• Ostatnia zmiana 22.02.2019 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Fakultety

   

   

  SYLABUS

   

  rok akademicki 2018/2019

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Epidemiologia nowotworów

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  e-mail jednostki

  higienametz@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Lekarski

  Poziom kształcenia

  Studia jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne £ niestacjonarne £

  Język przedmiotu

  polski £ angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy £ fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

  I £ II £ III £ IV £ V £ VI£

   

  1 £ 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 10 £

  11 £ 12 £

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Brak wymagań wstępnych

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  30 h ćwiczeń

  Założenia i cele przedmiotu

  Student powinien znać:

  - podstawowe pojęcia, terminy stosowane w epidemiologii nowotworów

  - epidemiologię najczęściej występujących nowotworów Polsce i na świecie

  - zagadnienia związane z profilaktyką chorób nowotworowych

   

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie dyskusji i prezentacji

   

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  Wiedza

  C.W32.

   

  wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne;

  Fakultety

  Metody podsumowujące:

  - zaliczenie pisemne

   

   

  Metody formujące:

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

   

   

  D.W1.

  zna aktualny stan wiedzy na temat społecznego wymiaru zdrowia i choroby, wpływu środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych na stan zdrowia oraz na temat społeczno-kulturowych różnic i roli stresu społecznego w zachowaniach zdrowotnych i autodestrukcyjnych;

  Fakultety

  E.W23.

  zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych nowotworów człowieka;

  Fakultety

  E.W24.

  zna podstawy wczesnej wykrywalności nowotworów i zasady badań przesiewowych w onkologii;

  Fakultety

  Umiejętności

  D.U15.

  wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym;

   

  Fakultety

  Metody podsumowujące:

  - zaliczenie pisemne (realizacja określonego zadania)

   

  Metody formujące:

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - dyskusja w czasie zajęć

   

  D.U16.

  rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych, planuje własną aktywność edukacyjną;

   

  Fakultety

  D.U17.

  krytycznie analizuje piśmiennictwo medyczne, w tym w języku angielskim, oraz wyciąga wnioski w oparciu o dostępną literaturę;

   

  Fakultety

  G..U1.

  opisuje strukturę demograficzną ludności i na tej podstawie ocenia problemy zdrowotne populacji;

   

  Fakultety

  G.U2.

  potrafi uzyskać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych oraz zaplanować działania profilaktyczne na różnym poziomie zapobiegania;

   

  Fakultety

  Kompetencje

  K4

  posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

  Fakultety

  Metody podsumowujące:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - dyskusja w czasie zajęć

           

   

  Punkty ECTS

  1

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  -

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  -

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  -

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

  30 h

  1. Udział w konsultacjach

  -

   

  godziny razem: 30 h

  Samodzielna praca studenta:

  1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  25 h

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  5 h

   

  godziny razem: 30 h

       

  Treści programowe przedmiotu:

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

  1. C.W32., E.W23., D.U15., D.U17., G.U1., K4

  2. E.W23., D.U15., D.U17., K4

  3. E.W23., D.U15., D.U17., K4

  4. D.W1., E.W23., D.U15., D.U17., K4

  5. E.W24., D.U15., D.U16., D.U17., G.U1., G.U2., K4

   

  1. Zasady rejestracji przypadków chorób nowotworowych. Epidemiologia nowotworów układu białokrwinkowego.
  2. Epidemiologia nowotworów układu pokarmowego.
  3. Epidemiologia nowotworów układu moczowego.
  4. Epidemiologia nowotworów układu rozrodczego, piersi, układu nerwowego, skóry.
  5. Profilaktyka chorób nowotworowych. Analiza założeń Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024.

   

   

   

  Literatura podstawowa:

  1. Krajowy Rejestr Nowotworów - http://onkologia.org.pl/k/o-nowotworach/
  2. International Agency for Research on Cancer - http://gco.iarc.fr/today/home
  3. Cancer Mortality Database - http://www-dep.iarc.fr/WHOdb/WHOdb.htm
  4. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych - http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zwalczania-chorob-nowotworowych/narodowy-program-zwalczania-chorob-nowotworowych-na-lata-2016-2024/

  Literatura uzupełniająca:

  1. Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B. (red.): Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  Dopuszczenie do zaliczenia pisemnego odbywa się na podstawie obecności na wszystkich zajęciach.