• Ostatnia zmiana 06.10.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Rekrutacja na studia doktoranckie

   

  Wyniki postępowania konkursowego na studia doktoranckie

   

  Dodatkowa rekrutacja na studia doktoranckie

   na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Nabór odbędzie się w terminach:

  09.10-16.10.2017 - rejestracja elektroniczna, składanie dokumentów oraz wskazywanie obszaru zainteresowań, z którego kandydaci bęą zdawać egzamin z przedmiotu kierunkowego;

  09.10-16.10.2017 - składanie oświadczeń o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych i miejsca realizacji badań naukowych przez kandydatów na opiekunów naukowych/promotorów

  20.10.2017 godz. 12.30 - egzamin z języka angielskiego

  23.10.2017 godz. 08:30 - egzamin z przedmiotu kierunkowego

  24.10.2017 - ogłoszenie wyników postępowania konkursowego

   

  Zarządzenie nr 32/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

   

  REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

   

  Zasady postępowania konkursowego na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018

  1. Postępowanie konkursowe obejmuje ocenę predyspozycji kandydata do pracy naukowo - badawczej oraz egzaminy: z języka angielskiego i przedmiotu kierunkowego:

  - Predyspozycje do pracy naukowo - badawczej są oceniane na podstawie przedłożonego przez kandydata projektu badawczego i jego dotychczasowych osiągnięć w oparciu o Punktację stanowiącą Załącznik nr 2. Projekt (nie dłuższy niż na 3 strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) powinien prezentować koncepcję pracy badawczej w zakresie zainteresowań naukowych kandydata (może stanowić zamysł przyszłej pracy doktorskiej) wraz z propozycją metodologii i wskazaniem jednostki organizacyjnej UMB, w której badania mogą być zrealizowane.

  - Egzamin ustny z przedmiotu kierunkowego i języka angielskiego składa się z trzech pytań. Za każde pytanie kandydat otrzymuje ocenę. Do oceniania egzaminów stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobrze (5), ponad dobrze (4,5), dobrze (4), dość dobrze (3,5), dostatecznie (3), niedostatecznie (0). Regulamin egzaminów, określa Załącznik nr 3. Terminy egzaminów dostępne w Harmonogramie Załączniku nr 1. Kandydaci zostaną poinformowani o zakresie tematycznym egzaminu z przedmiotu kierunkowego najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (w przypadku naboru uzupełniającego termin może ulec skróceniu).

  2. Podstawą przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego egzaminu i co najmniej 6 punktów z oceny projektu oraz uzyskanie minimum 25 punktów w postępowaniu konkursowym. Uzyskanie oceny niedostatecznej
  z któregokolwiek przedmiotu lub poniżej 6 punktów z oceny projektu powoduje dyskwalifikację kandydata z dalszego postępowania konkursowego.

  3. O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych w toku postępowania konkursowego w ramach limitu miejsc zatwierdzonego przez Senat Uczelni.

  4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie są jawne.

   

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.

  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie zobowiązane są do dokonania rejestracji elektronicznej i złożenia dokumentów w Biurze Promocji i Rekrutacji w terminie:

  • 01.06.2017r. - 14.06.2017r. - na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
  • 12.06.2017r. - 23.06.2017r. - na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

  2. Kandydaci kończący studia w roku akademickim 2016/2017 składają dyplom ukończenia studiów oraz zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów, wystawione przez właściwy Dziekanat do 14.07.2017 r., zaś pozostałe dokumenty w terminach wskazanych w ust.

  3. Laureaci programu Diamentowy Grant składają stosowne dokumenty oraz zaświadczenie o ukończeniu 3 roku studiów w terminach określonych w ust. 1-2.

  4. W przypadku niezachowania terminów wskazanych w ust. 1-3, kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania konkursowego.

  5. Kandydaci na opiekunów naukowych/promotorów powinni złożyć oświadczenie o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 7) oraz o zapewnieniu miejsca realizacji badań naukowych (Załącznik nr 8) w terminach określonych w ust. 1.

  6. Terminy egzaminów:

  a. na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

  • 06.09.2017r. – język angielski. W dniu 06.09.2017r. – należy zgłosić się do Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
  • 07.09.2017r. – przedmiot kierunkowy. W dniu 07.09.207r. należy zgłosić się do sali konferencyjnej (sala nr 29 przy Dziale Spraw Studenckich na parterze Pałacu Branickich) o godz. 8:15. O godz. 8:30 rozpocznie się egzamin ustny.

  b. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

  • 10.07.2017r. – język angielski W dniu 10.07.2017r. należy zgłosić się do Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
  • 11.07.2017r. – przedmiot kierunkowy. W dniu 11.07.2017r. należy zgłosić się do sali konferencyjnej Euroregionalnego Centrum Farmacji nr 34 przy ul. Adama Mickiewicza 2d (za dziekanatem) o godz. 8:15. O godz. 8:30 rozpocznie się egzamin ustny.

  c. na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

  • 05.09.2017r. – język angielski. W dniu 05.09.2017r. – należy zgłosić się do Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.
  • 06.09.2017r. – przedmiot kierunkowy. W dniu 06.09.2017r. należy zgłosić się do sali konferencyjnej (sala nr 29 przy Dziale Spraw Studenckich na parterze Pałacu Branickich) o godz. 8:15. O godz. 8:30 rozpocznie się egzamin ustny

  7. Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej nastąpi w dniu 17.07.2017 r., na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu 12.09.2017 r.

  8. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia listy przyjętych na I rok studiów doktoranckich może ulec zmianie.

   

  Kandydat na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:
  1. wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie wraz ze wskazaniem obszaru zainteresowań (wybranego z listy podanej w warunkach rekrutacji), z którego kandydat zdawać będzie egzamin z przedmiotu kierunkowego, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata) – Załączniki 4 - 6.
  2. podpisaną fotografię (imię, nazwisko, pesel)  zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz dodatkowo tą samą fotografię w wersji elektronicznej (wgrana na konto rekrutacyjne kandydata). Wymagania techniczne odnośnie fotografii umieszczone są na stronie internetowej Uczelni,
  3. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w Polsce, lub
  w przypadku ukończenia studiów za granicą dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny
  z polskim dyplomem studiów magisterskich,
  4. w przypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant: decyzję ministra
  o przyznaniu środków na badania naukowe, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich,
  5. zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów wystawione przez odpowiedni Dziekanat (z wyłączeniem oceny z dyplomu i obrony),
  6. projekt prezentujący koncepcję pracy badawczej,
  7. wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych wraz z dokumentami je potwierdzającymi, przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały (dokument do wydruku z  internetowego konta kandydata),
  8. orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich (oryginał skierowania do lekarza dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji),
  9. poświadczoną przez Uczelnię, notarialnie lub przez instytucję wydającą kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, w przypadku gdy kandydat nie posiada dowodu osobistego.

   

  Limity przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018:

  1. na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - 24 miejsca

  2. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

  • w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna - 10 miejsc
  • w dziedzinie nauk farmaceutycznych - 10 miejsc.

  3. na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

  • w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina medycyna – 6 miejsc
  • w dziedzinie nauk o zdrowiu – 6 miejsc.

  Uchwały Senatu


   

  Informacje odnośnie rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie można uzyskać w

  :

   

  Biurze Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich),
  tel.: (85) 748 54 73, fax: (85) 748 54 72
  e-mail: brip@umb.edu.pl

   

  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.