• Ogłoszenia

  Nowy konkurs NCN: MINIATURA 5

  06.05.2021 12:16
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Szanowni Państwo,

  Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Na naukowców czeka łącznie 15 mln zł.

  W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

  Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

  W konkursie mogą wziąć udział osoby:

  1. które są zatrudnione w UMB na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku,

  2. posiadające w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę;

  3. które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

  W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

  Naukowiec starający się o przyznanie grantu nie może być wnioskodawcą lub kierownikiem projektu we wniosku złożonym do NCN, a także kierownikiem projektu w projekcie badawczym realizowanym lub zakończonym, który jest lub był finansowany ze środków NCN ani być laureatem organizowanych przez NCN konkursów na stypendia doktorskie lub staże.

  Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl.

  Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość wnioskowanego finansowania musi mieścić się w przedziale od 5 do 50 tys. zł.

  Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 5 maja do 30 września 2021 r, godz. 16:00.

  UWAGA: Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

  W przypadku zainteresowania konkursem proszę o kontakt z Magdaleną Bogdan (email: magdalena.bogdan@umb.edu.pl, tel. 857485655) lub Anną Łabieniec-Matusiewicz (email: anna.labieniec-matusiewicz@umb.edu.pl, tel. 857485514).

  Z poważaniem

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

  Powrót