• Ogłoszenia

  JoinUs4Health - nabór na członków Rady Nauki Obywatelskiej i Grupy Monitoringu i Ewaluacji PRZEDŁUŻONY do 31.01.2022!

  19.01.2022 08:21
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Co łączy Białystok, Rotterdam i Greifswald? 

   

  Te trzy miejsca na mapie stanowią serce populacyjnych, wieloletnich projektów badawczych, w ramach których przeprowadzane są szeroko zakrojone badania zdrowotne na losowo wybranej próbie mieszkańców badanych regionów. Badania te dostarczają szczegółowych informacji o stanie zdrowia mieszkańców, które mogą pomóc w tworzeniu programów profilaktyki chorób oraz wspierają działania promujące zdrowy styl życia. 

   

  Chcemy, aby badania naukowe lepiej służyły naszym regionom i ich lokalnym społecznościom! W programie Horyzont 2020 Unia Europejska dostrzegła potrzebę budowania efektywnej współpracy pomiędzy nauką a społeczeństwem, tworząc nowe perspektywy dla badań i innowacji, łącząc badania naukowe ze świadomością i odpowiedzialnością społeczną. Program promuje ideę Odpowiedzialnych Badań i Innowacji (Responsible Research and Innovation - RRI), która zachęca wszystkich aktorów społecznych (naukowców, obywateli, decydentów, przedsiębiorców, organizacje trzeciego sektora itp.) do współpracy w całym procesie badań i tworzenia innowacji w celu lepszego dostosowania zarówno procesu, jak i wyników do wartości, potrzeb i oczekiwań społeczeństw europejskich. 

   

  Prospektywne badania kohortowe pozwalają na zbadanie częstości występowania chorób, a także zbadania zależności między nimi a czynnikami ryzyka w próbie populacyjnej. Możliwość wieloletniej obserwacji losowo wybranej grupy członków danej społeczności odkrywa przed naukowcami nowe obszary badań, a także ukierunkowuje podejmowanie decyzji w zakresie zdrowia przez pracowników ochrony zdrowia i decydentów politycznych. Ze względu na te możliwości, badania takie jak Białystok PLUS, SHIP w Greifswaldzie czy Rotterdam Study stanowią doskonałe środowisko do wdrażania praktyk RRI. Aby zbadać, w jaki sposób można wdrożyć RRI w tych badaniach, stworzono projekt JoinUs4Health ("Join Us to Optimize Health Through Cohort Research"). 

   

  W związku z tym, w ramach wspólnego projektu JoinUs4Health, zapraszamy mieszkańców naszego miasta, niezależnie od płci, wykształcenia i pochodzenia, a także organizacje pozarządowe, urzędników oraz przedstawicieli sektora edukacji i biznesu do współpracy i wspólnego tworzenia wyników, które odpowiadają potrzebom naszego lokalnego społeczeństwa, łączą perspektywy różnych osób, grup i sektorów oraz łączą nas w naszej wizji. Zapraszamy osoby, które niekoniecznie są profesjonalnymi badaczami, ale interesują się nauką, do współpracy z naukowcami i innymi podmiotami, do zgłaszania pomysłów na badania nad zdrowiem, a także do opracowywania i prowadzenia projektów badawczych z zespołem ludzi z różnych środowisk. 

  Realizacja celów projektu będzie możliwa dzięki interdyscyplinarnej współpracy partnerów projektu, której efektem będzie: 

  Platforma internetowa, za pośrednictwem której mieszkańcy regionów badawczych kohort i nie tylko, będą mogli angażować się wzajemnie oraz w kontakty z naukowcami, np. poprzez zadawanie pytań i przekazywanie propozycji tematów badawczych. Ponadto platforma umożliwi tworzenie grup roboczych składających się z naukowców-obywateli, którzy we współpracy z profesjonalnymi naukowcami będą mogli rozwijać swoje projekty badawcze. Platforma będzie również zachęcać profesjonalnych naukowców do otwarcia się ze swoimi pomysłami badawczymi na mieszkańców regionów kohorty - chcemy promować przejrzystość komunikacji i zwiększać zrozumienie charakteru pracy naukowców; 

  Rada Nauki Obywatelskiej w każdym regionie, gdzie prowadzone są badania kohortowe. W skład rady wejdą przedstawiciele wszystkich grup zaangażowanych w projekt (np. mieszkańcy, naukowcy, przedstawiciele biznesu i sektora publicznego). Rada będzie spotykać się raz w miesiącu, aby podejmować decyzje dotyczące rozwoju nauki obywatelskiej, omawiać projekty grup roboczych działających na platformie internetowej; 

  Wydarzenia promujące naukę obywatelską w różnych grupach wiekowych (np. spotkania w formule kawiarni naukowych, Festiwal Nauki Obywatelskiej, warsztaty dla licealistów, przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców, międzynarodowa konferencja naukowa prezentująca wyniki badań naukowców obywatelskich).

   

  NABÓR NA CZŁONKÓW ! 

  Poszukujemy od 10 do 15 członków do każdej z grup: Rady Nauki Obywatelskiej oraz Grupy Monitoringu i Ewaluacji. Obie rady będą ściśle współpracować z przedstawicielami JoinUs4Health z danego regionu kohorty. Szczegóły dotyczące obu rad są przedstawione w Regulaminie Rady Nauki Obywatelskiej oraz Regulaminie Grupy Monitoringu i Ewaluacji. Chcemy, aby głos społeczności lokalnej był słyszalny przy podejmowaniu decyzji o kierunkach badań prowadzonych w naszych regionach, a także stworzyć środowisko, które pozwoli Wam na rozwijanie własnych zainteresowań badawczych. Projekt JoinUs4Health stwarza taką możliwość poprzez współpracę z największymi projektami naukowymi w tych regionach. 

   

  Rycina 1 przedstawia zadania członków grupy i częstotliwość spotkań. Do głównych zadań Członków grup będzie należało: 

  - przed każdym spotkaniem: przeczytanie rozesłanych dokumentów i zastanowienie się nad poruszonymi aspektami; 

  - podczas spotkania: udział w dyskusjach i podejmowanie decyzji; 

  - po spotkaniu: przeczytania i ewentualnego odniesienia się do podsumowania spotkania. 

   

  Rycina 1. Przegląd dwóch ciał doradczych JoinUs4Health, Rady Nauki Obywatelskiej oraz Grupy Monitoringu i Ewaluacji w każdym z trzech krajów partnerskich: Niemczech, Holandii i Polsce. 

   

  Jeśli jesteś zainteresowany przyłączeniem się do nas w Radzie Nauki Obywatelskiej lub Grupie Monitoringu i Ewaluacji, prosimy o wypełnienie formularza. Rekrutacja jest otwarta do 31 stycznia 2022 r. 

   

  This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101006518.

  Powrót