Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  HORYZONT EUROPA - Trwa nabór wniosków w programach Marie Skłodowska-Curie COFUND oraz STAFF EXCHANGES

  28.11.2022 12:04
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  MSCA COFUND współfinansuje nowe lub istniejące programy doktoranckie i podoktorskich w celu rozpowszechniania najlepszych praktyk MSCA, w tym międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych szkoleń badawczych, a także międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców na wszystkich etapach ich kariery. W praktyce MSCA COFUND zapewnia komplementarne finansowanie programów doktoranckich lub podoktorskich zarządzanych przez podmioty z siedzibą w państwach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.

  Propozycje w ramach tego działania powinny przyczynić się do następujących oczekiwanych skutków:

  • Zwiększenie przepływu talentów i wiedzy w środowisku badań naukowych i innowacji poprzez międzysektorową, interdyscyplinarną i międzynarodową mobilność, w tym poprzez wspieranie regionalnych lub krajowych strategii inteligentnej specjalizacji, w stosownych przypadkach;
  • Dostosowanie praktyk do polityk MSCA opartych na Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych; Poprawić atrakcyjność karier naukowców, zwłaszcza poprzez lepsze warunki pracy i zatrudnienia;
  • Wzmocnienie europejskiej bazy kapitału ludzkiego w zakresie badań naukowych i innowacji poprzez szkolenie wysoko wykwalifikowanych naukowców;
  • Zwiększenie atrakcyjności Europy jako wiodącego ośrodka badań naukowych i innowacji;
  • Poprawa jakości badań naukowych i innowacji przyczyniających się do trwałej konkurencyjności Europy;
  • Ustanowienie trwałej współpracy między organizacjami akademickimi i pozaakademickimi;
  • Promocja kultury otwartej nauki, innowacji i przedsiębiorczości.

   

  Dofinansowanie można uzyskać na dwa typy programów:

  I. Doctoral Programme – dedykowane początkującym naukowcom, w tym doktorantom  - interdyscyplinarny, międzynarodowy i międzysektorowy program badawczo-szkoleniowy zgodnie z zasadami KE zawartymi w EU Principles for Innovative Doctoral Training , wspierający początkujących naukowców w wyborze różnych ścieżek kariery zawodowej. Do udziału w tworzonych programach studiów uprawnieni są początkujący naukowcy (ESR: Early-Stage Researchers) każdej narodowości, pochodzący z dowolnego kraju świata, którzy w momencie rekrutacji spełniają oba warunki formalne: (1) muszą być doktorantami, tj. nie posiadać jeszcze stopnia doktora; (2) muszą być zapisani na studia doktoranckie prowadzące do przyznania stopnia doktora w co najmniej jednym państwie członkowskim UE lub stowarzyszonym w programie HE, (3) nie mogą zamieszkiwać ani prowadzić swojej głównej działalności (praca, studia itp.) w kraju beneficjenta rekrutacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 lat przed datą rekrutacji.

   

  II. Postdoctoral Programme – skierowane do doświadczonych naukowców. Do udziału w tworzonych programach uprawnieni są doświadczeni naukowcy (ER: Experienced Researchers) każdej narodowości, pochodzący z dowolnego kraju świata, którzy w momencie rekrutacji spełniają następujące warunki formalne: (1) w dniu upływu terminu składania wniosków posiadają stopień naukowy doktora; (2) mają do 8 lat doświadczenia po uzyskaniu doktoratu (3) nie mogą zamieszkiwać ani prowadzić swojej głównej działalności (praca, studia itp.) w kraju beneficjenta rekrutacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 lat przed datą rekrutacji.

   

  Dodatki dla zatrudnionych naukowców i dodatki instytucjonalne na osobomiesiąc:

  dodatki COFUND

  Dodatek na urlop długoterminowy (jeśli dotyczy)

  Dodatek na potrzeby specjalne
  (jeśli dotyczy)

  Doctoral programmes

  EUR 2800 *70,5%1=

  1974 EUR

  EUR 1974 x %
  pokrywany przez beneficjenta

   

  Wnioskowany próg kwotowy
  x (1/liczba osobomiesięcy)

  Postdoctoral programmes

  EUR 3980*70,5%1=

  2805,9 EUR

  EUR 2805,9 x %
  pokrywany przez beneficjenta

  1 Country correction coefficients (CCC) – dla Polski wynosi 70,5%

   

  MSCA STAFF EXCHANGES skierowane są do organizacji z sektora akademickiego i pozaakademickiego (w tym MŚP) z całego świata. Zapewnia się wsparcie międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej mobilności personelu badawczo-innowacyjnego prowadzącej do transferu wiedzy między uczestniczącymi organizacjami. Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt Staff Exchange realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone) jest oparty na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum.

  Budżet:

  Dodatki dla oddelegowanych członków personelu (za osobomiesiąc):

  EUR 2 300 + dodatek na potrzeby specjalne (jeśli dotyczy)

  Dodatki dla instytucji (za osobomiesiąc):

  Wkład w badania, szkolenia i tworzenie sieci EUR 1 300

  Zarządzanie i wkład pośredni EUR 1 000

  Więcej informacji w Programie Pracy MSCA.

   

  Deadline na składanie wniosków:

  09.02.2023 MSCA COFUND

  08.03.2023 STAFF EXCHANGES

   

  W przypadku zainteresowania konkursami prosimy o niezwłoczny kontakt z Działem Rozwoju i Ewaluacji: Maria Szlachta (maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 5116), Ewa Wróblewska-Rećko (ewa.wroblewska-recko@umb.edu.pl, tel. 85 748 5463).

  Powrót