• Ostatnia zmiana 14.01.2015 przez Zakład Biochemii Farmaceutycznej

  Regulaminy

  Regulamin obowiązujący w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego

  w Białymstoku na zajęciach laboratoryjnych z Biochemii

   1.                  Zajęcia dydaktyczne z zakresu Biochemii dla studentów odbywają się w wymiarze godzin przewidzianym programem studiów przez Ministerstwo        Nauki i  Szkolnictwa Wyższego.

  2.         Treści programowe wykładów oraz ćwiczeń podane są w gablocie oraz na stronie internetowej zakładu.

  3.         Zajęcia laboratoryjne odbywają się w sali ćwiczeniowej Zakładu Biochemii Farmaceutycznej. Przed wejściem do pracowni należy nałożyć biały fartuch ochronny oraz miękkie obuwie. Do pracowni należy zabrać jedynie rzeczy niezbędne, jak skrypt do ćwiczeń, materiały piśmienne oraz kalkulator.

  4.         Na każde ćwiczenie obowiązuje znajomość części praktycznej oraz materiału wykładowego z poprzedniego tygodnia.

  5.         Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności należy ją usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyn nieobecności, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym student uczestniczy po okresie nieobecności. Honorowane będą tylko zwolnienia lekarskie lub dziekańskie.

  6.         W pracowni należy unikać zbędnych rozmów, nie wolno spożywać pokarmów oraz napojów.

  7.         W sali ćwiczeniowej student może przebywać jedynie w obecności asystenta. W trakcie zajęć nie wolno opuszczać sali ćwiczeniowej bez zgody asystenta.

  8.         Na pierwszym ćwiczeniu student zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem ćwiczeń oraz przepisami BHP.

  9.         Student, który nie odbył szkolenia w zakresie BHP nie może uczestniczyć w zajęciach praktycznych.

  10.      Grupa ćwiczeniowa ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczony sprzęt i naczynia laboratoryjne.

  11.      Wykonując doświadczenia należy oszczędnie użytkować odczynniki chemiczne. Do doświadczeń brać możliwie mało odczynników (najlepiej tyle ile jest podane w instrukcji do wykonywanego doświadczenia lub wg wskazówek osoby prowadzącej ćwiczenia). Nie wolno zlewać odczynników z powrotem do butelek, ani też zamieniać korków i pipet.

  12.      Należy dbać o czystość miejsca pracy. Na stole i półkach z odczynnikami powinien panować porządek. Rozlane kwasy natychmiast zneutralizować 5% NaHCO3, a zasady 1% kwasem octowym, a następnie zmyć wodą.

  13.      Wszelkie odpadki stałe (papier, szkło) należy wrzucać do kamionek, natomiast stężone kwasy i zasady wylewać do zlewu na bieżącą wodę.

  14.      Wszelkie prace z substancjami łatwopalnymi, lotnymi oraz stężonymi kwasami i zasadami należy wykonywać pod wyciągiem i z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Stężonych kwasów i zasad, trucizn oraz roztworów lotnych nie wolno aspirować ustami. Zużyte odczynniki wylewać do zlewu w taki sposób, aby uniknąć poparzenia przez odbite od ścianek zlewu krople płynu. Natychmiast spłukiwać zlew bieżąca wodą. Płynami łatwopalnymi posługiwać się wtedy, gdy paniki gazowe są zgaszone i nie ma żadnych innych źródeł otwartego ognia. Po użyciu płynów naczynia szczelnie zamykać.

  15.      W przypadku poparzenia lub skaleczenia natychmiast zgłosić fakt osobie prowadzącej ćwiczenia. W przypadku poparzenia płynami żrącymi (stężone kwasy lub zasady) natychmiast obficie zmyć oblaną powierzchnię ciała wodą wodociągową i zgłosić osobie prowadzącej ćwiczenia. Następnie zobojętnić: kwasy 5% NaHCO3, a zasady 1% kwasem octowym.

  16.      Należy umiejętnie korzystać z instalacji gazowej. Przy zapalaniu palnika gazowego zamknąć dopływ powietrza, następnie zbliżyć zapaloną zapałkę do wylotu kominka i powoli otworzyć kurek gazowy. Następnie uregulować dopływ powietrza (płomień nie powinien huczeć i kopcić). Niepotrzebne palniki należy natychmiast zgasić.

  17.    W razie zapalenia się mieszaniny reakcyjnej, stołu lub fartucha ochronnego natychmiast zawiadomić osobę prowadzącą ćwiczenia i gasić przykrywając ogień kocem gaśniczym (koc wisi na ścianie w sali ćwiczeniowej).

  18.      Po ukończeniu ćwiczenia każdy student powinien uporządkować swoje stanowisko pracy, umyć szkło laboratoryjne oraz umieścić butelki z odczynnikami i pojemniki z substancjami na właściwym miejscu, sprawdzić czy zamknięte są kurki gazowe i zakręcone krany wodne i zameldować o wykonaniu zadania osobie dyżurnej. Dyżurny melduje o uporządkowaniu stanowisk pracy swojej grupy osobie prowadzącej ćwiczenia.

  19.      Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń odbywa się na podstawie uzyskania pozytywnej oceny z kartkówki sprawdzającej wiadomości dotyczące bieżącego ćwiczenia oraz wykładu poprzedzającego ćwiczenie.

  20.      Dla studentów kierunku Dietetyka przewidziane jest jedno kolokwium z treści wykładowych oraz zagadnień poruszanych na ćwiczeniach.

  21.      Student na poszczególnych ćwiczeniach oceniany będzie z zakresu: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.  

  22.      System oceniania wiadomości z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji na ćwiczeniach opiera się o skalę ocen: 5 – bardzo dobra, 4,5 – ponad dobra, 4 – dobra, 3,5 – dość dobra, 3 – dostateczna, 2 – niedostateczna.

  23.      Otrzymanie oceny niedostatecznej z ćwiczenia lub kolokwium upoważnia studenta do jednorazowego przystąpienia do poprawy w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od daty otrzymania oceny negatywnej.

  24.      Uzyskanie średniej 4,5-4,75 z ćwiczeń z zakresu wiedzy, umożliwia dopisanie studentowi do egzaminu końcowego 1p, natomiast średnia powyżej 4,75 skutkuje dodaniem 2p.

  25.      Egzamin obejmuje treści programowe zawarte w wykładach i ćwiczeniach.

  26.      Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z egzaminu.