Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zasady i zalecenia obowiązujące przy realizacji projektów badawczych finansowanych z dotacji statutowej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku:.
 • Ostatnia zmiana 26.06.2017 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Zasady i zalecenia obowiązujące przy realizacji projektów badawczych finansowanych z dotacji statutowej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku:

  Osoby uprawnione

  Osoby uprawniosne do otrzymania finansowania zadania badawczego z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego:

  • pracownicy naukowo-dydaktyczni;
  • pracownicy dydaktyczni;
  • pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnieni w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych oraz prac usługowo-badawczych;

   

  Liczba projektów

  Liczba projektów, którymi może kierować pracownik UMB uzależniona jest od stopnia lub tytułu naukowego:

  • doktor – 1 projekt badawczy;
  • doktor habilitowany – 2 projekty;
  • profesor – 3 projekty.

   

  W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na charakter badań naukowych, Prorektor ds. Nauki może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby zadań badawczych kierowanych przez poszczególnych pracowników UMB.

   

  Wysokość finansowania zadania badawczego jest uzależniona od dorobku naukowego kierownika projektu mierzonego za ostatnie 3 pełne lata jego działalności (na podstawie danych z Biblioteki);

   

  Kosztorys zadania badawczego i limity (dotyczy zadań badawczych realizowanych w 2016 r.)

  Otrzymane na realizacje zadania badawczego środki finansowe powinny być wydatkowane zgodnie z realnym kosztorysem zadania badawczego, przy uwzględnieniu limitów w kategoriach:

  • wyjazdy służbowe i zagraniczne – do 15% wartości projektu;
  • usługi obce – do 20% wartości projektu.

   

  Limity obowiązujące od 2017 r:

  • wyjazdy służbowe i zagraniczne – do 25% wartości projektu;
  • usługi obce – do 30% wartości projektu;
  • druk publikacji - do 30% wartości projektu.

   

  W przypadku uzasadnionej konieczności przekroczenia limitu finansowego w danym zadaniu badawczym należy każdorazowo uzyskać zgodę Prorektora ds. Nauki.

  W ramach usług obcych można jedynie finansować koszty tłumaczenia i analizy statystycznej (faktura lub wniosek na sporządzenie umowy dzieło/zlecenie).

  Kosztorys zadania badawczego na 2013 rok

   

  Okres realizacji projektu statutowego.

  Okres finansowania zadania badawczego może trwać do ostatniego dnia roku, na który przyznana jest dotacja statutowa.
  W przypadku uzasadnionej potrzeby przedłużenia finansowania badań, na pisemny wniosek kierownika zadania badawczego, istnieje możliwość uzyskania zgody Prorektora ds. Nauki na przedłużenie okresu finansowania zadania badawczego. Pismo do Prorektora ds. Nauki powinno wpłynąć nie później niż miesiąc przed datą zakończenia realizacji projektu.
  W przypadku podstawowej działalności statutowej okres kontynuacji finansowania zadania badawczego nie może być dłuższy niż do końca czerwca roku następującego po roku otrzymania dotacji. 

   

  Wniosek na realizację projektu statutowego

  Wniosek na realizację zadania badawczego należy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych i w formie elektronicznej na adres:

  wnioski.wl@umb.edu.pl - dla zadań badawczych realizowanych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB

  wnioski.wf@umb.edu.pl - dla zadań badawczym realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laborarotyjnej UMB

  wnioski.wnoz@umb.edu.pl - dla zadań badawczych realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

  na formularzu zamieszczonym poniżej, w roku poprzedzającym rok realizacji projektu badawczego (formularz dotyczy projektów badawczych realizowanych do 2012 roku).

  Wniosek o finansowanie zadania badawczego w …. roku

   

  Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego

  Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego należy złożyć w 1 egzemplarzu w formie papierowej, według poniższego wzoru, oraz w formie elektronicznej na adres:

  sprawozdania.wl@umb.edu.pl - dla zadań badawczych realizowanych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB

  sprawozdania.wf@umb.edu.pl - dla zadań badawczym realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laborarotyjnej UMB

  sprawozdania.wnoz@umb.edu.pl - dla zadań badawczych realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

   

  Kierownik zadania badawczego zobowiązany jest do złożenia do ANZ sprawozdania z realizacji każdego projektu badawczego:
  a)    rocznego - w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, na który została przyznana dotacja statutowa,
  lub:
  b)    rocznego  - w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, na który została przyznana dotacja statutowa oraz końcowego - w terminie 1 miesiąca od zakończenia realizacji zadania badawczego, w przypadku przedłużenia jego realizacji.
   

  Do sprawozdania należy dołączyć manuskrypt przeznaczony lub już wysłany do druku bądź kopię opublikowanej pracy.

  Sprawozdanie z prac statutowych za …. rok

   

  Rozliczenie zadania badawczego

  Zadanie badawcze rozlicza publikacja w czasopiśmie o punktacji nie mniejszej niż 9 pkt. z listy MNiSW (lub manuskrypt zatwierdzony do publikacji, posiadający numer DOI) lub uzyskanie patentu (potwierdzone certyfikatem z Urzędu Patentowego RP).  Zadanie badawcze otrzymuje wówczas status zakończone i rozliczone.

  Istnieje możliwość rozliczenia 2 prac statutowych jedną publikacją za min. 20 pkt. MNiSW oraz rozliczenia 3 prac statutowych – jedną pracą powyżej 30 pkt. MNiSW.

   

  Nierozliczenie zadania badawczego publikacją skutkuje wstrzymaniem finansowania kolejnego zadania badawczego.