• Aktualności

  3 naukowców UMB ze stypendium MNiSW dla młodych naukowców

  18.11.2019 07:13
  Autor: Administrator UMB

   

  Trzech młodych naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymało specjalne stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za prowadzenie innowacyjnych badań na wysokim poziomie: dr hab. Mateusz Cybulski, dr Mateusz Maciejczyk i dr Joanna Godzień.

  dr hab. Mateusz Cybulski od 2013 roku pracuje pod kierownictwem prof. dr hab. Elżbiety Krajewskiej-Kułak w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB. Jest autorem i współautorem ponad 50 artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. Journal of Clinical Medicine, BMC Geriatrics, BMC Psychiatry, Clinical Interventions in Aging) oraz ponad 80 rozdziałów w podręcznikach i monografiach naukowych (sumaryczny IF to ponad 32 pkt. co przekłada się na 1354 pkt. MNiSW). Jest również pierwszym redaktorem 2 podręczników wydanych nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL – „Opieka nad wybranymi grupami ludności” oraz „Psychogeriatria”. Dr hab. Mateusz Cybulski jest recenzentem w wiodących czasopismach naukowych w tym m.in. Journal of Gerontology: Social Sciences, BMC Public Health, Archives of Gerontology and Geriatrics, BMC Geriatrics, Clinical Interventions in Aging, Journal of Clinical Medicine, Geriatrics & Gerontology International, International Journal of Environmental Research and Public Health, Polish Archives of Internal Medicine, Annals of General Psychiatry. Był stypendystą w ramach projektu pn. "Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do głównych zainteresowań naukowych dr hab. Mateusza Cybulskiego należą zagadnienia dotyczące problemów starzejącego się społeczeństwa, w szczególności zaburzenia psychiczne wieku podeszłego. Jest koordynatorem Uniwersytetu Zdrowego Seniora oraz unikatowego w skali kraju Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej. Ponadto jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz pierwszym laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w dyscyplinie nauk o zdrowiu w historii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest członkiem Rady Naukowej (Rady Kolegium Nauk o Zdrowiu) UMB.

  dr Joanna Godzień to młody naukowiec, wykładowca i szkoleniowiec z ponad dziesięcioletnim stażem w badaniach metabolomicznych i lipidomicznych. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z wykorzystaniem wielkoskalowych metod pomiaru metabolitów zdobyła podczas kilkuletniego pobytu w Centrum Metabolomiki i Bioanalizy Uniwersytetu San-Pablo CEU w Madrycie. W trakcie pracy w Hiszpanii uzyskała stopień doktora w dziedzinie chemii medyczej. Umiejętności analityczne i metodologiczne wykorzystuje obecnie pracując w Laboratorium Metabolomiki Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W swojej pracy aplikuje niecelowane metody wielkoskalowe w badaniach klinicznych nad takimi chorobami cywilizacyjnymi jak cukrzyca, otyłość czy choroby układu krążenia, a także chorobami wywołanymi zakażeniami bakteryjnymi (Borelioza), grzybicznymi (Aspergiloza) czy pasożytniczymi (Leiszmanioza). Celem tych badań jest poznanie mechanizmów molekularnych związanych z rozwojem tych chorób oraz poszukiwanie biomarkerów do wczesnej diagnostyki.

  Jest współautorem 28 prac naukowych (IF>100 pkt, h-indeks=14), opublikowanych m.in. w takich prestiżowych czasopismach jak Analytical Chemistry, Analytica Chimica Acta czy ACS Chemical Biology, oraz 6 rozdziałów w podręcznikach anglojęzycznych. Dr Joanna Godzień jest członkiem Komitetu Redakcyjnego w czasopismach Frontiers in Endocrinology oraz Frontiers in Genetics, a także Gościnnym Edytorem w specjalnym wydaniu czasopisma Metabolites. Ponadto recenzuje publikacje nadsyłane do wiodących czasopism naukowych (m.in. Analytical Chemistry). Jest również ko-promotorem międzynarodowych prac magisterskich i doktorskich.

  Do głównych zainteresowań naukowych dr Godzień należą integracja danych wielkoskalowych z metadanymi klinicznymi oraz automatyzacja i standaryzacja identyfikacji metabolitów. Jest współtwórcą internetowego narzędzia CEU Mass Mediator służącego do wstępnej identyfikacji metabolitów, które uzyskało w 2018 roku nagrodę The Analytical Scientist award for innovation. Ponadto interesuje się zagadnieniami związanymi z identyfikacją zmodyfikowanych metabolitów dążąc do stworzenia atlasu epimetabolitów dla różnych jednostek chorobowych.

  dr n. med. Mateusz Maciejczyk – adiunkt w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii UMB. Absolwent farmacji z 2016 roku, kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki Preludium-15 oraz współwykonawca ponad 50 projektów badawczych realizowanych na UMB. Pomimo młodego wieku (28 lat), dorobek naukowy dr Maciejczyka obejmuje aż 56 pozycji piśmiennictwa (w tym 26 prac oryginalnych, 20 prac przeglądowych i 10 monografii) o łącznym współczynniku Impact Factor równym 139,64 (MNiSW: 2315). Warto podkreślić, że dr Maciejczyk jest pierwszym, drugim bądź ostatnim i korespondencyjnym autorem w większości wspomnianych prac z Listy Filadelfijskiej, a jego indeks Hirscha wynosi 10. Autor 123 komunikatów zjazdowych oraz współtwórca krajowego i międzynarodowego zgłoszenia patentowego. Laureat Stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe, członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz International Society for Free Radical Research. Recenzent/guest editor w międzynarodowych czasopismach naukowych, takich jak Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Journal of Clinical Medicine, Journal of Endocrinology, International Journal of Molecular Sciences czy Oral Diseases. Członek Editorial Board w czasopiśmie ROS, współautor podręcznika Saliva in human health and disease. Zainteresowania naukowe dr Maciejczyka obejmują zaburzenia równowagi redoks gruczołów ślinowych, a także wykorzystanie śliny w nieinwazyjnej diagnostyce chorób metabolicznych i neurodegeneracyjnych (zespół naukowy prof. Anny Zalewskiej).

   

  Więcej informacji o konkrursie i lista nagrodzonych

  Powrót