• Ogłoszenia

  Nagroda Państwowej Akademii Nauk

  22.03.2021 12:52
  Autor: Dział Nauki

   

  Szanowni Państwo,

   

  Informujemy, iż Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w 2021 roku przewiduje przyznanie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych.

   

  Nagrodę Wydziałową można otrzymać za wyróżniające się prace, które mają szczególne znaczenie dla postępu nauk medycznych, klinicznych i podstawowych. Nagrody mogą być indywidualne lub zespołowe, za prace opublikowane w ciągu ostatnich 3 lat. W przypadku nagrody zespołowej wkład pracy nagradzanych autorów nie może być mniejszy niż 25%. Nagroda może być przyznana za jedną publikację lub za cykl prac, nieprzekraczający jednak 3-5 pozycji.

   

  Zgłoszone do nagrody prace powinny cechować: oryginalność myśli i nowoczesność technik; mogą być wykonane w kraju lub w kraju we współpracy z placówką zagraniczną; powinny być ogłoszone drukiem w recenzowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych.

   

  Wnioski o przyznanie nagrody Wydziału Nauk Medycznych powinny zawierać następującą dokumentację:

  • 2 egzemplarze odbitek prac, nie więcej jednak niż 3-5 publikacji;
  • dane personalne autorów, nazwę i adres instytucji zatrudniającej oraz nazwę i adres placówki (polskiej i zagranicznej), w której wykonano pracę (prace);
  • charakterystykę badań oraz umotywowanie wniosku o nagrodę;
  • przy wnioskach instytutów PAN - opinię rady naukowej;
  • przy wnioskach komitetów naukowych - opinię prezydium komitetu;
  • przy wnioskach rektorów wyższych uczelni - opinię rady wydziału;
  • przy wnioskach instytutów naukowych spoza PAN - opinię rady naukowej;
  • oświadczenie autora (autorów), że praca nie była dotychczas nagrodzona;
  • wykaz procentowego wkładu poszczególnych autorów, wkład pracy poszczególnych kandydatów nie może być mniejszy niż 25%;
  • jeżeli w realizacji badań i opublikowaniu wyników uczestniczyły osoby z ośrodków zagranicznych, winna być załączona ich zgoda na przedstawienie pracy do nagrody;
  • jeśli nie wszyscy autorzy prac są objęci wnioskiem o przyznanie nagrody, wniosek powinien zawierać komentarz o przyczynach pominięcia niektórych autorów we wniosku.

  Szczegóły dotyczące wymaganej dokumentacji zawarte są w Regulaminie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych PAN dostępne są:

  • na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauki (www.pan.pl → Serwis instytucjonalny → Instytucja → Wydziały → Wydział V Nauk Medycznych → Regulaminy i wnioski)
  • wniosek w załączniku emaila
  •  

  Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 31 maja 2021 r.

   

  W związku z faktem, że wnioski o nagrodę naukową powinny uzyskać akceptację rady wydziału zatrudniającego naukowca, należy je złożyć najpóźniej do 25 maja 2021 r. 

   

  W razie pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszką Szczepurą (e-mail: agnieszka.szczepura@umb.edu.pl , tel.: 85 748 5489) z Działu Nauki UMB.

   

  z poważaniem

   

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

  Powrót