• Aktualności

  4 projekty z UMB docenione w konkursach NCN OPUS 21 i PRELUDIUM 20

  26.11.2021 16:22
  Autor: Administrator UMB

  Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymali finansowanie swoich badań w 2 konkursach Narodowego Centrum Nauki. Łącznie to ponad 3,2 mln złotych.

  W konkursie OPUS 21:

  • prof. dr hab. Barbara Malinowska - kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej UMB wraz ze współpracownikami: dr Martą Baranowską-Kuczko oraz dr Anną Pędzińską-Betiuk zdobyła 2 115 480 zł. na realizację projektu pt. „Nowe skojarzone terapie w leczeniu nadciśnienia płucnego ukierunkowane na blokowanie obwodowych receptorów kannabinoidowych CB1 plus hamowanie iNOS lub pobudzanie AMPK”.

  Opis Projektu zepołu naukowego Profesor Barbary Malinowskiej

  • dr Łukasz Kuźma otrzymał 698 450 zł. na realizację projektu pt. „Krótko- i długoterminowe skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza w Polsce Wschodniej”.

  Opis Projektu dr Łukasza Kuźmy

   

  W konkursie: PRELUDIUM 20

  • lek. Gabriela Milewska (Sokołowska) zdobyła 209 992 zł. na realizację projektu pt. „Podatność mięśniaków macicy na leczenie hormonalne w zależności od ich podtypu genetycznego”.

  Opis projektu lek. Gabrieli Milewskiej

  • mgr inż. Mateusz Cieśluk z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej UMB pozyskał 209 920 zł na realizację projektu pt. „Czy lepkosprężystość macierzy pozakomórkowej może wpływać na skuteczność cytostatyków przeciw glejakom zarodkowym?”.

  Opis projektu mgr inż. Mateusza Cieśluka

   

  Granty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki od strony administracyjnej obsługuje Dział Rozwoju i Ewaluacji UMB.

  Narodowe Centrum Nauki wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych. NCN jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

  Do głównych zadań NCN należy:

  1. Finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie
   • projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
   • niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,
   • projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego,
   • stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
   • projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  2. finansowanie badań naukowych innych niż wymienione w pkt 1, nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
  3. nadzór nad realizacją badań naukowych;
  4. współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych;
  5. upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach;
  6. inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa;
  7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju badań podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań;
  8. finansowanie nagrody Narodowego Centrum Nauki przyznawanej zgodnie z regulaminem określonym przez Radę i zatwierdzonym przez Ministra

   

   

  4 projekty z UMB docenione w konkursach NCN OPUS 21 i PRELUDIUM 20

  Powrót