• Ostatnia zmiana 11.05.2017 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Program studiów

  PROGRAM

     STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  I. INFORMACJE OGÓLNE

   

  1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Zakład Higieny Epidemiologii i Ergonomii
  2. Nazwa studiów podyplomowych: Interdyscyplinarne zastosowanie badań epidemiologicznych
  3. Czas trwania studiów podyplomowych: 1 rok akademicki
  4. Założenia ogólne:

  Program studiów „Interdyscyplinarne zastosowanie badań epidemiologicznych” obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, środowiskowej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, demografii, nadzoru epidemiologicznego, metodologii badań epidemiologicznych oraz aspektów prawnych epidemiologii.

  Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach ochrony zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, jednostkach edukacji. Adresatami są także pracownicy przemysłu spożywczego, żywienia zbiorowego i jednostek opieki weterynaryjnej.

  Poszczególne przedmioty zawierają treści kształcenia uwzględniające najnowsze osiągnięcia  w dziedzinie epidemiologii. Absolwent będzie w stanie samodzielnie określić uwarunkowania chorób występujących w populacji ludzkiej  oraz stworzyć system działania prozdrowotnych zapobiegających ich rozpowszechnianiu.

  1. Forma studiów: niestacjonarny
  2. Liczba semestrów: 2
  3. Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 35
  4. Łączna liczba godzin dydaktycznych: 241
  5. Program uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 21.03.2017

   

  II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW WRAZ Z PRZYPISANĄ IM LICZBĄ PUNKTÓW ECTS I ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ SPOSOBEM ICH WERYFIKOWANIA I DOKUMENTOWANIA.

   

  Lp.

  NAZWA PRZEDMIOTU

  Semestr I

  ECTS

  ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  SPOSÓB WERYFIKOWANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  SPOSÓB DOKUMENTOWANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  1.

  Nauki biomedyczne

  2

  (0,5N, 1,5BN)

  W1, W2

  U1

  K02, K06

  obserwacja pracy studenta

  bieżąca informacja zwrotna

  ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  ocena z pracy zaliczeniowej

  lista obecności

  protokół egzaminacyjny

  2.

  Wprowadzenie do epidemiologii

  1

  (0,5N, 0,5BN)

  W3, W5

  U1, U12, U20

  K02, K06

  obserwacja pracy studenta

  bieżąca informacja zwrotna

  ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  ocena z pracy zaliczeniowej

  lista obecności

  protokół egzaminacyjny

  3.

  Interdyscyplinarne zastosowanie demografii

   

  3

  (1N, 2BN)

  W5, W6, W7, W8

  U5,U11,U15

  K01, K02

  obserwacja pracy studenta

  bieżąca informacja zwrotna

  ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  ocena z pracy zaliczeniowej

  lista obecności

  protokół egzaminacyjny

   

  4.

   

   

  Zastosowanie statystyki w badaniach epidemiologicznych

   

  2

  (0.5N, 1,5BN)

   

   

  W12, W13, W14

  U5, U6, U8, U13

  K01, K02

   

   

  obserwacja pracy studenta

  bieżąca informacja zwrotna

  ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  ocena z pracy zaliczeniowej

   

   

   

   

  lista obecności

  protokół egzaminacyjny

  5.

  Organizacja nadzoru sanitarno-epidemiologicznego

  2

  (0.5N, 1,5BN)

   

  W17, W18, W19, W20, W21

  U15, U19

  K01 , K02

  obserwacja pracy studenta

  bieżąca informacja zwrotna

  ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  ocena z pracy zaliczeniowej

  lista obecności

  protokół egzaminacyjny

  6.

  Monitoring stanu zdrowia populacji

   

  4

  (1N, 3 BN)

  W6, W7, W9, W10

  U3, U5, U9, U10, U11, U12, U15, U16

  K01 , K02

  obserwacja pracy studenta

  bieżąca informacja zwrotna

  ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  ocena z pracy zaliczeniowej

  lista obecności

  protokół egzaminacyjny

  7.

  Ocena Technologii Medycznych (HTA)

  3

  (0,5N, 2,5B)

  W28, W 29

  U1, U2, U7, U14, U17

  K01 , K02

  obserwacja pracy studenta

  bieżąca informacja zwrotna

  ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  ocena z pracy zaliczeniowej

  lista obecności

  protokół egzaminacyjny

  8.

  Szkolenie biblioteczne

  -

   

   

   

   

   

  17 (4,5N, 12,5)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nazwa Przedmiotu

  Semestr II

  ECTS

  ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  SPOSÓB WERYFIKOWANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  SPOSÓB DOKUMENTOWANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  1.

  Metodologia badań epidemiologicznych

   

  3

  (1N, 2BN)

  W13, W15, W25, W28, W30

  U1, U2, U3, U4, U6, U7, U8, U9

  K01, K02

  obserwacja pracy studenta

  bieżąca informacja zwrotna

  ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  ocena z pracy zaliczeniowej

  lista obecności

  protokół egzaminacyjny

  2.

  Epidemiologia stanów i chorób związanych z żywnością i żywieniem

  3

  (1N, 2BN)

  W4, W24

  U7, U10, U11, U16, U20

  K03, K04, K08

  obserwacja pracy studenta

  bieżąca informacja zwrotna

  ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  ocena z pracy zaliczeniowej

  lista obecności

  protokół egzaminacyjny

  3.

  Epidemiologia stanów i chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska komunalnego

  2

  (1N, 1 BN)

  W4, W3

  U7, U10, U11, U16, U20

  K01 , K02

  obserwacja pracy studenta

  bieżąca informacja zwrotna

  ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  ocena z pracy zaliczeniowej

  lista obecności

  protokół egzaminacyjny

  4.

  Epidemiologia chorób niezakaźnych

   

  3

  (1N, 2BN)

  W4, W22

  U7, U10, U11, U16, U20

  K03, K04, K08

  obserwacja pracy studenta

  bieżąca informacja zwrotna

  ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  ocena z pracy zaliczeniowej

  lista obecności

  protokół egzaminacyjny

  5.

  Epidemiologia chorób zakaźnych

   

  3

  (1N, 2BN)

  W16, W17, W20, W21

  U7, U10, U11, U16, U19, U20

  K02 , K04,K8

  obserwacja pracy studenta

  bieżąca informacja zwrotna

  ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  ocena z pracy zaliczeniowej

  lista obecności

  protokół egzaminacyjny

  5.

  Promocja zdrowia – praktyczne zastosowanie wiedzy epidemiologicznej

   

  2

  (1N, 1 BN)

   

  W5, W25, W26, W27

  U15, U18, U0

  K01 , K02

  obserwacja pracy studenta

  bieżąca informacja zwrotna

  ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  ocena z pracy zaliczeniowej

  lista obecności

  protokół egzaminacyjny

  6,

  Aspekty prawne w ochronie zdrowia

  1

  (0,5N, 0,5BN)

  W11, W19

  U15

  K01 , K02

  obserwacja pracy studenta

  bieżąca informacja zwrotna

  ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  ocena z pracy zaliczeniowej

  lista obecności

  protokół egzaminacyjny

  7.

  Praca końcowa

  1

  (1 BN)

   

   

   

   

   

  18 (6,5BN, 11,5 BN)

   

   

   

   

  III. WYMIAR, FORMY I ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH:

  Program nie przewiduje praktyk zawodowych

   

  IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  Zaliczenie  w formie pisemnej przedmiotów realizowanych w programie studiów oraz złożenie pracy końcowej