• Aktualności

  Wydział Nauk o Zdrowiu UMB z kategorią A

  16.05.2018 13:36
  Autor: Administrator UMB

   

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku naukową kategorię A. W ostatniej parametryzacji wydział został oceniony na B. Po odwołaniu się od tej decyzji przez władze UMB, ministerstwo poddało WNOZ ponownej ocenie. Analiza potwierdziła argumenty Uczelni. Wszystkie 3 wydziały UMB (Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Wydział Nauk o Zdrowiu) mogą poszczycić się kategorią naukową A.

  "Ta decyzja bardzo nas cieszy, bo znacznie lepiej odzwierciedla nasz potencjał naukowy i nie ukrywajmy, nasze aspiracje. Jesteśmy dumni z własnych osiągnięć i czerpiemy dużą satysfakcję z faktu właściwego docenienia naszej pracy przez instytucje centralne"- komentuje prorektor ds. nauki prof. dr hab. Marcin Moniuszko.

  Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych pod koniec 2017 r. Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej. W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze;
  • potencjał naukowy;
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

   

  Oceny uzyskane przez poszczególne jednostki naukowe według powyższych kryteriów zostały porównane z wartościami ocen referencyjnych dla kategorii A i dla kategorii B, ustalonych przez KEJN i zatwierdzonych przez Ministra. Wyniki porównania stanowiły podstawę do zaliczenia jednostki naukowej do kategorii naukowej A, B lub C. Ponadto została przeprowadzona dodatkowa ocena ekspercka efektów działalności jednostek naukowych, w celu wyłonienia jednostek naukowych wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji, co mogłyby stanowić podstawę do zaliczenia ich do kategorii A+.

   

  Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (WNOZ) powstał w 1999 r. Początkowo funkcjonował jako Oddział Pielęgniarstwa na Wydziale Lekarskim i kształcił w ramach zaocznych studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.

  Od 2000 r. rozpoczęto kształcenie na dziennych studiach licencjackich na kierunkach: Pielęgniarstwo i Fizjoterapia oraz na specjalności Dietetyka, a od 2002 r. także na kierunku Położnictwo i na specjalności Zdrowie Publiczne. W roku 2003, mocą Uchwały Senatu Akademii Medycznej Białymstoku powołano Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia. W dniu 27 marca 2008 r., decyzją Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została zmieniona nazwa Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia na Wydział Nauk o Zdrowiu.

  Wydział Nauk o Zdrowiu UMB posiada doskonale przygotowaną kadrę, strukturę organizacyjną oraz bazę lokalową zapewniające realizację nowoczesnego programu dydaktycznego i naukowego. Na Wydziale zatrudnionych jest 184 nauczycieli akademickich, w tym 21 profesorów, 26 doktorów habilitowanych i 99 doktorów.
  W chwili obecnej strukturę Wydziału tworzy 31 jednostek, w tym: 9 Klinik, 19 Zakładów, 2 Samodzielne Pracownie i 1 Studium. Wszystkie jednostki biorą udział w kształceniu pielęgniarek, położnych, elektroradiologów, dietetyków, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, logopedów i fonoaudiologów lekarzy, lekarzy dentystów, oraz studentów zdrowia publicznego. W październiku 2011 r. rozpoczęły się zajęcia w nowo wybudowanym, nowocześnie wyposażonym Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu, gdzie mieści się większość zakładów Wydziału.
  WNOZ posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna i nauk o zdrowiu oraz doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna i nauk o zdrowiu.

  Aktualnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu można studiować na 9 kierunkach, w tym na nowym, unikatowym kierunku studiów w Polsce Biostatystyce.

  Kierunki na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

  • Biostatystyka
  • Dietetyka
  • Elektroradiologia
  • Fizjoterapia
  • Logopedia z Fonoaudiologią
  • Pielęgniarstwo
  • Położnictwo
  • Ratownictwo Medyczne
  • Zdrowie Publiczne

   

  Na Wydziale studiuje prawie 1800 osób, a dyplomy ukończenia studiów uzyskało ponad 7300 absolwentów.

  Na Wydziale wydawane jest anglojęzyczne czasopismo naukowe Progress in Health Sciences. Działa tu także Wydziałowe Centrum Wolontariatu. W ciągu każdego roku prowadzonych jest kilkanaście akcji charytatywnych i środowiskowych promujących prozdrowotny tryb życia.

  W 2011 r. Wydział otrzymał nagrodę „Najaktywniejsza Firma” za zorganizowanie dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, Dnia Przedsiębiorczości 2010, przygotowującego młodzież do świadomego wyboru drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej. WNOZ oferuje również ciekawe zajęcia dla najmłodszych w ramach „Akademii Młodego Naukowca”, „Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka”, jak i seniorów „Uniwersytet Zdrowego Seniora”.

   

   

  Powrót