Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Ostatnia zmiana 11.05.2021 przez Dział Spraw Pracowniczych

  Pracownicze Plany Kapitałowe

   

  Szanowni Państwo,

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jako uczelnia publiczna objęty został przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1342). Wdrożenie Pracowniczych Planów kapitałowych musi zakończyć się do dnia 10.04.2021r. W dniu 28.12.2020r. w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w Uczelni podpisana została umowa o zarządzanie PPK z Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Pekao TFI).

   

  PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez osoby zatrudnione (pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym), pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami osób zatrudnionych, podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa wg. niżej wymienionych zasad:

   

   

  Wpłata podstawowa

  Wpłata dodatkowa (dobrowolna)

  Wpłaty finansowane przez pracownika

  - 2,0% wynagrodzenia

  - pracownikom, których łączne wynagrodzenia osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto (po złożeniu przez pracownika stosownego wniosku)

  do 2,0%  wynagrodzenia

  Wpłaty finansowane przez Pracodawcę

  1,5% wynagrodzenia

  do 2,5% wynagrodzenia

  Dopłaty od Państwa

  Wpłata powitalna – 250 zł

  Dopłata roczna – 240 zł

   

  Do PPK automatycznie zostaną włączone osoby w wieku od 18 do 55 roku życia. Zatrudnieni pomiędzy 55 a 70 rokiem życia, którzy chcieliby uczestniczyć w programie, mogą złożyć odpowiedni wniosek o przystąpienie do PPK.

   

  Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Każda osoba zatrudniona ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK następuje na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej.

   

  Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (wg. wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych  Dz.U. poz. 1102) oraz deklarację przystąpienia do PPK (pracownicy, którzy ukończyli 55 lat i nie ukończyli 70 lat) należy złożyć do 20 lutego 2021r.:

   

  - pracownicy – pisemnie do Działu Spraw Pracowniczych UMB

  - osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia (podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym) – pisemnie do Działu Płac

   

  Wzory druków w załączeniu oraz na stronie:

  https://www.umb.edu.pl/struktura_organizacyjna/dzial_spraw_pracowniczych

   

  Zachęcam do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej prowadzonej przez PFR Portal PPK Sp. Z.o.o. (https://www.mojeppk.pl) a także na stronie https://pekaotfi.pl/produkty/ppk/ppk-pracownik  oraz do śledzenia strony www.umb.edu.pl w zakładce Pracownicy → Pracownicze Plany Kapitałowe, na której na bieżąco będą przekazywane komunikaty i informacje.

  Szczegóły dotyczące oszczędzania znajdą się również w innych materiałach informacyjnych
  i marketingowych udostępnionych przez PEKAO TFI S.A. Pracownicy Uczelni mogą również kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Pekao TFI od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1900 tel. 801 641 641, +48 22 640 40 40 lub mailowo
  pekaotficok@pekao-fs.com.pl

   

  Wzory druków:

  1. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

  2. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

  3. Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat do PPK

  4. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych do PPK

  5. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK

  6. Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK

   

  Informujemy, że zostało udostępnione Państwu nagrane szkolenie przeznaczone dla Pracowników:

  LINK DO SZKOLENIA

  wideo PPK dla pracowników - dostęp po wpisaniu hasła: 2019PPK

   

  INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PPK ODNOŚNIE RODO