• Aktualności

  Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe - II nabór wniosków w konkursie NAWA

  15.03.2019 10:37
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w dniu 14 marca br. ogłosiła II edycję konkursu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

   

  Celem programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej przez zaangażowane strony. Rezultaty projektu mają być dla uczelni podstawą do rozwoju długotrwałej współpracy z jednostkami, z którymi budowane jest Partnerstwo, w związku z czym projekty muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju aplikujących. Proponowane działania muszą cechować się wysokim stopniem dopasowania do strategii rozwoju oraz strategii umiędzynarodowienia Wnioskodawcy i celów partnerstwa zawartego pomiędzy instytucjami.

   

   

  Przedmiot konkursu: W ramach projektu jednostki mają możliwość pozyskania środków finansowych na inicjatywy międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia. 

   

  Partnerstwo: partnerem w projekcie złożonym przez aplikujący podmiot muszą być co najmniej 3 zagraniczne uczelnie lub jednostki naukowe, co ma za zadanie realnie wpłynąć na umiędzynarodowienie polskich ośrodków naukowych i dydaktycznych. Liczba partnerów strategicznych w projekcie może wynosić od 3 do 6 instytucji. 

   

  Budżet projektu: może wynosić maksymalnie 2 000 000,00 PLN.

   

  Termin naboru wniosków: 30 maja 2019 r., godz. 15.00. Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski. 

   

  Termin realizacji projektu: realizacja pojedynczego projektu musi obejmować okres od 6 do 24 miesięcy. Realizacja projektu musi zawierać się w przedziale czasowym od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r. 

   

  Ogłoszenie wyników naboru: do 30 września 2019 r. 

   

  Alokacja środków w programie: 50 000 000,00 PLN.

   

  Możliwe działania w projekcie:

  - opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym;

  - opracowanie i złożenie wniosków grantowych;

  - organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów;

  - opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w instytucjach biorących udział w projekcie;

  - rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia;

  - udział w stażach;

  - wymiana studentów oraz pracowników;

  - wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich;

  - prowadzenie badań naukowych we współpracy z przedsiębiorcami pod warunkiem nieprzekazywania środków do przedsiębiorstw;

  - rozwój zarządzania jakością, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, badań, administracji;

  - prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym;

  - przygotowanie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez pracowników uczelni;

  - nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynkowych. 

   

  Uprawnione kategorie kosztów w projekcie:

  - koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;

  - koszty podróży i utrzymania - poniesione w związku z realizacją projektu;

  - koszty organizacji lub udziału w spotkaniach, konferencjach, targach i innych wydarzeniach w kraju i za granicą;

  - koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

   

  Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie (wzór udostępniony przez NAWA):

  - informacje o wnioskodawcy;

  - informacje o partnerach;

  - informacja o projekcie (okres realizacji, krótki opis, analiza potrzeb i problemów, grupy docelowe, typy podejmowanych działań w projekcie, planowane rezultaty i produkty projektu oraz ich oddziaływanie, zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja działań);

  - budżet szczegółowy projektu. 

   

  W ubiegłorocznej edycji konkursu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe dofinansowanie otrzymał projekt pt. ""Opracowanie narzędzi omicznych do diagnostyki i oceny skuteczności terapii w chorobach zapalnych", który obecnie jest realizowany. 

   

  W przypadku zainteresowania aplikowaniem w konkursie lub potrzebą uzyskania dodatkowych informacji od przedstawiciela Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, uprzejmie proszę o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej UMB.

  Powrót