• Ostatnia zmiana 12.03.2018 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Udział w projektach UE

  Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy

   

  Informacja ogólna o projekcie

  W dniu 24 listopada 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” numer UDA-RPPD.02.05.00-20-0004/17, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (RPOWP 2014-2020).

  Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 9 593 375,92 zł, z czego wartość dofinansowania 8 840 130,48 zł.

  Lider projektu - Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, partnerzy - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  Na poziomie UMB kwota dofinansowania wynosi 102 060,00 zł.

  Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia 4900 osób, które zachorowały na nowotwór złośliwy i były leczone radykalnie, poprzez zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji w województwie podlaskim w latach 2016-2021.

  Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 2 podmiotami w celu zwiększenia efektywności planowanych działań. Cele projektu wpisują się w założone do osiągnięcia w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 cele programu tj.: 3 cel strategiczny „Jakość życia”, cel operacyjny 3.3 Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa publicznego. Realizacja projektu polegać będzie na wspólnych działaniach kilku instytucji publicznych odpowiedzialnych za profilaktykę, diagnostykę, leczenie i rehabilitację w zakresie chorób nowotworowych i przyczyni się do powstania w regionie schematu współpracy różnych jednostek w celu realizacji wspólnych założeń oraz usprawnienia usług rehabilitacji onkologicznej, co z kolei zwiększy liczbę powrotów do życia zawodowego.

  Udział Uniwersytetu w projekcie przysporzy wiele korzyści, w tym wypełnianie najważniejszych celów statutowych, zwiększenie prestiżu Uczelni dzięki publikacji serii artykułów naukowych oraz monografii, prowadzenie badań naukowych, które przyczynią się do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów chorobotwórczych oraz opracowanie nowych metod skuteczniejszego leczenia, rzeczywista możliwość uzyskania dodatkowych przychodów finansowych, które wesprą dalszy rozwój Uczelni.

  Okres realizacji projektu: pażdziernik 2017 - październik 2021

   

  Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

  Informacja ogólna o projekcie

  W dniu 20.12.2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” numer UDA-RPPD.02.05.00-20-0005/17-00, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (RPOWP 2014-2020)

  Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 5 038 245,30 zł, z czego wartość dofinansowania 4 628 255,30 zł.

  Lider projektu - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, partner - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

  Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka, tj. 44 046 osób pracujących w sektorze rolnictwa, łowiectwa i rybactwa z terenu województwa podlaskiego w latach 2017-2021.

  Rezultaty projektu przyczynią się do realizacji programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu. Zwiększą dostęp grup docelowych do profesjonalnych szkoleń i informacji w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych, a zasięg oddziaływania projektu i jego rezultaty obejmują obszary o najczęstszym stopniu pokrycia obszaru tematycznego interwencji.

  Uczestnictwo w projekcie może przynieść UMB wiele korzyści, takich jak realizacja celów statutowych, opublikowanie artykułów naukowych, które zwiększy prestiż Uczelni, możliwość uzyskania dodatkowych przychodów na działalność badawczo-rozwojową, przeprowadzenie badań naukowych, które przyczynią się do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów chorobotwórczych oraz opracowanie nowych metod skuteczniejszego leczenia.

  Okres realizacji projektu: grudzień 2017 - listopad 2021

  Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego

  Informacja ogólna o projekcie

  W dniu 21 grudnia 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” numer UDA-RPPD.02.05.00-20-0009/17, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (RPOWP 2014-2020)

  Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 12 215 779,22 zł, z czego wartość dofinansowania 11 602 369,99 zł.

  Lider projektu - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, partnerzy - Łomżyńskie Centrum Medyczne, Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Klub Amazonki w Białymstoku.

  Na poziomie UMB kwota dofinansowania wynosi 9 273 202,46 zł.

  Celem głównym programu jest poprawa stanu zdrowia osób pracujących w wieku 25-50 lat zamieszkujących w województwie podlaskim poprzez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia do roku 2021.

  Projekt pozytywnie wpłynie na efektywność korzystania z zasobów, zwłaszcza personalnych oraz przyczyni się do możliwości osiągania wzrostu społeczno-gospodarczego na terenie woj. podlaskiego, ponieważ zwiększony zostanie potencjał zdrowotny populacji pracującej poprzez wyeliminowanie części ryzyk zdrowotnych i zmniejszenie negatywnych skutków występowania problemów zdrowotnych populacji. Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu zdrowia uczestników projektu, a w konsekwencji zmniejszona zostanie na terenie woj. Podlaskiego potrzeba wykorzystywania kapitałochłonnych oraz wysokospecjalistycznych usług sektora ochrony zdrowia, zwłaszcza w zakresie wykorzystywania infrastruktury opieki stacjonarnej w województwie podlaskim.

  Planowana współpraca lidera – UMB i partnerów, a także beneficjentów projektu przyczyni się do intensyfikacji wdrożenia zasady horyzontalnej „Współpraca” na terenie woj. Podlaskiego. Udział Uniwersytetu w projekcie przysporzy profitów w postaci zwiększenia prestiżu Uczelni dzięki publikacji serii artykułów naukowych oraz monografii, realizacji celów statutowych, przeprowadzenia badań naukowych, które przyczynią się do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów chorobotwórczych oraz opracowanie nowych metod skuteczniejszego leczenia, sposobności uzyskania dodatkowych przychodów finansowych, które wesprą dalszy rozwój Uczelni.

  Termin realizacji projektu: grudzień 2017 - grudzień 2021

   

  • Zakładu Patomorfologii Ogólnej został objęty wsparciem w ramach projektu pn. „Modernizacja bazy naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, realizowanym z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: mbn.umb.edu.pl

  • Pracownicy i doktoranci Wydziału Nauk o Zdrowiu korzystali ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.wjk.umb.edu.pl

  • Pracownicy ze wszczętym przewodem doktorskim i studenci studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu korzystali ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  (Poddziałanie 8.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.sbk.umb.edu.pl

  • Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunku pielęgniarstwo i fizjoterapia zostali objęci wsparciem w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.wpr.umb.edu.pl

  • Zakład Radiologii Dziecięcej został objęty wsparciem w ramach projektu pn. Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej. Projekt współfinansowany był ze środków funduszy norweskich i krajowych.
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.rad.umb.edu.pl

  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu zostaną objęci wsparciem w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Projekt i realizowany będzie w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.2021 r.
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/csm

  • Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunku pielęgniarstwo i fizjoterapia zostaną objęci wsparciem w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznymi. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt i realizowany będzie w okresie od 01.10.2016 r. do 31.07.2019 r.
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/geriatria

  • Studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w trybie dziennym Wydziału Nauk o Zdrowiu wszystkich kierunków zostaną objęci wsparciem w ramach projektu pn. Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt i realizowany będzie w okresie od 01.07.2016 r. do 31.06.2019r.
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/abk