• Aktualności

  Wymiana bilateralna z Indiami - nabór wniosków (NAWA)

  11.06.2019 10:42
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej  naukowców Polska - Indie.

   

  Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i Indii. 

   

  Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

   

  - pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, a strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego;

  - nie mogą być finansowane koszty prowadzenia badań.

   

  Zasady składania wniosków:

  - wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez indyjskich partnerów do Departamentu Nauki i Technologii Rządu Republiki Indii oraz przez polskich partnerów do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;

  - rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Indiach. Wnioski złożone w Indiach powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim i taki sam okres realizacji;

  - pierwszeństwo w finansowaniu będą miały nowe projekty lub zespoły oraz projekty, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków;

  - projekty podlegają ocenie niezależnie w Polsce i w Indiach. Po zakończeniu oceny krajowej, wspólna komisja złożona z przedstawicieli obu krajów dokona wyboru projektów, które będą finansowane. 

   

  Priorytety (dodatkowa punktacja wniosku):

  - udział młodych naukowców (doktorant lub nauczyciel akademicki i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego upłynęło nie więcej niż 7 lat). 

   

  Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA:

   

  - 35 000,00 PLN.

   

  Termin naboru wniosków:

   

  - 14 sierpnia 2019 r., godz. 15.00. Wnioski będą składane w systemie teleinformatycznym NAWA przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMB. 

   

  Okres realizacji projektów:

  - projekty mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2020 r. Projekty muszą się zakończyć nie później niż 31 grudnia 2021 r. 

   

  Koszty kwalifikowalne:

  - koszty podróży naukowców polskich do Indii (w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, koszty wiz, koszty ubezpieczenia zdrowotnego, koszty OC, NNW) - maksymalna kwota na jedną podróż wynosi 4 000,00 PLN;

  - koszty pobytu naukowców indyjskich w Polsce - maksymalny koszt pobytu naukowców w Polsce wynosi w przypadku pobytu trwającego do 12 dni - 350 PLN dziennie; w przypadku pobytów trwających od 13 do 30 dni - 4200,00 PLN;

  - koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne; 

  - koszty mogą być ponoszone od momentu podpisania umowy z NAWA. 

   

  Koordynator projektu i zespół badawczy:

  - koordynatorem w projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę;

  - członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej kierownika projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego;

  - członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych projektem. 

   

   

  UWAGA: Wniosek o dofinansowanie może być złożony przez uczelnię, a nie indywidualnego naukowca. Wniosek w imieniu naukowca będzie składany przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMB na podstawie stosownego pełnomocnictwa Rektora. 

   

  W przypadku Państwa zainteresowania aplikowaniem w konkursie, uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej.

  Powrót