kierunku studiów, student jest zobowiązany do nauki języka angielskiego, a na kierunku Farmacja również języka łacińskiego.
  2. Lektorat kończy się egzaminem lub zaliczeniem (bez oceny), w zależności od nauczanego języka oraz kierunku studiów.
  3. Przedmiotem nauczania jest język specjalistyczny, dostosowany do potrzeb zawodowych przyszłych absolwentów.
  4. Student ma obowiązek zgłoszenia się na zajęcia w pierwszym tygodniu nauki zgodnie z harmonogramem grupy, do której jest przypisany.
  5. Ćwiczenia są obowiązkowe. Student ma prawo do opuszczenia bez usprawiedliwienia dwóch zajęć w ciągu roku, z obowiązkiem zaliczenia materiału w sposób wskazany przez lektora prowadzącego (nie dotyczy terminów zapowiedzianych sprawdzianów).Kolejne nieobecności nieusprawiedliwione będą skutkować brakiem zaliczenia przedmiotu, co jest jednoznaczne z koniecznością powtórzenia lektoratu. 
  6. Podstawę zaliczenia każdego roku stanowi systematyczny, aktywny udział w zajęciach, oraz pozytywne wyniki z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów cząstkowych. Student otrzymuje wpis do indeksu bez oceny (zal.) u wykładowcy
  7. Treść i forma egzaminu końcowego, zgodne z zatwierdzonym sylabusem, są uzależnione od specyfiki danego kierunku. Egzamin obejmuje całość materiału realizowanego na zajęciach, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności pracy z tekstem specjalistycznym. Ocena końcowa wpisywana do indeksu jest średnią ocen z całego okresu lektoratu oraz oceny z w/w egzaminu.
  8. Posiadanie certyfikatu z jęz. angielskiego lub oceny z lektoratu otrzymanej na innym kierunku nie zwalnia z uczęszczania na zajęcia. Jedynie ocena z lektoratu uzyskana na tym samym kierunku, nie wcześniej niż 5 lat wstecz, może być przepisana przez kierownika Studium.
  9. W SJO stosowane są procentowe kryteria oceny, gdzie: bardzo dobry to 100%-93%, ponad dobry 92%-85%, dobry 84%-77%, dość dobry 76%-69%, dostateczny 68%-60%, niedostateczny poniżej 60%.
  10. Wykaz podręczników dla każdego kierunku jest podany w sylabusach.
  11. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane indywidualnie przez kierownictwo SJO.