• Ostatnia zmiana 18.05.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Rekrutacja

   

  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie zobowiązane są do dokonania rejestracji elektronicznej i złożenia dokumentów w terminie 04.06.2018r.-15.06.2018r.
  2. Wymagane dokumenty:
  • wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie wraz ze wskazaniem obszaru zainteresowań (wybranego z listy podanej w warunkach rekrutacji), z którego kandydat zdawać będzie egzamin z przedmiotu kierunkowego, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata) – Załączniki 4 - 6.
  • podpisaną fotografię (imię, nazwisko, pesel) zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz dodatkowo tą samą fotografię w wersji elektronicznej (wgrana na konto rekrutacyjne kandydata). Wymagania techniczne odnośnie fotografii umieszczone są na stronie internetowej Uczelni,
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w Polsce, lub w przypadku ukończenia studiów za granicą dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich - w przypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant: decyzję ministra o przyznaniu środków na badania naukowe, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich,
  • zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów wystawione przez odpowiedni Dziekana (z wyłączeniem oceny z dyplomu i obrony),
  • projekt prezentujący koncepcję pracy badawczej,​​​​​​​
  • wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych wraz z dokumentami je potwierdzającymi, przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały (dokument do wydruku z internetowego konta kandydata),​​​​​​​
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich (oryginał skierowania do lekarza dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji),​​​​​​​
  • poświadczoną przez Uczelnię, notarialnie lub przez instytucję wydającą kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, w przypadku gdy kandydat nie posiada dowodu osobistego.

   

  3.  Kandydaci kończący studia w roku akademickim 2017/2018 składają dyplom ukończenia studiów oraz zaświadczenie o średniej ocen przebiegu studiów, wystawione przez właściwy Dziekanat do 06.07.2018r., zaś pozostałe dokumenty w terminach wskazanych w ust. 1.

  4.  Laureaci programu Diamentowy Grant składają stosowne dokumenty oraz zaświadczenie o ukończeniu 3 roku studiów w terminach określonych w ust. 1-2.

  5.   W przypadku niezachowania terminów wskazanych w ust. 1-3, kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania konkursowego.

  6. Kandydaci na opiekunów naukowych/promotorów powinni złożyć oświadczenie o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 1) oraz o zapewnieniu miejsca realizacji badań naukowych (Załącznik nr 2) w terminach określonych w ust. 1

   

  Terminy egzaminów:

  12.07.2018r. – język angielski. W dniu 12.07.2018r. należy zgłosić się do Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 8:15. O godz. 8:30 rozpocznie się egzamin ustny.

  13. 07.2018r. – przedmiot kierunkowy. W dniu 13.07.2018r. należy zgłosić się do sali konferencyjnej Euroregionalnego Centrum Farmacji nr 34 przy ul. Adama Mickiewicza 2d (za dziekanatem) o godz. 8:15. O godz. 8:30 rozpocznie się egzamin ustny.

   

  • Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w dniu 18.07.2018r.
  • W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia listy przyjętych na I rok studiów doktoranckich może ulec zmianie.

   

  Informacje odnośnie rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie można uzyskać w:

  Biurze Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich),
  tel.: (85) 748 54 73, fax: (85) 748 54 72
  e-mail: brip@umb.edu.pl

  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.