• Ważne Informacje dla kandydatów na studia. Pałac Branickich główna brama
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 06.02.2018 przez Administrator UMB

  Ważne Informacje dla kandydatów na studia

   

  Ważne informacje dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku


  Złożenie dokumentów

  Dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane jako przyjęte!

  Listy rankingowe publikowane są na stronie http://listyrankingowe.umb.edu.pl/

  Podajemy tu również:

  • terminy dostarczenia dokumentów

       oraz

  • terminy publikacji kolejnych list rankingowych

  Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami, gdyż zmiany na listach pojawić się mogą do 29 września 2017r., a w wyjątkowych sytuacjach po tym terminie - do ostatecznego zakończenia rekrutacji.

  Złożenie dokumentów na jeden kierunek studiów nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na pozostałe kierunki (w przypadku, gdy kandydat zdaje na kilka kierunków studiów jednocześnie). Nie dotyczy to sytuacji, kiedy kandydat złożył wcześniej rezygnację z kierunku studiów lub nie złożył dokumentów w terminie.


  Złożenie dokumentów na inny kierunek i rezygnacja z poprzedniego

  Złożenie dokumentów na jeden kierunek nie ma wpływu na rekrutację na pozostałe kierunki, na które kandydat dokonał pełnej rejestracji.

  Dostałeś się na wymarzony kierunek, ale dokumenty złożyłeś wcześniej na inny? Zmiana kierunku jest możliwa
  w następujący sposób:

  1. osobiste złożenie rezygnacji z pierwszego kierunku w Biurze Promocji i Rekrutacji: kandydat musi mieć ze sobą dowód osobisty i brakujące dokumenty na kierunek, na który będzie je składał  (formularz rekrutacyjny, oświadczenie, dowód wpłaty rekrutacyjnej i orzeczenie lekarza medycyny pracy),
  2. skorzystanie z opcji "rezygnacja ze studiów" dostępnej na koncie rekrutacyjnym. Kandydat w polu „powód rezygnacji” pisze prośbę o przeniesienie dokumentów na drugi kierunek. Brakujące dokumenty należy dostarczyć w wymaganym terminie. Przeniesienie i złożenie dokumentów może dokonać osoba trzecia, jeżeli zostanie przez kandydata wskazana imiennie w rezygnacji. Złożoną tak rezygnację należy potwierdzić linkiem wysłanym na e-maila.

  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych planowane jest 2 października 2017r.

  Plan zajęć i podział na grupy zostanie opublikowany przed rozpoczęciem zajęć. Aktualne informacje będą zamieszczone na stronie:

  • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania W Języku Angielskim

  Kierunek Lekarski: http://www.umb.edu.pl/wl/kierunek-lekarski/informacje_dla_studentow

  Kierunek Lekarsko-dentystyczny: http://www.umb.edu.pl/index.php?s=177

  Kierunek Techniki Dentystyczne: http://www.umb.edu.pl/index.php?s=187

  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Analityka Medyczna: http://www.umb.edu.pl/wf/analityka-medyczna/informacje_dla_studentow

  Farmacja: http://www.umb.edu.pl/wf/farmacja/informacje_dla_studentow

  Kosmetologia I stopnia: http://www.umb.edu.pl/s,5375/Studia_I_stopnia

  Kosmetologia II stopnia: http://www.umb.edu.pl/s,5374/Studia_II_stopnia

  • Wydział Nauk o Zdrowiu

  Dietetyka http://www.umb.edu.pl/wnoz/dietetyka/informacje/rozklady_zajec

  Elektroradiologia http://www.umb.edu.pl/index.php?s=8452

  Fizjoterapia http://www.umb.edu.pl/wnoz/fizjoterapia/informacje/rozklady

  Logopedia z Fonoaudiologią http://www.umb.edu.pl/wnoz/logopedia/rozklady

  Pielęgniarstwo http://www.umb.edu.pl/wnoz/pielegniarstwo/informacje

  Położnictwo http://www.umb.edu.pl/wnoz/poloznictwo

  Ratownictwo Medyczne http://www.umb.edu.pl/wnoz/ratownictwo/informacje/rozklady

  Zdrowie Publiczne http://www.umb.edu.pl/wnoz/zdrowie_publiczne/informacje/rozklady

   

  Pierwsze zjazdy i zajęcia na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem podanym na wyżej wymienionych stronach i są niezależne od terminu rozpoczęcia roku akademickiego.


  Legitymacja studencka

  Opłatę za legitymację studencką należy wnosić na rachunek bankowy, który zostanie wygenerowany we wrześniu na koncie rekrutacyjnym kandydata. Informacja o wygenerowaniu rachunku zostanie przesłana mailowo.

  Odbiór legitymacji będzie możliwy we właściwym dziekanacie po okazaniu dowodu wpłaty nie wcześniej niż po rozpoczęciu zajęć. Terminy podaje właściwy dla kierunku studiów dziekanat.

  Wysokość opłat za legitymację wynosi: 17 zł.

  Studenci kontynuujący studia II stopnia w UMB, którzy nie zaznaczyli, że chcą legitymację nie wnoszą opłaty. Aktualnie posiadane legitymacje będą przedłużane na dotychczasowych zasadach.


  Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne

  Studenci studiów stacjonarnych będą podpisywali umowę we właściwym dla kierunku studiów dziekanacie.

  Studenci niestacjonarnych studiów drugiego stopnia otrzymują umowę przy składaniu dokumentów.

  Ze wzorami umów można zapoznać się na stronie:

  http://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji/wzory_umow_ze_studentami


  Domy studenckie

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.umb.edu.pl/domy_studenta 


  Pomoc materialna dla studentów

  Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium socjalnego i/lub stypendium rektora dla najlepszych studentów powinny zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie:

  http://www.umb.edu.pl/dzial_spraw_studenckich/stypendia_i_pomoc_materialna

  W przypadku pytań i wątpliwości jednostką właściwą do udzielania informacji na wyżej wymienione  tematy jest:

  Dział Spraw Studenckich

  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Pałac Branickich (parter, pok.25-27)

  e-mail: dss@umb.edu.pl

  tel: 85 748 54 27 (pokój 26)

  Ubezpieczenie NWW i OC można opłacać od 1 października do 30 listopada w Dziale Spraw Studenckich, w pokoju 26.


  Plan kampusu

  Plan kampusu dostępny na stronie: http://www.umb.edu.pl/plan_kampusu


  Biuro Promocji i Rekrutacji

  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

  ul. Jana Kilińskiego 1 (lewe skrzydło Pałacu Branickich)

  15-089 Białystok

  tel. 85 7485473, fax 85 7485472

  e-mail: brip@umb.edu.pl