• Regulacje wewnętrzne UMB.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 20.11.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Regulacje wewnętrzne UMB

   

  • Zarządzenie Rektora UMB nr 55/13 z dnia 28.08.2013 w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z majątku i infrastruktury Uczelni zakupionej/zmodernizowanej w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania I.3 Wspieranie innowacji.

  • Zarządzenie Rektora UMB nr 13/14 z dnia 18.02.2014 w sprawie zasad i trybu udzielania zgody na wyjazdy krajowe studentów i doktorantów.

  • Uchwała Senatu UMB nr 14/14 z dnia 04.03.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków i trybu kierowania za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  • Zarządzenie Rektora UMB nr 14/14 z dnia 19.02.2014 w sprawie wprowadzenia Procedury określającej zasady powierzania pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz zatrudniania osób do zadań związanych z realizacją projektów i zadań finansowanych lub współfinansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zatrudniania wyłącznie do realizacji projektów i zadań oraz zwiększania wynagrodzeń z w/w źródeł.

  • Zarządzenie Rektora UMB nr 7/16 z dnia 16.02.2016  w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z aparatury zakupionej w ramach projektu pn. „Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.

  • Zarządzenie Rektora UMB nr 65/2017 z dnia 14.12.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

   

  POWRÓT

  POWRÓT NA STRONĘ DPP