• Opracowanie nowej generacji suplementu diety obniżającego i normalizującego poposiłkową glikemię i insulinemię oraz obniżającego wagę ciała.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 03.04.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Opracowanie nowej generacji suplementu diety obniżającego i normalizującego poposiłkową glikemię i insulinemię oraz obniżającego wagę ciała

   

  Informacja ogólna o projekcie

  W dniu 08.09.2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. Opracowanie nowej generacji suplementu diety obniżającego i normalizującego poposiłkową glikemię i insulinemię oraz obniżającego wagę ciałanumer UDA-RPPD.01.02.00-20-0054/16-00, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020).

  Wartość projektu/koszty kwalifikowane to 4 890 282,78 zł, z czego wartość dofinansowania 2 339 700,69 zł.

  Liderem projektu jest MarMar Investment Sp. z .o.o (Marmar jest spółką celową, należącą do grupy kapitałowej Adiuvo Investments S.A.), parterami są Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.

  Na poziomie UMB kwota dofinansowania wynosi 1 132 198,91 zł (wartość kosztów kwalifikowanych to 2 830 497,28 zł).

  Korzyści, które UMB spodziewa się osiągnąć w wyniku realizacji projektu to: przeprowadzenie zaawansowanych badań naukowych, które umożliwią lepsze poznanie i zrozumienie mechanizmów chorobotwórczych; opracowanie nowych technologii podnoszących skuteczność leczenia; wykorzystanie wysoko wyspecjalizowanej aparatury naukowej; opublikowanie serii artykułów naukowych dających szansę na podniesienie międzynarodowego prestiżu i rozpoznawalności UMB oraz szansa na uzyskanie przychodów finansowych, które wspomogą dalszy rozwój Uczelni.

  Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie w czasie 36 miesięcy nowego nutraceutyku o potwierdzonej w badaniach klinicznych zdolności do poprawy niektórych parametrów zespołu metabolicznego w tym poprawy glikemii, lipemii oraz zmniejszania masy ciała. Nowy produkt będzie wpływał nie tylko na parametry poposiłkowe (obniżenie poposiłkowej glikemii, lipemii i poziomu insuliny) ale przede wszystkim w odróżnieniu od pierwszego produktu Tribitor™ będzie wykazywał długotrwałe efekty na poprawę i normalizację poziomu glikemii (wyrażoną jako wpływ na poziom glikowanej hemoglobiny), obniżenie poziomu lipidów, normalizację stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego oraz zmniejszenie masy ciała.