• Aktualności

  Informacja dotycząca obowiązku szczepień przeciw Covid-19 studentów kierunków medycznych

  10.01.2022 09:46
  Autor: Administrator UMB

  Informujemy, że na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 2398) - treść rozporządzenia dostępna pod adresem:

  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002398/O/D20212398.pdf

  wprowadzono obowiązek szczepień przeciw COVID-19 między innymi studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232), tj. studenci kierunków przygotowujących do wykonywania zawodów:

  1) lekarza,

  2) lekarza dentysty,

  3) farmaceuty,

  4) pielęgniarki,

  5) położnej,

  6) diagnosty laboratoryjnego,

  7) fizjoterapeuty,

  8) ratownika medycznego.

  Wyżej wskazani studenci są obowiązani poddać się szczepieniu ochronnemu, którego efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str.1), w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r.

  Obowiązek, ten  ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

  Obowiązek, szczepień przeciwko COVID-19, stosuje się do osób, które nie mają przeciwwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia. Przeciwwskazania do szczepienia zostały wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) szczepionek.

  Mając na uwadze powyższe, prosimy o zastosowanie się do obowiązku szczepień przeciwko COVID-19. Wypełnienie obowiązku będzie niezbędne do uczestniczenia w zajęciach realizowanych stacjonarnie. 

  Jednocześnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, pracownikom, doktorantom i studentom, prosimy wszystkich pozostałych, dotychczas niezaszczepionych studentów, jak również doktorantów i pracowników o poddanie się szczepieniom ochronnym przeciwko COVID-19, zaś osoby  uprawnione zachęcamy do przyjęcia dawki przypominającej.

  Powrót