• Tu rodzą się odkrycia...

  Prof. Agnieszka Tycińska nową konsultant wojewódzką w dziedzinie intensywnej terapii

  18.05.2022 10:55
  Autor: Administrator UMB

  Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powołał na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie intensywnej terapii prof. Agnieszkę Tycińską - zastępcę kierownika Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.
  Swoją funkcję będzie pełniła przez 5 lat.

  Do głównych zadań konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia należy: realizacja zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta; nadzór nad merytoryczną stroną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego; udział w pracach komisji i zespołach powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej. Prof. dr hab. Agnieszka Tycińska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Specjalizowała się z chorób wewnętrznych w Klinice Kardiologii USK w Białymstoku, następnie odbyła specjalizację z kardiologii. Pracę nauczyciela akademickiego i naukowca rozpoczęła (i do tej pory kontynuuje) w Klinice Kardiologii UMB, początkowo jako asystent, a następnie adiunkt. W 2005r. na Wydziale Lekarskim UMB uzyskała stopień doktora nauk medycznych, zaś w 2014r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2018r. pełni funkcję zastępcy Kierownika Kliniki Kardiologii USK oraz Kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •