• 18.02.2021 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

  Analityka medyczna (rok IV; semestr VIII) – Laboratoryjna diagnostyka pediatryczna

  Zarządzenie nr 10/2021

  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  z dnia 18.02.2021r.

  w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów

  w okresie obowiązywania stanu epidemii

   

  Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 67 ust. 4 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 12-§ 13a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1573 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zarządzam, co następuje:

   

  W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, a w przypadku obowiązywania stanu epidemii, w kolejnych semestrach aż do odwołania, zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 86/2020 Rektora UMB z dnia 9 września 2020 r. z późn. zm. tj. na następujących zasadach:

   

  §1

  1. Wykłady, seminaria (w tym „Praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych”), lektoraty z języków obcych, zajęcia z wychowania fizycznego, zajęcia fakultatywne, inne ćwiczenia, zajęcia oraz moduły prowadzone w grupach 18 osobowych oraz zajęcia
   z przedmiotów humanizujących-prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym: nagrane wykłady lub webinarium on-line, zajęcia przy użyciu platformy e-learningowej lub innych narzędzi webinaryjnych jak np. MS Teams czy Big Blue Button, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.
  2. Dopuszcza się prowadzenie ćwiczeń/zajęć praktycznych w formie hybrydowej/rotacyjnej
   w naukach podstawowych, w przypadku konieczności realizacji programu. W takim przypadku, kierownik jednostki podejmuje decyzję o formie realizacji ćwiczeń i informuje o sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych starostę roku, który przekazuje tą informację studentom z roku.
  3. Pozostałe ćwiczenia na wszystkich kierunkach studiów, w tym: ćwiczenia kliniczne
   (z udziałem pacjentów), ćwiczenia z przedmiotów zawodowych i specjalistycznych, zajęcia praktyczne oraz zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych, powinny odbywać się w trybie stacjonarnym zgodnie z harmonogramem.
  4. Studenci/doktoranci, którzy zgłoszą brak możliwości udziału w w/w zajęciach (kwarantanna, konieczność samoizolacji), mają obowiązek kontynuacji kształcenia w formie zdalnej, zaś w przypadku zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym, hybrydowym bądź rotacyjnym - ich realizacja odbywa się w zakresie wskazanym przez kierownika jednostki.
  5. Weryfikacja efektów uczenia się określonych w programie studiów, w tych przypadkach, gdy jest to możliwe, powinna odbywać się w trybie regularnym, na terenie Uczelni.
  6. W przypadku braku możliwości weryfikacji efektów uczenia się w trybie regularnym, decyzję o przeprowadzeniu zaliczenia lub egzaminu końcowego poza siedzibą uczelni
   z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu
   i rejestrację - podejmuje dziekan wydziału odpowiedzialnego za dany kierunek studiów (lub w przypadku Szkoły Doktorskiej – Dyrektor Szkoły) na wniosek kierownika danej jednostki.

   

  §2

  1. Na wszystkich zajęciach prowadzonych w formie stacjonarnej należy dostosować salę do liczby osób uczestniczących, tak aby zabezpieczyć możliwości przestrzegania zasad dystansu społecznego.
  2. Studenci i doktoranci są zobowiązani, na prośbę pracowników Uczelni, do okazania legitymacji studenckiej/doktoranckiej przed wejściem na zajęcia.

   

  §3

  1. Uczestniczący w zajęciach bądź weryfikacji efektów uczenia się w formie stacjonarnej,
   w tym studenci i doktoranci, osoby organizujące i przeprowadzające weryfikację efektów uczenia się, zobowiązani są stosować się do wytycznych sanitarnych zawartych
   w przepisach powszechnych oraz wydanych przez GIS i inne uprawnione podmioty, jak również do Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku procedury dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1706/zarzadzenie-nr-51-2020).
  2. Uczestniczący w zajęciach bądź weryfikacji efektów uczenia się w formie stacjonarnej zobowiązani są dodatkowo do stosowania środków ochrony osobistej obowiązujących
   w poszczególnych jednostkach dydaktycznych.
  3. Nieobecność na zajęciach spowodowaną złym stanem zdrowia bądź koniecznością odbycia kwarantanny, studenci i doktoranci usprawiedliwiają zgodnie z Regulaminem studiów
   I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich UMB, Regulaminem studiów doktoranckich UMB, Regulaminem Szkoły Doktorskiej UMB, informując właściwy Dziekanat, a w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej – Szkołę Doktorską.

   

  § 4

  Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie od 22 lutego 2021 r.

  Rektor

   

  prof. dr hab. Adam Krętowski