• Ostatnia zmiana 16.10.2017 przez Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych

  Regulamin dydaktyczny

   

  1. Program zajęć realizowany jest w postaci ćwiczeń, które odbywają się w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych.

  2. Tematy ćwiczeń umieszczone są na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed Kliniką Alergologii i Chorób Wewnętrznych.

  3. Zajęcia prowadzą lekarze z Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych.

  4. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Nieobecność usprawiedliwiona wymaga zaliczenia tematu u osoby prowadzącej dane zajęcia.

  5.Terminy zaliczenia tematów ćwiczeń związanych z nieobecnością usprawiedliwioną, student ustala indywidualnie z osobą prowadzącą dane zajęcia.

  6. Zaliczenie przedmiotu odbywa się po zakończeniu zajęć w formie pisemnej i/lub historii choroby jako zaliczenie na ocenę – kryteria oceny zostały umieszczone w sylabusie przedmiotu.

  7. W przypadku niezaliczenia ćwiczeń (bloku) zaliczenie poprawkowe może odbyć się czasie 30 dni u osoby prowadzącej zajęcia lub osoby wyznaczonej przez Kierownika Kliniki.

  8. Student ma prawo wglądu do swojej pracy w obecności asystenta i/lub kierownika kliniki lub osoby przez niego wyznaczonej przez Kierownika Kliniki.

  9. Studenci informowani są o wynikach zaliczeń i egzaminów indywidualnie i bezpośrednio przez osobę egzaminującą lub osobę wyznaczoną przez Kierownika Kliniki.

   

  Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu:

  1 Zapoznanie studenta z objawami klinicznymi podstawowych schorzeń internistycznych.

  2. Zapoznanie studenta z zasadami badania podmiotowego i przedmiotowego z zakresu chorób wewnętrznych

  3. Zapoznanie studenta z podstawową diagnostyką prowadzoną w oddziałach wewnętrznych

  4. Zapoznanie studenta z postępowaniem w stanach zagrożenia życia w schorzeniach internistycznych.

  5. Doskonalenie umiejętności samokształcenia.

   

  Warunki zaliczenia:

  1. Obecność na ćwiczeniach.

  2. Zaliczenie na ocenę.