• Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 20.02.2020 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Studia Doktoranckie

   

  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

   

  Regulamin dydaktyczny:

  1. Harmonogram zajęć, sylabusy oraz konspekty zawierające treści programowe zamieszczone są na stronie internetowej Zakładu.

  2. Student obowiązany jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Kopię zwolnienia Student powinien dostarczyć bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Uwzględniane będą jedynie zaświadczenia pisemne (zwolnienie lekarskie, zaświadczenie sądowe, dziekańskie etc.).

  3. Regulamin Dydaktyczny Jednostki nie dopuszcza nieobecności nieusprawiedliwionych. Nieobecność nieusprawiedliwiona skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

  4. Nieobecność usprawiedliwioną można zaliczyć w innym, indywidualnie ustalonym terminie.

  5. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach potwierdzona własnoręcznym podpisem.

  6. Za w/w sprawy organizacyjne odpowiada asystent prowadzący zajęcia z daną grupą studentów.

  7. W czasie trwania zajęć telefony komórkowe, notebooki, laptopy oraz inne urządzenia elektroniczne muszą bezwzględnie pozostawać wyłączone.

  8. Na terenie Zakładu obowiązuje zmiana obuwia.

   

  Termin zajęć:

  Pojedynczy wykład w semestrze zimowym (październik), termin do ustalenia.

   

  Godziny konsultacyjne: środy 10:30-12:00

  (inny termin do uzgodnienia w indywidualnych przypadkach)

   

  Piśmiennictwo:

  Goniewicz M. „Pierwsza pomoc”, PZWL, Warszawa, 2014.

   

  Sylabus