• Aktualności

  Dział Współpracy Międzynarodowej i Empik School zapraszają na bezpłatne warsztaty języka angielskiego dla nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych UMB

  11.04.2019 13:01
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  UWAGA: Rekrutacja na warsztaty języka angielskiego została zakończona. 

   

  Warsztaty językowe we współpracy międzynarodowej prowadzone przez Empik School Białystok, realizowane będą w ramach projektu pn. „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia” w ramach programu „Welcome to Poland” realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

  Do projektu mogą zgłaszać się pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni UMB, którzy w ramach swoich codziennych obowiązków mają kontakt z zagranicznymi studentami, naukowcami, instytucjami itp. (wymóg konieczny).

  W przypadku osób zatrudnionych na umowę na czas określony, wymagane będzie złożenie pisma do Kanclerza (dla administracji) lub do JM Rektora (dla kadry naukowo-dydaktycznej) z prośbą o wyrażenie zgody na udział pracownika. Pismo składa bezpośredni przełożony pracownika. Po uzyskaniu zgody, pismo należy załączyć wraz z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi. Wzory pism zostaną przesłane wraz z formularzami.

  Tematyka zajęć:

  Formal i Informal Writing

  - udoskonalenie pisania w języku angielskim,

  - spójne przedstawienie informacji w tekstach pisanych formalnych i nieformalnych (linking words),

  - zachowanie równowagi między formą i treścią w korespondencji formalnej,

  - zapoznanie się z cechami formalnego i nieformalnego języka pisanego,

  - specyfika różnego rodzaju tekstów pisanych formalnych i nieformalnych (podanie, wniosek, skarga, zażalenie, mail, sprawozdanie, raport, streszczenie artykułu, wypracowanie, itp.),

   - zasady angielskiej interpunkcji,

  - zasady opisywania wykresów, tabel, zestawień, diagramów,

  - słownictwo często używane w tekstach formalnych i nieformalnych,

  - utarte zwroty i konstrukcje często wykorzystywane w tekstach formalnych i nieformalnych.

  The Nuances of the English Language:

  - poznanie struktur I czasów, których niewłaściwe użycie zmienia kontekst i wydźwięk przekazu;

  - zapoznanie się z niuansami znaczeniowymi wpływającymi na ton i kulturę wypowiedzi;

  - poznanie pułapek językowych;

  - poznanie słów i wyrażeń powodujących najwięcej kłopotów i pomyłek (wyrażenia i słowa, które są ze sobą najczęściej mylone);

  - poznanie struktur językowych istniejących w języku angielskim, a nie mających swojego odpowiednika w języku polskim;

  - zapoznanie się z odcieniami znaczeniowymi nieuchwytnymi w języku polskim.

  Forma zajęć:

  - test kwalifikujący dla uczestników,

  - przekazanie podstawowych informacji teoretycznych,

  - zajęcia o charakterze interaktywnym,

  - zajęcia prowadzone w języku angielskim,

  - warsztaty praktyczne,

  - prace pisemne,

  - na koniec praca ewaluacyjna (praca pisemna/egzamin/test),

  - po zakończeniu cyklu zajęć, uczestnicy dostaną zaświadczenie o ukończeniu warsztatów językowych.

  Warsztaty będą realizowane w dwóch grupach po 12 osób. Łączna liczba miejsc to 24 (12 osób w grupie Formal i Informal Writing, 12 osób w grupie The Nuances in the English Language). Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Wymiar czasowy warsztatów: 60 godzin dydaktycznych na jedną grupę. (1 h dydaktyczna to 45 minut). Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w każdej z dwóch grup po dwie godziny dydaktyczne.

  Pierwsze zajęcia przewidziane są na przełomie kwiecień/maj 2019 r. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo poinformowani po zakończeniu rekrutacji i uzgodnieniach z lektorami prowadzącymi zajęcia.

  Prognozowany termin zakończenia warsztatów: grudzień 2019 r.

  Zajęcia będą odbywały się co tydzień, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień), świąt państwowych i innych. W czasie trwania cyklu warsztatów istnieje możliwość zmiany terminów oraz częstotliwości zajęć. O każdej zmianie terminu będą Państwo informowani niezwłocznie.

  Grupa 1: Formal i Informal Writing (zajęcia będą prowadzone we wtorki w godzinach 8:30-10:00).

  Grupa2 : The Nuances in the English Language (zajęcia będą prowadzone w piątki w godzinach 8:30-10:00).

  W przypadku zainteresowania uczestnictwem w warsztatach prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej – tel. +48 85 686 51 78 lub e-mail: jakub.wszeborowski@umb.edu.pl. Należy wskazać do której grupy chcą Państwo uczęszczać (istnieje możliwość zgłoszenia się do obu grup).

  Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa, zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną wzory dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w projekcie. Wypełnione dokumenty projektowe (oryginały) trzeba złożyć najpóźniej do 19 kwietnia 2019 r. do Działu Współpracy Międzynarodowej (Prawe Skrzydło Pałacu Branickich, pokój nr 99).

  Decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową, w przypadku przekroczenia limitu miejsc. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane na warsztaty, w przypadku nie złożenia dokumentów w terminie lub rezygnacji przez osoby zgłoszone.

  Serdecznie zachęcamy pracowników UMB do wzięcia udziału w warsztatach językowych!

  Dział Współpracy Międzynarodowej.

  Powrót