Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Prof. Zyta Beata Wojszel we władzach międzynarodowej Akcji COST dot. opieki geriatrycznej

  08.11.2022 19:54
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Z wielką satysfakcją informujemy, że prof. dr hab. med. Zyta Beata Wojszel, Kierownik Kliniki Geriatrii, otrzymała nominację na członka Management Committee nowego działania Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST – COST ACTION CA21122 PL, pod nazwą PROmoting GeRiAtric Medicine IN countries where it is still eMerGing- PROGRAMMING. Inauguracja projektu i pierwsze spotkanie (on-line) Management Committee odbyła się 2.11.2022.

  Celem tego działania jest stworzenie, we współpracy międzynarodowej, podstaw dla kluczowych działań na rzecz rozwoju opieki geriatrycznej, zwłaszcza w krajach gdzie geriatria jako specjalność dopiero się rozwija. Potrzeby osób starszych i ich problemy związane ze zdrowiem są bowiem podobne, ale różny jest poziom rozwoju systemów opieki zdrowotnej w różnych krajach.

  Zaproponowane rozwiązania dotyczyć będą między innymi szeroko rozumianej edukacji geriatrycznej skierowanej do przedstawicieli różnych zawodów medycznych zaangażowanych w opiekę nad starszymi pacjentami na różnych szczeblach systemów opieki zdrowotnej. Mają one uwzględniać ich różnorodność i opierać się na doświadczeniach krajów, w których geriatria jest dyscypliną rozwiniętą, i które dzielić się będą swoim know-how w tym zakresie na poziomie europejskim.

  W działaniu tym będą brać udział prestiżowe stowarzyszenia naukowe i uznani na świecie eksperci z zakresu geriatrii, ale także przedstawiciele innych dyscyplin, takich jak technologia informacyjno-komunikacyjna (ICT), eksperci ds. mediów społecznościowych i marketingu, przedstawiciele osób starszych, użytkownicy opieki zdrowotnej i decydenci. Obejmować będzie ono działania edukacyjne oraz dzielenie się dobra praktyką kliniczną, z uwzględnieniem niezbędnego i typowego dla geriatrii podejścia interdyscyplinarnego.

  Działanie PROGRAMMING ma uwzględniać także promowanie międzynarodowych kontaktów naukowych na polu geriatrii, z uwzględnieniem krótkich wizyt studyjnych w centrach doskonałości państw, w których geriatria ma ugruntowaną pozycję kliniczna i akademicką. Program COST (COST | European Cooperation in Science and Technology) nie finansuje badań samych w sobie, ale zapewnia wsparcie dla współpracy realizowanej w ramach sieci poszczególnych Akcji COST. Akcje COST, będące oddolnie tworzonymi sieciami naukowo-technologicznymi, otwarte są na nowych badaczy i interesariuszy. W trwających cztery lata Akcjach COST powinno uczestniczyć minimum siedmiu reprezentantów krajów członkowskich COST (COST Member States). W działaniu PROGRAMMING reprezentowanych będzie 20 krajów, których przedstawiciele złożyli wniosek aplikacyjny do konkursu na nową Akcję COST w roli pomysłodawcy Akcji.

   

  www.cost.eu

  COST (European Cooperation in Science and Technology) is a funding agency for research and innovation networks. Our Actions help connect research initiatives across Europe and enable scientists to grow their ideas by sharing them with their peers. This boosts their research, career and innovation.

  Powrót