• Tu rodzą się odkrycia...

  Profesor Irina Kowalska i dr Ewelina Piktel w PAN

  13.12.2021 09:30
  Autor: Administrator UMB

  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk 3 grudnia 2021 dokonało wyboru członków rzeczywistych i członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk oraz członków Akademii Młodych Uczonych PAN. Członkowie PAN są wybierani spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię.

  Status członka będzie przysługiwał nowo wybranym osobom od 1 stycznia 2022r. Członkiem rzeczywistym lub korespondentem zostaje się dożywotnio. Kadencja członka Akademii Młodych Uczonych trwa pięć lat, bez możliwości ponownego wyboru.

  Z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku członkiem korespondentem została wybrana prof. dr hab. Irina Kowalska a do Akademii Młodych Uczonych PAN dr Ewelina Piktel.

  Informacja PAN o wyborze członków PAN

  Profesor Irina KowalskaProf. dr hab. Irina Kowalska - jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Aktualnie jest członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych UMB, gdzie pełni funkcję kierownika. Jest lekarzem specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii.

  Głównym kierunkiem pracy naukowej jest patogeneza insulinooporności i znaczenie tego zjawiska w rozwoju chorób cywilizacyjnych – otyłości, cukrzycy typu 2, choroby niedokrwiennej serca, chorób neurodegeneracyjnych, a także w zespole policystycznych jajników. Jest autorem/współautorem ponad 130 prac naukowych (IF-352; pkt. MEiN – 4506; indeks Hirsha-28 wg WoS CC). Była kierownikiem i wykonawcą projektów badawczych finansowanych centralnie. Za osiągnięcia naukowe była 8-krotnie nagradzana zespołową nagrodą Ministra Zdrowia, otrzymała również nagrodę naukową Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Nagrodę Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz wielokrotnie nagrody zespołowe Jego Magnificencji Rektora UMB. W latach 2004-2012 organizowała i była koordynatorem uczelnianym programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Erasmus+, w ramach którego studenci wszystkich kierunków studiów UMB mogą realizować część programu studiów na zagranicznych uczelniach partnerskich. W latach 2008-2012 pełniła funkcję Prodziekana, a następnie (2012-2016, 2016-2020) funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2020 roku została ponownie powołana do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kolejną kadencję.

  Za osiągnięcia organizacyjne związane z jakością kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym została w 2017 roku nagrodzona Indywidualną Nagrodą Ministra Zdrowia. W latach 2015-2019 była członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, gdzie pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Nagród; jest również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na lata 2019-2023 (jest prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego), oraz członkiem Zespołu Ekspertów ds. Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W latach 2016-2018 była członkiem Komisji Nauk o Życiu PAN, Oddział w Olsztynie i w Białymstoku.

  dr Ewelina PiktelDr Ewelina Piktel pracuje jako adiunkt na Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej, a jej główna działalność naukowa koncentruje się na poszukiwaniu nowych nanoterapeutyków mogących znaleźć praktyczne zastosowanie w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, a także chorób nowotworowych. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymała w roku 2018. W latach 2016 - 2020 pełniła rolę kierownika w grancie Preludium, do chwili obecnej jest zaangażowana w realizację 3 innych projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, a kierowanych przez prof. dr hab. Roberta Buckiego. Swoje doświadczenie naukowe poszerzała również podczas staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie Kopenhaskim (Dania). Dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 49 artykułów naukowych o łącznym IF = 208 i punktacji MNiSW: 3850 (indeks Hirsha: 16). Pani Piktel jest stypendystką Naukowej Fundacji Polpharmy oraz laureatką nagród Rektora UMB za osiągnięcia naukowe. Pełni również rolę Edytora Gościnnego w czasopismach International Journal of Molecular Sciences, Molecules oraz Pathogens.

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •