• Ostatnia zmiana 22.02.2019 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Studia Doktoranckie

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych UMB

  e-mail jednostki

  higienametz@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Kierunek lekarski

  Poziom kształcenia

  jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  stacjonarne x niestacjonarne x

  Język przedmiotu

  polski x angielski £

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy x fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

  I x II £ III £ IV £ V £ VI £

  1 x 2 £ 3 £ 4 £ 5 £ 6 £ 7 £ 8 £ 10 £

  11 £ 12 £

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

   

   

  zaliczenie przedmiotów zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  Wykłady – 2h

  Założenia i cele przedmiotu

  Zapoznanie studentów z rozporządzeniami uczelni dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zasadami zachowania się studentów w poszczególnych jednostkach dydaktycznych, a także omówienie zasad postępowania w nagłych przypadkach: pożar, porażenie prądem, oparzenia, zatrucia, omdlenia, krwotoki.

  Metody dydaktyczne

   

  - przekazywanie wiedzy w formie wykładu

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  dr Alicja Karwowska

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  W1

  Student zna pojęcia, przepisy BHP i rozporządzenia uczelni dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Wykłady

  Metody podsumowujące:

  - zaliczenie ustne

   

  Metody formujące:.

  - obserwacja pracy studenta

   

           

   

  Punkty ECTS

  0,3

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  2

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

   

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem: 2

  Samodzielna praca studenta:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

   

   

  godziny razem:

       

   

  Treści programowe przedmiotu

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

  1. W1

   

  2. W1

   

  3. W1

   

   

  4. W1

  1.Rozporządzenia uczelni dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

  2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa. Stanowisko pracy i nauki. Urządzenia i instalacje elektryczne.

  3. Obowiązki w zakresie BHP i p.poż. Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach: omdlenie, oparzenie, porażenie prądem, zatrucie, pożar, krwotoki.

  4. Ewakuacja.

   

  Literatura podstawowa:

  Podręcznik niezbędny do uzyskania podstawowych wiadomości z przedmiotu

  1. Goniewicz M. „Pierwsza pomoc” , PZWL, Warszawa, 2014.
  2. Strona internetowa Państwowej Inspekcji Pracy: http://www.pip.gov.pl/pl/
  3. Kupryszewski G. „Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  Forma zaliczenia – zaliczenie pisemne.

  Warunki dopuszczenia do zaliczenia:

  Obecność na wykładzie potwierdzona własnoręcznym podpisem