• Aktualności

  Komunikat dot. uczestniczenia studentów i doktorantów w zajęciach w roku akademickim 2020/2021

  29.09.2020 07:56
  Autor: Administrator UMB

   

  1. W zajęciach dydaktycznych nie powinni uczestniczyć studenci/doktoranci, którzy stwierdzili u siebie niepokojące objawy (temperatura ciała powyżej 37,5°C, suchy kaszel,  duszność, zaburzenia węchu lub smaku).
  2. Przed zajęciami zaleca się studentom/doktorantom dokonanie pomiaru temperatury w punkcie wyznaczonym przez Uczelnię.
  3. Studenci zobowiązani są do okazania legitymacji bądź identyfikatora i odsłonięcia twarzy na prośbę pracownika Uczelni.
  4. W miejscach ogólnodostępnych na terenie Uczelni oraz w trakcie zajęć dydaktycznych wskazanych przez kierownika jednostki dydaktycznej, studenci/doktoranci zobowiązani są do zakrywania nosa i ust przy pomocy maski, maseczki.
  5. Studenci/doktoranci są zobowiązani dodatkowo do stosowania środków ochrony osobistej obowiązujących w poszczególnych jednostkach dydaktycznych na terenie Uczelni, szpitali klinicznych oraz innych podmiotów leczniczych, w których odbywają się zajęcia.
  6. Studenci/doktoranci przebywający na kwarantannie są zobowiązani do uczestniczenia w odbywających się zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chyba że lekarz kierujący na kwarantannę stwierdzi niezdolność do uczestniczenia w zajęciach.
  7. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są stosować się do wytycznych sanitarnych zawartych w przepisach powszechnych oraz wydanych przez GIS i inne uprawnione podmioty, jak również do Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia procedury dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz Zarządzenia nr86/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 09.09.2020 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
  Powrót