• Aktualności

  SUBWENCJA 2022 - Nabór wniosków

  24.10.2021 09:32
  Autor: Dział Nauki

  Białystok, dnia 21 października 2021r.

   

  Szanowni Państwo,

  Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za Państwa dotychczasową aktywność badawczą i publikacyjną, której nie zdołały wyhamować trudne pandemiczne okoliczności. I, choć przed nami kolejne trudne miesiące, wierzę, że dalej nie spoczniemy w naszych wysiłkach naukowych.

  I dlatego, już po raz kolejny serdecznie zapraszam Państwa do składania wniosków na realizację działalności badawczej w 2022 roku w ramach subwencji przyznanej Uczelni.

  Proszę zwrócić uwagę na kilka zmian w regulaminie podyktowanych między innymi koniecznością dostosowania się do przepisów regulujących dyscyplinę finansów publicznych.

  I tak:

   -  finansowanie projektów na dany rok będzie możliwe tylko do końca roku kalendarzowego

   -  jesteśmy zmuszeni wprowadzić obowiązek wydania minimum 70% wartości przyznanych środków finansowych do końca czerwca

   -  jeszcze bardziej zwiększamy finansowanie dla tych z Państwa, którzy zdobyli grant ze źródeł zewnętrznych o wartości powyżej 300 tys. zł

   - Uczelnia nie będzie finansować kosztów publikacji w wydawnictwach za 40, 20 i mniej punktów MEiN (nawet ze środków dostępnych w indywidualnym projekcie naukowca)

   - otrzymanie zwiększonej (powyżej bazy finansowania) kwoty pociąga za sobą zobowiązanie do publikacji pracy naukowej o punktacji minimum 140 pkt. MEiN. W przypadku nieprzekroczenia bazy finansowania (lub jej 2- lub 3-krotności dla doktorów habilitowanych i profesorów) pracą "rozliczającą" projekt jest publikacja za minimum 100 pkt. MEiN

  Poza tym, tak jak w poprzednim naborze, wystarczy złożyć jeden wniosek opisujący całość zaplanowanych aktywności badawczych.

  Tak zwaną bazę finansowania będzie stanowiła kwota 10 000 PLN. Profesorowie i Doktorzy habilitowani zatrudnieni na etatach naukowych i naukowo-dydaktycznych, zaliczeni do liczby N, mogą (jeśli oczywiście chcą) otrzymać 3-krotność lub 2-krotność tej kwoty. Dodatkowo kwota finansowania będzie rosła w zależności o liczby publikacji za min. 100 pkt. i min. 140 pkt., wartości uzyskanych grantów, ilości patentów.

  Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę, by konstruować budżety swoich badań w sposób realistyczny - tak, by przyznane środki można było w całości wydać (przede wszystkim na odczynniki) w 2022 roku. Z uwagi na dyscyplinę finansów publicznych zakupy z projektów powinny być ostatecznie zrealizowane do dnia 31 grudnia 2022r., ponieważ nie będzie możliwości przenoszenia środków finansowych na rok następny!

  ................

  Dodatkowo, wzorem ubiegłego roku, Uczelnia kontynuuje nową formułę projektów badawczych, które dadzą pracownikom dydaktycznym i naukowo-technicznym Uczelni niezaliczonym do liczby N szansę realizowania lub kontynuowania dotychczasowej działalności naukowej. W związku z tym uruchomiony zostaje Konkurs na projekty naukowe dla Zespołów badawczych, w których rolę Współkierownika mogą pełnić osoby niezaliczone do liczby N (pracownicy na stanowiskach dydaktycznych oraz specjaliści naukowo-techniczni).

  W ramach Konkursu sfinansowanych zostanie 20 projektów, w kwocie nie przekraczającej 10 tys. zł każdy, które zostaną złożone w Zespole badawczym pod Kierownictwem pracownika należącego do liczby N, niezależnie od jego stopnia lub tytułu naukowego, oraz Współkierownictwem pracownika zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-technicznym. Kryterium oceny wniosku stanowić będzie dotychczasowy dorobek naukowy pracowników pełniących rolę Współkierownika projektu.

  ..............

  Nowym, odrębnym trybem będą uzyskiwały finansowanie projekty realizowane przez doktorantów ze Szkoły Doktorskiej UMB. Zarządzeniem Rektora wprowadzono Regulamin finansowania, realizacji oraz rozliczania projektów naukowych realizowanych przez doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ze środków pochodzących z subwencji Ministra Zdrowia. Zasady finansowania oraz rozliczania projektów realizowanych przez tych doktorantów zostały dostosowane do właściwości, charakteru oraz potrzeb Szkoły tak aby umożliwiać jej uczestnikom jak najlepsze warunki do rozwoju naukowego.

  .................

  Termin naboru wniosków w powyższych trzech formułach zaplanowany jest do dnia 30 listopada 2021r. tak aby możliwe było płynne finansowanie Państwa projektów od początku 2022r.

  Niezbędne formularze oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad finansowania, realizacji oraz rozliczenia swojej działalności badawczej w ramach projektów finansowanych z subwencji znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni pod adresem: Nauka – Dział Nauki - Subwencja.

  Jednocześnie przypominam o obowiązku dostarczenia wraz z wnioskiem zgody właściwej komisji bioetycznej (jeśli dotyczy). Niedostarczenie w/w zgody wstrzyma finansowanie projektu naukowego.

  Z wyrazami szacunku,

   

  Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

  Powrót