• Ostatnia zmiana 29.11.2017 przez POL-on

  JSA

  Terminy wdrożenia Jednolitego Systemu Antyplagiatowego:

  1. 11.2017 - uczestniczyliśmy w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w Warszawie dotyczącym Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
  2. Aktualizacja ORPD (Dziekanaty) " „[...] obowiązany do wprowadzenia pracy dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego.”, "[...] są obowiązani przekazać do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych dane dotyczące prac dyplomowych, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30 września 2009 r.".
  3. 05.2018 - wersja demo1
  4. 09.2018 - wersja demo2
  5. II półrocze 2018 - szkolenia
  6. w art. 167a ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 167c ust. 1.”;

  [Dz. Ustaw 2016 poz. 908 USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymoraz niektórych innych ustaw]