• Aktualności

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w ramach II edycji Programu Polskie Powroty

  04.02.2019 14:22
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Nabór wniosków jest skierowany do polskich badaczy pracujących na uczelniach na całym świecie. Program ma na celu zachęcenie do powrotu do kraju naukowców z Polski, którzy osiągają sukcesy naukowe i dydaktyczne w zagranicznych ośrodkach naukowych. Projekt może dotyczyć dowolnej dziedziny naukowej. 

   

  Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu związanych z finansowaniem powrotu do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

   

  - wynagrodzenie Powracającego Naukowca (UWAGA: Powracającym Naukowcem może być osoba, która: posiada obywatelstwo polskie, uzyskała stopień naukowy doktora przed 31 stycznia 2016 r., w okresie od 31 stycznia 2017 r. do momentu złożenia wniosku nie mieszkała i nie pracowała w Polsce. Pozostałe szczegółowe wymogi odnośnie Powracającego Naukowca zostały określone w Regulaminie konkursu);

   

  - wynagrodzenia członków Grupy Projektowej, której Kierownikiem jest Powracający Naukowiec;

   

  - przesiedlenie Powracającego Naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;

   

  - adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego Powracającego Naukowca oraz członków Grupy Projektowej.

   

  Termin realizacji Programu:

  Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2019 r. i nie później niż 30 września 2020 r. 

   

  Nabór wniosków w Programie:

  Wnioski będą przyjmowane w terminie do 07 maja 2019 r. do godz. 15.00, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA. Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku angielskim. Wyjątkowo, w języku polskim składane będą:

  - streszczenie projektu stanowiące część wniosku;

  - oświadczenia i pełnomocnictwa Wnioskodawcy oraz Powracającego Naukowca stanowiące załączniki do wniosku;

  - dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia naukowego / tytułu naukowego stanowiące załączniki do wniosku (opcjonalnie w języku angielskim lub łacińskim). 

   

  Całkowity budżet Programu:

  45 000 000 PLN. 

   

  Maksymalny budżet pojedynczego projektu:

  2 270 000 PLN. 

   

  Koszty kwalifikowalne w Projekcie:

  - wynagrodzenie Powracającego Naukowca - 250 000 PLN - 350 000 PLN rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat doświadczonego naukowca; 180 000 PLN - 240 000 PLN rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat naukowca niespełniającego wymogów dotyczących doświadczonego naukowca (kwoty te uwzględniają koszty zarówno pracownika, jak też pracodawcy tj. tzw. kwota brutto brutto). W przypadku zatrudnienia na niepełny etat stawka wynagrodzenia obliczana jest proporcjonalnie;

   

  - wynagrodzenia członków Grupy Projektowej w maksymalnej łącznej wysokości 200 000 PLN. Maksymalna kwota wynagrodzenia dla jednego członka grupy projektowej może wynieść 150 000 PLN rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat;

   

  - przesiedlenie Powracającego Naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w maksymalnej wysokości 20 000 PLN brutto (podróż, bagaż, transport mienia);

   

  - adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego Powracającego Naukowca oraz członków Grupy Projektowej w maksymalnej wysokości 50 000 PLN brutto (drobne remonty, zakupy, koszty przygotowania wniosków o dofinansowanie, wyjazdy członków Grupy Projektowej na konferencje, dodatki zadaniowe dla pracowników Wnioskodawcy).

   

  Wkład własny:

  - nie jest wymagany. 

   

   

  Dzięki projektom w ramach Programu, polskie uczelnie i instytuty naukowe będą miały możliwość pozyskania do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz aktualną wiedzę w zakresie trendów badawczych w danej dyscyplinie naukowej.

   

  Program Polskie Powroty jest jedyną ofertą grantową dla polskich naukowców rezydujących w zagranicznych ośrodkach naukowych, która daje możliwość powrotu do Polski w celu stworzenia własnej grupy projektowej i prowadzenia badań z uwzględnieniem warunków finansowych na światowym poziomie. Ich obecność w polskiej przestrzeni naukowej da szansę na zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i badań. 

   

  W załączeniu przesyłam wzór wniosku o dofinansowanie w Programie Polskie Powroty. 

   

  Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej:

   

  https://www.nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/ogloszenie

   

  W przypadku Państwa zainteresowania aplikowaniem w konkursie lub potrzebą uzyskania dodatkowych informacji od przedstawiciela NAWA, uprzejmie proszę o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej.

  Powrót