• Aktualności

  Komunikat w sprawie organizacji pracy Uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego

  17.03.2020 15:46
  Autor: Administrator UMB

  Mając na uwadze treść § 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 455) wprowadza się od dnia 18 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. następujące zasady świadczenia pracy przez pracowników Uczelni:

  1. W celu zapewnienia ciągłości pracy Uczelni oraz biorąc pod uwagę stan zagrożenie epidemicznego, kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni zobowiązani są zorganizować pracę podległych sobie pracowników w sposób ograniczający świadczenie pracy przez pracowników na terenie Uczelni.
  2. Jednostki organizacyjne Uczelni wyznaczają osoby dyżurujące.
  3. W celu umożliwienia pracy poza terenem Uczelni, pracownicy niedysponujący służbowymi telefonami komórkowymi proszeni są o udostępnienie przełożonym innych numerów telefonów do zapewnienia kontaktu służbowego.
  4. Osoby pracujące poza terenem Uczelni wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami przełożonego i są dostępne pod adresami służbowej poczty elektronicznej oraz pod uzgodnionymi numerami telefonicznymi w godzinach pracy.
  5. Niedopuszczalne jest korzystanie do celów służbowych z prywatnych skrzynek mailowych.
  6. Sprawy należy procedować w formie elektronicznej przy wykorzystaniu służbowej poczty elektronicznej, systemu EZD lub innych dedykowanych systemów, bądź telefonicznie.
  7. Na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych, jeżeli jest to konieczne do umożliwienia pracy poza terenem Uczelni, wskazanym pracownikom umożliwiony zostanie dostęp do systemu EZD.
  8. Dokumenty podpisywane są przy użyciu podpisu elektronicznego, w tym kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
  9. W obiegu wewnętrznym dokumenty należy uzgadniać za pośrednictwem systemu EZD, telefonicznie bądź mailowo.
  10. Jednostki administracji Uczelni nie przyjmują interesantów. Załatwianie spraw z udziałem interesantów dopuszczalne jest wyjątkowo, wyłącznie jeżeli sprawa ma charakter pilny i brak jest możliwości jej załatwienia "na odległość".
  11. Osobom, które mają zaległe urlopy wypoczynkowe, zalecam ich wykorzystanie - w porozumieniu z kierownikiem jednostki.
  12. Terminowe, niezbędne dokumenty papierowe prosimy kierować wyłącznie do Kancelarii Ogólnej.
  13. Wstęp do budynków Uczelni możliwy jest tylko dla pracowników dyżurujących. Wejścia do budynków oraz przemieszczanie się wewnątrz budynków należy ograniczyć do koniecznego minimum.
  14. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, tajemnicy służbowej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, także w przypadku świadczenia pracy poza terenem Uczelni.
  15. Wszelkie problemy związane z realizacją zapisów niniejszego komunikatu, a tym samym działalnością Uczelni prosimy kierować na adres: rektor@umb.edu.pl, bądź biuro.kanclerza@umb.edu.pl 

  O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej Uczelni. Proszę o śledzenie pojawiających się tam komunikatów i stosowanie się do nich.

  Dziękuję za wsparcie i odpowiedzialne podejście.

  Z poważaniem
  prof. dr hab. Adam Krętowski
  Rektor

   

  Uzupełnienie komunikatu
   
  Szanowni Państwo,
   

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 marca 2020 r. dotyczącego zasad świadczenia pracy przez pracowników Uczelni w dniach 18 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r., mając na uwadze treść rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r.
  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 405 z późn. zm.) zwracam Państwa uwagę, iż wskazane w komunikacie informacje dotyczą świadczenia pracy na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295):

  „Nauczyciele akademiccy uczelni medycznych oraz doktoranci w uczelniach medycznych lub federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących działalność naukową w zakresie nauk medycznych są zatrudnieni w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 89 ust. 1, albo w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 89 ust. 2 i 3:

  1. w systemie zadaniowym czasu pracy na podstawie umowy o pracę określającej zadania dydaktyczne, badawcze i udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych;
  2. na podstawie umowy cywilnoprawnej określającej w szczególności zadania dydaktyczne, badawcze i udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych.”

  Mając na uwadze powyższe, zasady wykonywania obowiązków w  szpitalach klinicznych oraz w innych podmiotach leczniczych zatrudniających nauczycieli akademickich, określają dyrektorzy szpitali i lekarze kierujący poszczególnymi jednostkami szpitalnymi.  

   
  z  poważaniem,
   
  Rektor
  prof. dr hab. Adam Krętowski
   
   
   
   
   
   
   
   
  Powrót