• Ostatnia zmiana 20.02.2020 przez Zakład Biochemii Farmaceutycznej

  Regulaminy

   

  Regulamin obowiązujący na zajęciach laboratoryjnych z Biochemii

  w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

   

  1. Zajęcia dydaktyczne z zakresu Biochemii dla studentów odbywają się w wymiarze godzin przewidzianym programem studiów przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. Treści programowe wykładów oraz ćwiczeń podane są w gablocie oraz na stronie internetowej Zakładu.
  3. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w salach ćwiczeniowych Zakładu Biochemii Farmaceutycznej. Przed wejściem do pracowni należy nałożyć biały fartuch ochronny oraz miękkie obuwie. Do pracowni należy zabrać jedynie rzeczy niezbędne, jak skrypt do ćwiczeń, materiały piśmienne oraz kalkulator.
  4. Na każde ćwiczenie obowiązuje znajomość części praktycznej oraz materiału wykładowego z poprzedniego tygodnia.
  5. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności należy ją usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyn nieobecności, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym student uczestniczy po okresie nieobecności. Honorowane będą tylko zwolnienia lekarskie lub dziekańskie.
  6. W pracowni należy unikać zbędnych rozmów, nie wolno spożywać żadnych pokarmów oraz napojów.
  7. W sali ćwiczeniowej student może przebywać jedynie w obecności asystenta. W trakcie zajęć nie wolno opuszczać sali ćwiczeniowej bez zgody asystenta.
  8. Na pierwszym ćwiczeniu student zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem ćwiczeń oraz przepisami BHP.
  9. Student, który nie odbył szkolenia w zakresie BHP nie może uczestniczyć w zajęciach praktycznych.
  10. Grupa ćwiczeniowa ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczony sprzęt i naczynia laboratoryjne.
  11. Wykonując doświadczenia należy oszczędnie użytkować odczynniki chemiczne. Do doświadczeń brać możliwie mało odczynników (najlepiej tyle ile jest podane w instrukcji do wykonywanego doświadczenia lub wg wskazówek osoby prowadzącej ćwiczenia). Nie wolno zlewać odczynników z powrotem do butelek, ani też zamieniać korków i pipet.
  12. Należy dbać o czystość miejsca pracy. Na stole i półkach z odczynnikami powinien panować porządek. Rozlane kwasy natychmiast zneutralizować 5% NaHCO3, a zasady 1% kwasem octowym, a następnie zmyć wodą.
  13. Wszelkie odpadki stałe (papier, szkło) należy wrzucać do kamionek, natomiast stężone kwasy i zasady wylewać do zlewu na bieżącą wodę.
  14. Wszelkie prace z substancjami łatwopalnymi, lotnymi oraz stężonymi kwasami i zasadami należy wykonywać pod wyciągiem i z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Stężonych kwasów i zasad, trucizn oraz roztworów lotnych nie wolno aspirować ustami. Zużyte odczynniki wylewać do zlewu w taki sposób, aby uniknąć poparzenia przez odbite od ścianek zlewu krople płynu. Natychmiast spłukiwać zlew bieżąca wodą. Płynami łatwopalnymi posługiwać się wtedy, gdy paniki gazowe są zgaszone i nie ma żadnych innych źródeł otwartego ognia. Po użyciu płynów naczynia szczelnie zamykać.
  15. W przypadku poparzenia lub skaleczenia natychmiast zgłosić fakt osobie prowadzącej ćwiczenia. W przypadku poparzenia płynami żrącymi (stężone kwasy lub zasady) natychmiast obficie zmyć oblaną powierzchnię ciała wodą wodociągową i zgłosić osobie prowadzącej ćwiczenia. Następnie zobojętnić: kwasy 5% NaHCO3, a zasady 1% kwasem octowym.
  16. Należy umiejętnie korzystać z instalacji gazowej. Przy zapalaniu palnika gazowego zamknąć dopływ powietrza, następnie zbliżyć zapaloną zapałkę do wylotu kominka i powoli otworzyć kurek gazowy. Następnie uregulować dopływ powietrza (płomień nie powinien huczeć i kopcić). Niepotrzebne palniki należy natychmiast zgasić.
  17. W razie zapalenia się mieszaniny reakcyjnej, stołu lub fartucha ochronnego natychmiast zawiadomić osobę prowadzącą ćwiczenia i gasić przykrywając ogień kocem gaśniczym (koc wisi na ścianie w sali ćwiczeniowej).
  18. Po ukończeniu ćwiczenia każdy student powinien uporządkować swoje stanowisko pracy, umyć szkło laboratoryjne oraz umieścić butelki z odczynnikami i pojemniki z substancjami na właściwym miejscu, sprawdzić czy zamknięte są kurki gazowe i zakręcone krany wodne i zameldować o wykonaniu zadania osobie dyżurnej. Dyżurny melduje o uporządkowaniu stanowisk pracy swojej grupy osobie prowadzącej ćwiczenia.
  19. Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń odbywa się na podstawie uzyskania pozytywnej oceny z kartkówki sprawdzającej wiadomości dotyczące bieżącego ćwiczenia oraz wykładu poprzedzającego ćwiczenie. Ponadto student na poszczególnych ćwiczeniach oceniany będzie z zakresu: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.
  20. Dla studentów kierunku Analityka Medyczna przewidziane są dwa sprawdziany wiadomości (kolokwia) z treści wykładowych oraz zagadnień poruszanych na ćwiczeniach.
  21. System oceniania wiadomości z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji na ćwiczeniach opiera się o skalę punktów 0-5. Waga punktów z ćwiczeń – 1, z kolokwium -2. Nie przewiduje się poprawy ćwiczeń.
  22. Student, który nie zaliczył wszystkich wymaganych ćwiczeń z biochemii nie może być dopuszczony do sesji egzaminacyjnej. Student zobowiązany jest do napisania kolokwium dopuszczeniowego.
  23. Uzyskanie średniej 4,5-4,75 punktów z ćwiczeń z zakresu wiedzy i z kolokwiów, umożliwia dopisanie studentowi do egzaminu końcowego 1p, natomiast średnia powyżej 4,75 skutkuje dodaniem 2p.
  24. Zakazane jest korzystanie przez studentów podczas egzaminów, kolokwiów i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych form pomocy (Zarządzenie nr 9/2019 Rektora UMB z dnia 5.02.2019)
  25. Za niedozwolone formy pomocy uważa się między innymi: 

  - wnoszenie na egzaminy, kolokwia i inne formy sprawdzania wiedzy telefonów komórkowych, innych urządzeń telekomunikacyjnych, podręczników, notatek itp.

  - korzystanie podczas egzaminów, kolokwiów i innych form sprawdzania wiedzy, z telefonów komórkowych i urządzeń telekomunikacyjnych, podręczników, notatek itp.

  - korzystanie z pomocy innych osób, o ile korzystanie z takiej pomocy nie wynika
  z obowiązujących przepisów lub zasad egzaminu, kolokwium, sprawdzianu lub innych form sprawdzania wiedzy.

  1. W przypadku stwierdzenia korzystania przez studenta z niedozwolonej formy pomocy, należy niezwłocznie przerwać egzamin tej osoby i zawiadomić o powyższym Rektora celem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przerwanie egzaminu skutkuje oceną niedostateczną.
  2. Egzamin obejmuje treści programowe zawarte w wykładach i ćwiczeniach.
  3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z egzaminu.