• Komunikaty

  Najważniejsze informacje dla studentów na temat działań związanych z zasadami przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMB

  19.03.2020 09:23
  Autor: Administrator UMB

   

  1. Zawieszono do odwołania zajęcia dydaktyczne.

  2 Zawieszono do odwołania działalność naukową studentów.

  3. Zawieszono do odwołania przewidziane dla studentów egzaminy, kolokwia lub zaliczenia za wyjątkiem kształcenia na odległość.

  4. Studenci oraz doktoranci powinni pozostawać w stałym kontakcie z nauczycielami akademickimi celem ustalenia innej formy odbywania tych zajęć.

  5. Wszystkie wykłady i seminaria, do odwołania, będą sekwencyjnie udostępniane, tylko i wyłącznie w formie elektronicznej (nie zaleca się odbierania materiałów bezpośrednio w jednostkach)

  5.1 studenci są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich przewidzianych dla danego kierunku i roku studiów zajęciach, wykładach i seminariach przekazanych w formie elektronicznej.

  6. Odwołane są wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne konferencje, imprezy i wydarzenia organizowane przez Uczelnię.

  7. Zawieszona jest działalność Czytelni Czasopism i Książek w Bibliotece Głównej UMB. Wypożyczalnia książek działa poprzez system elektroniczny.

  8. Wstrzymane jest zakwaterowanie nowych osób w domach studenta, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin

  8.1 Za nieprzestrzeganie zakazu oraz Regulaminu Domu Studenta grozi sankcja w postaci wykwaterowania studenta.

  8.2 W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u mieszkańca domu studenta, przewiduje się konieczność objęcia kwarantanną całego domu studenta.

  9. Kontakt z Dziekanatem/Działem Spraw Studenckich odbywa się WYŁĄCZNIE mailowo i telefonicznie.

  10. Student zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściwy dziekanat (e-mail, telefon) o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

  11. Przypominam, że preferuje się używanie w korespondencji z pracownikami Uczelni poczty elektronicznej – student.umb.edu.pl (proszę o kontakt z Działem Informatyki w przypadku braku dostępu do poczty)

  Przypominamy, że nie jest to czas wolny od zajęć. Należy na bieżąco zapoznawać się z materiałami prowadzonymi w formie kształcenia zdalnego.

   

  Powrót