• Ostatnia zmiana 22.11.2017 przez Klinika Kardiologii

  Sylabus

  Nazwa przedmiotu/modułu

  CHOROBY WEWNĘTRZNE

  Nazwa jednostek w któreych jest przedmiot realizowany

  1. Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych

  2. Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

  3. Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  4. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

  5. Klinika Hematologii

  6. Klinika  Kardiologii z OIOK oraz Kl. Kardiologii Inwazyjnej

  7. I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ

  8. Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

   

  e-mail jednostki

  1.alergol@umb.edu.pl

  2. klpluc@edu.pl

  3. endodiab@umb.edu.pl

  4. gastro@umb.edu.pl

  5. hem@umb.edu.pl

  6. bozena.sobkowicz@umb.edu.pl

  7. nefro@umb.edu.pl

  8. reum@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Lekarski

  Poziom kształcenia

  Jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne x                                  niestacjonarne X

  Język przedmiotu

     polski x                                                 angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy x                                fakultatywny X

  Rok studiów/semestr

   

  I £   II £   III X   IV X   V X  VI X

   

   

  1 £   2 £   3 £   4 £   5 X   6 X   7 X   8 X   9 X  10 X  11 £   12 X

   

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

  Realizacja efektów kształcenia zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat.

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  III Rok:

  Razem : 145 godzin , w tym: wykłady- 37 h,  ćwiczenia - 93 h, seminaria - 15 h;

  Propedeutyka chorób wewnętrznych : wykłady- 20 h, ćwiczenia- 60 h;

  Alergologia: wykłady - 6 godzin, ćwiczenia – 16 godzin

  Pulmonologia: wykłady – 11 godzin, ćwiczenia – 32 godzin   

  IV Rok:

  Razem : 130 godzin, w tym: 30 – wykłady,  70 – ćwiczenia , 30 – deminaria

  Gastrologia: 15 – wykłady, 35 – ćwiczenia, 15 – seminaria

  Kardiologia: 15 – wykłady, 35 – ćwiczenia, 15 – seminaria

  V Rok:

  Razem : – wykłady, 10 – seminaria, 120 – ćwiczenia , 20 – fakultety

  Alergologia:  48 godzin, w tym: wykłady - 8 godzin, ćwiczenia – 20 godzin, 20-fakultety

  Endokrynologia: 92 godziny, w tym:  17 - wykłady,  4- seminaria,  46- ćwiczenia, 20-fakultety

  Hematologia: 60 godzin, w tym:  10 - wykłady,  2- seminaria,  28- ćwiczenia, 20-fakultety

  Nefrologia: 60 godzin, w tym:  10 - wykłady,  2- seminaria,  28- ćwiczenia, 20-fakultety

  Reumatologia: 60 godzin, w tym:  10 - wykłady,  2- seminaria,  28- ćwiczenia, 20-fakultety

  Pulmonologia: 55 godzin, w tym 17-wykłady, 38-ćwiczenia

  Założenia i cele przedmiotu

  Student powinien nabyć wiedzę z zakresu badania podmiotowego i przedmiotowego, działań profilaktycznych w wybranych stanach chorobowych, prowadzenia dokumentacji medycznej, samodzielnego opracowania historii choroby, zasad diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań, podstaw elektrokardiologii.

  Student powinien nabyć wiedzę z zakresu:

  -kryteriów rozpoznania, patogenezy, diagnostyki i leczenia cukrzycy, obrazu klinicznego i postępowania w chorobach układu podwzgórzowo-przysadkowego, tarczycy, przytarczyc i nadnerczy oraz z zakresu ostrych stanów w endokrynologii i diabetologii.

  - poznać patogenezę oraz uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne wybranych chorób przewodu pokarmowego, zasady leczenia w chorobach przewodu pokarmowego i postępowania profilaktycznego w wybranych chorobach przewodu pokarmowego.

  - poznać patogenezę oraz uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne wybranych chorób układu krążenia, w tym: choroby niedokrwiennej serca, wad serca, chorób wsierdzia, mięśnia serca, osierdzia, niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), chorób naczyń tętniczych i żylnych, nadciśnienia tętni­czego: pierwotnego i wtórnego, nadciśnienia płucnego,

  - poznać epidemiologię, etiologię i działania zapobiegawcze dotyczące zarówno przewlekłych jak i ostrych chorób nerek, symptomatologię, diagnostykę, powikłania i rokowanie poszczególnych nefropatii, z uwzględnieniem gwałtownie postępującego kłębuszkowego zapalenia nerek,  podstawy i mechanizm działania oraz ostre i przewlekłe oraz wczesne i późne powikłania hemodializy, dializy otrzewnowej i innych terapii pozaustrojowych, opisać podstawy dotyczące transplantacji nerek

  - poznać patogenezę oraz uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne wybranych chorób alergicznych oraz chorób płuc,  zasady leczenia  i postępowania profilaktycznego w wybranych chorobach alergicznych i chorobach płuc.

  - poznać patogenezę oraz uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne wybranych chorób reumatycznych, zasady leczenia w chorobach narządu ruchu i postępowania profilaktycznego w wybranych chorobach narządu ruchu.

  - poznać patogenezę oraz uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne wybranych chorób hematologicznych, zasady leczenia w chorobach krwi i postępowania profilaktycznego w wybranych chorobach hematologicznych.

  Student powinien umieć:  samodzielnie przeprowadzić badanie przedmiotowe i podmiotowe, napisać historię choroby.

  Student powinien umieć: zaplanować  i zinterpretować badania dodatkowe, ustalić diagnozę i leczenie schorzeń z zakresu chorób wewnętrznych.

   

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie wykładu

  - przekazywanie wiedzy w formie seminariów

  - przekazywanie wiedzy dotyczącej badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta, z  aktywnym udziałem studentów

  - prezentacja specjalistycznych badań endoskopowych, ultrasonograficznych, radiologicznych

  - analiza przypadków klinicznych w formie historii choroby pisemnie i ustnie

  - dyskusja

  - prezentacja przypadków klinicznych

  - samodzielne dochodzenie do wiedzy

  - analiza literatury

  - zajęcia praktyczne

  -  konsultacje

   

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w:

  - Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych

  - Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy

  - Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  - Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

  - Klinice Hematologii

  - Klinice Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej

  - I Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ

  - II Klinice Nefrologii

  - Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

   

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych – Dr hab. med. Ziemowit Ziętkowski

  Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy: Prof. dr hab.med. Elżbieta Chyczewska , Dr n. med Beata Panek -Penpicka

  Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych – Dr n med. Agnieszka Adamska

  Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych- Prof. Urszula Wereszczyńska- Siemiątkowska,  Dr n med. Jarosław Daniluk

  Klinika Hematologii- Dr n med. Izabela Łapuć

  Klinika Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej: Dr hab. n. med. Małgorzata Knapp, dr n. med. Marta Kamińska, dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk (English Division)

  I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ – Dr n med. Alicja Rydzewska-Rosołowska

  II Klinika Nefrologii – Dr hab.  n med. E. Zbroch

  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych – Dr n. med. Izabela Domysławska

   

   

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  W 1.

  Znajomość uwarunkowań środowiskowych i epidemiologicznych poszczególnych chorób z zakresu chorób wewnętrznych

   

  Wykłady

  Seminaria

  Ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - egzamin pisemny (test - MCQ)

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - opis przypadku

  W 7.

   

  zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do naj­częstszych chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań:

  a. chorób układu krążenia, w tym: choroby niedokrwiennej serca, wad serca, chorób wsierdzia, mięśnia serca, osierdzia, niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), chorób naczyń tętniczych i żylnych, nadciśnienia tętni­czego: pierwotnego i wtórnego, nadciśnienia płucnego,

  b. chorób układu oddechowego, w tym: chorób dróg oddechowych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, ast­my oskrzelowej, rozstrzenia oskrzeli, mukowiscydozy, zakażeń układu oddechowego, chorób śródmiąższo-wych płuc, opłucnej, śródpiersia, obturacyjnego i centralnego bezdechu sennego, niewydolności oddechowej (ostrej i przewlekłej), nowotworów układu oddechowego,

  c.chorób układu pokarmowego, w tym chorób: jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, jelit, trzustki, wą­troby, dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego,

  d.chorób układu wydzielania wewnętrznego, w tym chorób: podwzgórza i przysadki, tarczycy, przytarczyc, kory i rdzenia nadnerczy, jajników i jąder, a także guzów neuroendokrynnych, zespołów wielogruczołowych, różnych typów cukrzycy i zespołu metabolicznego: hipoglikemii, otyłości, dyslipidemii,

  e.chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych niewydolności nerek, chorób kłębuszków nerkowych i śródmiąższowych nerek, torbieli nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu moczowego, nowo­tworów układu moczowego, w szczególności raka pęcherza moczowego i raka nerki,

  f. chorób układu krwiotwórczego, w tym: aplazji szpiku, niedokrwistości, granulocytopenii i agranulocytozy, mało-płytkowości, białaczek ostrych, nowotworów mieloproliferacyjnych i mielodysplastyczno-mieloproliferacyjnych, zespołów mielodysplastycznych, nowotworów z dojrzałych limfocytów B i T, skaz krwotocznych, trombofilii, stanów bezpośredniego zagrożenia życia w hematologii, zaburzeń krwi w chorobach innych narządów

  g. chorób reumatycznych, w tym: chorób układowych tkanki łącznej, układowych zapaleń naczyń, zapaleń sta­wów z zajęciem kręgosłupa, chorób metabolicznych kości, w szczególności osteoporozy i choroby zwyrodnie­niowej stawów, dny moczanowej,

  h. chorób alergicznych, w tym: anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego oraz obrzęku naczynioruchowego,

  i. zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych: stanów odwodnienia, stanów przewodnienia, zabu­rzeń gospodarki elektrolitowej, kwasicy i zasadowicy;

   

  Wykłady

  Seminaria

  Ćwiczenia

   

  Umiejętności

  U1.

  przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym;

  Ćwiczenia

   

  U3.

  przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego;

  Ćwiczenia

   

  U7.

  umiejętność ocenienia stanu ogólnego, stanu przytomności i świadomości pacjenta.

  Ćwiczenia

  Metody podsumowujące.:

  - egzamin praktyczny

  - realizacja określonego zadania

  -prezentacja

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - test wstępny

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

  - opis przypadku

  U10.

  umiejętność ocenienia stopnia zaawansowania dojrzewania płciowego.

  Ćwiczenia

  U12.

  umiejętność przeprowadzenia diagnostyki różnicowej najczęstszych chorób.

  Ćwiczenia

  U13.

  ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta

  Ćwiczenia

  U14

  rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia

  Ćwiczenia

  U16.

  umiejętność planowania postępowania diagnostycznego, terapeutycznego i profilaktycznego.

  Ćwiczenia

  U18

  proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej;

  Ćwiczenia

  U21

  definiuje stany, w których czas dalszego trwania życia, stan funkcjonalny lub preferencje chorego ograniczają postępowanie zgodne z określonymi dla danej choroby wytycznymi;

  Ćwiczenia

  U24.

   

  umiejętność interpretacji wyników badań laboratoryjnych i identyfikacji przyczyn ich odchyleń.

  Ćwiczenia

  U25

  stosuje leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego);

  Ćwiczenia

  U29.

  wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

  a. pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

  b. monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

  c. badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

  d. wprowadzenie rurki ustno-gardłowej,

  e.wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

  f. pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,

  g.cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,

  h. standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją,

  i.kardiowersję elektryczną i defibrylację

  serca,

  j. proste testy paskowe,  pomiar stężenia glukozy we krwi;

  Ćwiczenia

  U30.

  asystuje przy przeprowadzaniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

  1. przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,
  2. drenażu jamy opłucnowej,
  3. nakłuciu worka osierdziowego,
  4. nakłuciu jamy otrzewnowej,
  5. nakłuciu lędźwiowym,
  6. biopsji cienkoigłowej,
  7. testach naskórkowych, próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych i interpretuje ich wyniki

   

   

  Ćwiczenia

  U32.

  umiejętność planowania konsultacji specjalistycznych.

  Ćwiczenia

  U38.

  prowadzi dokumentację medyczną pacjenta.

  Ćwiczenia

   

  kompetencje społeczne

  K1

  Rozpoznaje własne ograniczenia diagnostyczne i lecznicze, potrzeby edukacyjne, planuje aktywność edukacyjną

  Ocenianie ciągłe przez nauczyciela

  Metody podsumowujące np.:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)

  Metody formujące, np.

  - obserwacja pracy studenta

  - dyskusja w czasie zajęć

  - opinie pacjentów, kolegów

  K2

  Umie pracować w zespole profesjonalistów, w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

  K3

  Wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

  K4

  Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta

   

   

  Punkty ECTS

  4+4

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  37 w tym w Klinice Kardiologii 0

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  60 w tym w Klinice Kardiologii 60

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)
  15 w tym w Klinice Kardiologii 0
  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

  0

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem: 112 w tym w Klinice Kardiologii 60

  Samodzielna praca studenta:

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  12

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  12

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  32

   

  godziny razem: 56

       
   

                                                                                                                              

  Treści programowe przedmiotu:

   

  PROPEDEUTYKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  Tematyka

  W1

  W7

   

  U1

  U3

  U7

  U12

  U14

  U16

  U17

  U18

  U21

  U28

  U29

  U30

  U32

  U38

  1. Schemat wywiadu.

  2.Dolegliwości ogólne.

  3.Dolegliwości ze strony układu krążeniowo

  -oddechowego.

  4.Dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

  5.Dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego i kostno-stawowego.

  6.Badanie ogólne pacjenta. Badanie głowy i szyi.

  7. Badanie ogólne klatki piersiowej, badanie układu oddechowego.

  8. Badanie serca i naczyń obwodowych.

  9. Badanie ogólne brzucha, badanie wątroby. Badanie śledziony, jelit, badanie per rectum.

  10.Badanie układu moczowo-płciowego.

  Badanie układu kostno-stawowego.

  11.Samodzielne opracowanie historii choroby –

  wywiad,

  badanie przedmiotowe, ustalenie wstępnej diagnozy, zaproponowanie badań dodatkowych, obserwacja

   chorych., różnicowane i leczenie.

  12.Podstawy elektrokardiografii, demonstracja

  typowych krzywych ekg w zawale mięśnia sercowego,

   zaburzeniach rytmu i przewodnictwa.

  13. Demonstracja przypadków ze szczególnym uwzględnieniem zmian w badaniu przedmiotowym.

   

  ALERGOLOGIA

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  Tematyka

  W1

  W7

   

  U1

  U3

  U7

  U12

  U14

  U16

  U17

  U18

  U21

  U28

  U29

  U30

  U32

  U38

  1. Badania czynnościowe układu oddechowego (badanie spirometryczne, testy prowokacyjne)
  2. Diagnostyka alergologiczna (testy alergologiczne, diagnostyka immunologiczna).
  3. Kaszel i duszność – wiodące objawy chorób układu oddechowego
  4. Markery alergii w chorobach układu krwiotwórczego.
  5. Astma alergiczna, niealergiczna, inne fenotypy astmy.
  6. Stany zagrożenia życia spowodowane reakcjami alergicznymi: wstrząs anafilaktyczny, reakcje alergiczne po użądleniu owadów, obrzęk naczynioruchowy
  7. Nieinwazyjna diagnostyka zapalenia w chorobach układu oddechowego.
  8. Praktyczne wykonywanie badań diagnostycznych stosowanych w chorobach obturacyjnych płuc oraz chorobach o podłożu alergicznym.
  9. Współwystępowanie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  10. Pokrzywka ostra i przewlekła, współwystępowanie pokrzywki i obrzęku naczynioruchowego.
  11. Alergiczny nieżyt nosa i alergiczne zapalenie spojówek
  12. Atopowe zapalenie skóry
  13. Kontaktowe zapalenie skóry.
  14. Niepożądane reakcje polekowe.
  15. Alergie zawodowe.
  16. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
  17. Eozynofilowe zapalenie oskrzeli.

   

  PULMONOLOGIA

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  Tematyka

  W1

  W7

  U1

  U3

  U7

  U12

  U14

  U16

  U17

  U18

  U21

  U28

  U29

  U30

  U32

  U38

  1. Badania diagnostyczne układu oddechowego (bronchoskopia, spirometria, pletyzmografia, badania radiologiczne).  Uczestnictwo w badaniu bronchofiberoskopowym. Udział w  torakocentezie. Omówienie radiogramów klatki piersiowej.
  2. Przewlekła obturacyjna choroba płuc - etiopatogeneza, symptomatologia,      diagnostyka i  leczenie. Obturacyjny bezdech senny. Aerozoloterapia. Omawianie przypadków. Interpretacja wyników spirometrii.
  3. Zapalenie płuc - etiopatogeneza, symptomatologia, diagnostyka i leczenie Zapalenia płuc szpitalne i pozaszpitalne. Zajęcia przy łóżku  chorego. Omawianie przypadków. Metody pobierania materiału do badań.
  4. Nowotwory płuc - etiopatogeneza, symptomatologia, diagnostyka i leczenie. Zespoły paranowotworowe. Omawianie przypadków. Uczestnictwo w badaniu bronchofiberoskopowym
  5. Choroby śródmiąższowe płuc (sarkoidoza,  śródmiąższowe włóknienie płuc)  - etiopatogeneza, symptomatologia, diagnostyka i  leczenie. Omawianie przypadków. Zajęcia w pracowni spirometrii i  pletyzmografii. Diagnostyka radiologiczna klatki piersiowej. Omówienie badania BAL  i plwociny indukowanej
  6. Grużlica płuc - etiopatogeneza, symptomatologia, diagnostyka i leczenie Omawianie przypadków. Zajęcia w pracowni bakteriologii prątka gruźlicy. Omówienie radiogramów klatki piersiowej.
  7. Mukowiscydoza
  8. Choroby opłucnej i śródpiersia
  9. Niewydolność oddechowa (ostra i przewlekła)

   

  KARDIOLOGIA

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  Tematyka

  W1

  W7

   

  U1

  U3

  U7

  U12

  U14

  U16

  U17

  U18

  U21

  U28

  U29

  U30

  U32

  U38

  Choroba niedokrwienna serca. Epidemiologia. Podział. Zasady leczenia.

  Patogeneza stabilnej i niestabilnej choroby niedokrwiennej serca.

  Patogeneza  i powikłania zawału m. sercowego.

  Profilaktyka pierwotna i wtórna choroby wieńcowej.

  Leczenie farmakologiczne i inwazyjne zawału m. sercowego.

  Nowe trendy w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

  Zaburzenia rytmu serca jako problem kliniczny i diagnostyczny- nowe postępy w leczeniu.

  Zaburzenia przewodnictwa. Metody leczenia; wskazania do  stałej stymulacji elektrycznej serca.

  Nabyte wady serca. Podział, leczenia farmakologiczne. Wskazania do leczenia chirurgicznego.

  Niewydolność serca: epidemiologia., podział.

  Niewydolność serca- zasady leczenia

  Znaczenie badań echokardiograficznych w diagnostyce chorób serca

  Nowe możliwości terapii genowej w leczeniu niewydolności  serca.

   

  GASTROLOGIA

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  Tematyka

  W1

  W7

   

   

  U1

  U3

  U7

  U12

  U14

  U16

  U17

  U18

  U21

  U28

  U29

  U30

  U32

  U38

  Choroba refluksowa przełyku

  Choroba wrzodowa

  Ostre zapalenie trzustki

  Przewlekłe zapalenie trzustki

  Marskość wątroby

  Patogeneza kamicy żółciowej; ostre zapalenie dróg żółciowych

  Rak żołądka i stany przedrakowe

  Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego

  Rak trzustki

  Zespół jelita nadwrażliwego (IBS)

  Nieswoiste choroby zapalne jelit

  Rak jelita grubego

  Zastosowanie endoskopowej ultrasonografii w chorobach przewodu pokarmowego

  Współczesna diagnostyka chorób nowotworowych przewodu pokarmowego

  Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne w endoskopii

  Powikłania endoskopii przewodu pokarmowego

  Autoimmunologiczne zapalenie trzustki

  Zastosowanie wybranych modeli zwierząt transgenicznych w badaniach nad patogenezą chorób trzustki

  Problemy gastroenterologiczne a ciąża

  Zakażenia grzybicze przewodu pokarmowego

   

  ENDOKRYNOLOGIA

  W7.

  Regulacja i mechanizmy wydzielania hormonów. (W)

  W7.

  U12.

  U16.

  Choroby przysadki mózgowej. (W)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  Patogeneza, diagnostyka i leczenie chorób tarczycy.(W)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  Patogeneza, diagnostyka i leczenie chorób nadnerczy. (W)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  Regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej. (W)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  U32

  Otyłość i jej następstwa. (W)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  U32

  Patogeneza, diagnostyka i leczenie cukrzycy typu 2. (W)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  U32

  Patogeneza, diagnostyka i leczenie cukrzycy typu 1. (W)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  U32

  Przewlekłe powikłania cukrzycy.             (W)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  U32

  Obraz kliniczny i postępowanie w chorobach nadnerczy. (S)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  Obraz kliniczny i postępowanie w chorobach układu podwzgórzowo-przysadkowego. (S)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  U32

  Obraz kliniczny i postępowanie w chorobach tarczycy. (S)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  U32

  Ostre stany w endokrynologii i diabetologii. (S)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  Kryteria rozpoznania i wyrównania cukrzycy. (Ć)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  U32

  Niefarmakologiczne i farmakologiczne leczenie cukrzycy typu 2. (Ć)

  W7

  Praktyczna insulinoterapia – algorytmy insulinoterapii - część I. (Ć)

  W1.

  U29

  Praktyczna insulinoterapia – prezentacja wstrzykiwaczy insulinowych, pomp insulinowych i glukometrów - część II. (Ć)

  W1.

  W10

  U12.

  U16.

  Guzy przysadki mózgowej – prezentacja przypadków klinicznych. (Ć)

  W1.

  W7.

  U10

  U16.

  U24.

  Diagnostyka różnicowa chorób nadnerczy. (Ć)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  Nadczynność tarczycy – przyczyny, różnicowanie. Omówienie przypadków klinicznych. (Ć)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  U32

  Zapalenia tarczycy. (Ć)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  U32.

  Raki tarczycy. (Ć)

   

  U12

  U30

  Prezentacja USG tarczycy i biopsji tarczycy. (Ć)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  Ostre stany w diabetologii i endokrynologii– prezentacja przypadków klinicznych. (Ć)

  W1.

  W7.

  U12.

  U16.

  U24.

  U32

  Omówienie chorób wydzielania wewnętrznego w oparciu o wybrane przypadki kliniczne. (Ć)

  W1.

  W7.

  U10

  Wrodzony przerost nadnerczy na podstawie przypadku klinicznego. (F)

  W7.

  Nowoczesne leki przeciwcukrzycowe. (F)

  W7.

  Stopa cukrzycowa. (F)

  W7

  U24

  Diagnostyka hirsutyzmu. (F)

  W1

  W7

  Zespół policystycznych jajników. (F)

  W7

  Zaburzenia metabolizmu węglowodanów w endokrynopatiach. (F)

  W1

  W7

  W32

  Cukrzyca w ciąży. (F)

  W1

  W7

  Zaburzenia układu renina-angiotensyna-aldosteron. (F)

  W7

  U12

  Trudności w rozpoznawaniu cukrzycy- przypadki kliniczne. (F)

  W7

  Leczenie otyłości. (F)

   

  NEFROLOGIA

  W1

  W7

  U1

  U3

  U7

  U12

  U14

  U16

  U17

  U18

  U21

  U28

  U29

  U30

  U32

  U38

  1. Diagnostyka chorób nerek
  2. Kłębuszkowe zapalenia nerek
  3. Ostra niewydolność nerek
  4. Śródmiąższowe zapalenia nerek
  5. Nerki a nadciśnienie tętnicze

   

  1. Przewlekła choroba nerek – wprowadzenie
  2. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej w nefrologii
  3.  Przewlekła choroba nerek (PCHN)
  • przyczyny, objawy, badanie podmiotowe/przedmiotowe, badania dodatkowe
  • powikłania PCHN
  • leczenie PCHN, nefroprotekcja
  1.  Ostre uszkodzenie nerek (ONN)
  • przednerkowa, nerkowa, ponerkowa prerenal
  • ostra martwica kory nerek
  • nefropatia kontrastowa
  • zespół wątrobowo-nerkowy
  1. Glomerulopatie
  • zespół nerczycowy
  • zespół nefrytyczny
  • gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek (RPGN)
  1. Leczenie nerkozastępcze
  • hemodializoterapia
  • dializa otrzewnowa
  • techniki ciągłe
  1. Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
  • zakażenie układu moczowego
  • nerka a nadciśnienie tętnicze    
  1. Przeszczepianie nerek

   

  HEMATOLOGIA

  W1

  W7

  U1

  U3

  U7

  U12

  U14

  U16

  U17

  U18

  U21

  U28

  U29

  U30

  U32

  U38

  1. Szpiczak plazmocytowy.
  2. Chłoniaki nieziarnicze.
  3. Ostre białaczki:  szpikowe i limfoblastyczne.
  4. Choroby mieloproliferacyjne: przewlekła białaczka szpikowa, czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna, samoistne zwłóknienie szpiku.
  5. Niedokrwistości.
  6. Skazy krwotoczne naczyniowe, osoczowe, płytkowe.
  7. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
  8. Leczenie antykoagulacyjne, trombolityczne, p/płytkowe.

   

   

  REUMATOLOGIA

  W1

  W7

  U1

  U3

  U7

  U12

  U14

  U16

  U17

  U18

  U21

  U28

  U29

  U30

  U32

  U38

  1. Badanie narządu ruchu

  2.Ogólna charakterystyka schorzeń reumatycznych. Obraz podmiotowo-przedmiotowy. Implikacje zmian patogentycznych w obrazie klinicznym,

  3.Choroba zwyrodnieniowa stawów. Obraz podmiotowy, badanie przedmiotowe, rozpoznanie, różnicowanie, rokowanie, leczenie.

  4.Dna moczanowa, przewlekłe zapalenia stawów. Obraz podmiotowy, badanie przedmiotowe, rozpoznanie, różnicowanie, rokowanie, leczenie.

  5. Układowe choroby tkanki łącznej. Obraz podmiotowy, badanie przedmiotowe, rozpoznanie, różnicowanie, rokowanie, leczenie.

  6.Osteoporoza. Obraz podmiotowy, badanie przedmiotowe, rozpoznanie, różnicowanie, rokowanie, leczenie.

  7.Przewlekłe zapalenia stawów: Reumatoidalne zapalenie stawów, Seronegatywne zapalenia stawów kręgosłupa. Diagnostyka, różnicowanie i postępowanie terapeutyczne

  8.Zespół antyfosfolipidowy: diagnostyka, różnicowanie i postępowanie terapeutyczne

  9. Glikokortykosteroidy-wskazania, zasady prowadzenia leczenia, stosowanie w reumatologii

   

  Literatura podstawowa:

   

  1. Podręczniki niezbędne do uzyskania podstawowych widomości z przedmiotu:

  • Interna Szczeklika” Podręcznik chorób wewnętrznych 2016; wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2016

   

  Literatura uzupełniająca:

  1. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (2014)
  2. Alergia, choroby alergiczne, astma. Podręcznik pod redakcją Andrzeja Fala, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2011.
  3. Alergologia kompendium, red. Rafał Pawliczak, Wydawnictwo Termedia 2013.
  4. Medycyna praktyczna, miesięcznik.
  5. „Wielka Interna” Antczak-Myśliwiec-Pruszczyk,  Gastroenterologia pod red. A. Dąbrowskiego, wydawnictwo Medical Tribune, 2010 cz. 1 i 2011 cz. 2
  6. Reumatologia pod redakcją Harrisona 2013
  7. Zalecenia dotyczące rozpoznań elektrokardiograficznych – Kardiologia Polska 2010.
  8. Choroby Nerek pod redakcją Michała Myśliwca

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  1. Sposób zaliczania poszczególnych ćwiczeń- ustny (dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć)
  2. Sposób zaliczania seminariów- ustny
  3. Sposób i forma zaliczenia całości zajęć dydaktycznych w poszczególnej jednostce- test pisemny  (test wielokrotnego wyboru) oraz zaliczenie historii choroby (realizacja określonego zadania, prezentacja multimedialna)
  4. Sposób i forma zaliczenia całości zajęć dydaktycznych z zakresu chorób wewnętrznych- test pisemny  (test wielokrotnego wyboru) forma zwolnienia z egzaminu- nie dotyczy
  5. Blok ćwiczeniowy rozpoczyna się sprawdzianem w formie testu, dotyczącym wiedzy z badania podmiotowego i przedmiotowego w zakresie chorób wewnętrznych.
  6. Przygotowanie do ćwiczeń oceniane jest poprzez czynny udział w zajęciach (analiza przypadków klinicznych w ramach omawianych zagadnień).
  7. W trakcie bloku ćwiczeniowego przygotowanie historii choroby
  8. Zaliczanie seminariów – na podstawie obecności.
  9. Na zakończenia zajęć (bloku ćwiczeniowego) odbywa się pisemny sprawdzian w formie testu z zakresu realizowanego materiału (tematyka obejmuje ćwiczenia, seminaria i wykłady).

  W przypadku niezaliczenia testu – test poprawkowy w ciągu 14 dni od zakończenia bloku ćwiczeniowego.

  W przypadku nieobecności usprawiedliwionej – obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z adiunktem dydaktycznym. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Możliwe jest odrobienie ćwiczeń w przypadku nieobecności na mniej niż 30% zajęć.

   

  Szczegóły dotyczące formy i kryteriów zaliczenia bloku z kardiologii - patrz Regulamin Dydaktyczny Klinika Kardiologii