• Ostatnia zmiana 27.04.2018 przez Administrator UMB

  Wdrożenie spójnego systemu antyplagiatowego w grupie uczelni medycznych

  16 grudnia 2015r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę rankingową projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu 1/ANTP/POWER/3.4/2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Na pierwszym miejscu znalazł się projekt pn. ”Wdrożenie spójnego systemu antyplagiatowego w grupie uczelni medycznych” złożony przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, a przygotowany w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

  Po ogłoszeniu wyników rozpoczęły się prace nad uruchomienia projektu, którego realizacja była zaplanowana w okresie od stycznia 2016 do grudnia 2017r. Podpisano umowę partnerstwa, prowadzono ustalenia dotyczące wdrożenia projektu. UMB powołało zespół projektowy i rozpoczęto prace nad pierwszymi działaniami w projekcie.

  1 marca 2016r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wystosowało pismo do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w którym poinformowało o anulowaniu konkursu 1/ANTP/POWER/3.4/2015.

   

  Pismo NCBiR dotyczące anulowania konkursu

  Pismo Lidera - Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do UMB

   

  INFORMACJE O PROJEKCIE

   

  Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2017
   

   

  Projekt dotyczy wsparcia działań kadr czterech uczelni medycznych w Polsce:

  1. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

  2. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

  3. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

  4. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (Lider Projektu),

  za pomocą stworzonego w ramach projektu systemu antyplagiatowego.

   

  Na system ten poza programem do wykrywania plagiatu będą się składały również precyzyjne procedury antyplagiatowe zgodnie z obowiązującym prawem, co pozwoli na podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z art. 167a ust.4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, tj. obowiązku sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPD).

   

  Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i usprawnienie organizacji pracy promotorów i recenzentów czterech uczelni medycznych w Polsce w zakresie prowadzonej przez nich oceny pisemnych prac dyplomowych.

   

  Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie spójnego systemu antyplagiatowego w wyżej wymienionych uczelniach medycznych tworzących partnerstwo realizujące projekt.

   

  W efekcie realizacji projektu kadry uczelni otrzymają:
  a/ wsparcie techniczne w postaci jednego spójnego narzędzia informatycznego, usprawniającego wykrywanie plagiatu w pracach studentów oraz doktorantów;
  b/ zestaw procedury antyplagiatowej ściśle określających proces oceny prac oraz jasny sposób postępowania, np. w przypadku wykrycia nieuprawnionych tekstów.

  Promotorzy prac dyplomowych, pracownicy administracyjni biorący udział w systemie antyplagiatowym oraz studenci zostaną odpowiednio przygotowani do sprawnego korzystania z systemu antyplagiatowego w formie szkoleń w zakresie: procedury antyplagiatowej, instrukcji obsługi systemu w trzech wersjach: dla studenta, promotora i operatora systemu, standardów interpretacji raportów podobieństwa oraz aspektów prawnych funkcjonowania procedury antyplagiatowej (Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych), zasad postępowania w przypadku wykrycia plagiatu.

   

  W projekcie przewidziano następujące zadania:
  1.    Zakup licencji systemu antyplagiatowego wraz z budową lokalnych uczelnianych repozytoriów prac;
  2.    Stworzenie i wdrożenie procedury antyplagiatowej, określającej sposób użytkowania systemu antyplagiatowego i zasady wykorzystywania wyników jego działania do ceny prac dyplomowych;
  3.    Integracja systemu antyplagiatowego z systemami informatycznymi funkcjonującymi na uczelni;
  4.    Przygotowanie i realizacja programu szkoleń z zakresu obsługi systemu antyplagiatowego oraz tworzenia i wdrażania procedury antyplagiatowej na uczelni;
  5.    Audyt skuteczności działań podjętych w trakcie projektu, w tym dokumentów regulujących politykę antyplagiatową na uczelni.

   

  Całość systemu zostanie zaimplementowana w jednolity sposób na wszystkich uczelniach objętych projektem.

   

  Całkowita wartość projektu: 893 136,88 PLN.
  Wysokość przyznanego dofinansowania UMB: 223 384,78 PLN.