• Aktualności

  Kolejny grant dla UMB dr Justyny Hermanowicz NCN Miniatura1

  06.09.2017 18:21
  Autor: Administrator UMB

  Dr Justyna Hermanowicz z Zakładu Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego UMB zdobyła grant na badania wstępne pod tytułem „Modulacja aktywności kinazy tyrozynowej Brutona oraz jednoczesna aktywacja receptorów erytropoetynowych Epo-R i Bc-R jako nowa propozycja chemioterapeutyczna wobec komórek raka jelita grubego.”

  Uzyskała finasowanie w kwocie 49 500 PLN. Projekt stanowi kontynuację prowadzonych w Zakładzie Farmakodynamiki badań związanych z udziałem kinazy tyrozynowej Brutona w procesie rozwoju i progresji chorób rozrostowych. Rak jelita grubego stanowi istotny problem zarówno w aspekcie medycznym, jak też społecznym. Stosowana obecnie terapia, często jest zdecydowanie niezadawalająca, oprócz ograniczonej skuteczności, obciążona jest licznymi działaniami niepożądanymi. Celem projektu jest próba wyjaśnienia udziału kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) oraz kinazy jansunowej JAK-2 w modulacji wewnątrzkomórkowych szlaków prowadzących do skuteczniejszego hamowania procesu nowotworowego przy jednoczesnym podaniu erytropoetyny i inhibitora kinazy Brutona - LFM-A13.  Poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych, łączących aktywność przeciwnowotworową z jednoczesną poprawą parametrów hematologicznych stanowi szczególnie pilne zadanie dla badaczy, lekarzy oraz przemysłu farmaceutycznego. Zrealizowanie niniejszego projektu poza poszerzeniem wiedzy o mechanizmach działania poszczególnych leków, może mieć także implikacje kliniczne i przyczynić się do skuteczniejszego leczenia pacjentów z rakiem jelita grubego. Istnieje realna szansa, że uzyskane wyniki i wyciągnięte na ich podstawie wnioski pomogą w opracowaniu nowej terapii, stanowiącej atrakcyjną alternatywą w stosunku do już istniejących metod leczenia raka jelita grubego.

   

  Dr n. farm. Justyna Hermanowicz jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych o łącznym IF 17,904, za co była nagradzana przez JM Rektora UMB. Współwykonawca projektów badawczych:  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w latach 2009-2012 oraz europejskiego (POIG) w latach 2009-2015. Sekretarz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2011- 2015. Specjalista farmacji klinicznej.

  Powrót