Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
 • Ostatnia zmiana 10.10.2022 przez Studium Języków Obcych ESZ

  Sylabus

  SYLABUS

  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Język angielski specjalistyczny

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Studium Języków Obcych

  e-mail jednostki

  sjosekr@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Techniki dentystyczne

  Poziom kształcenia

  I stopnia

  Forma studiów

  stacjonarne x niestacjonarne £

  Język przedmiotu

  polski £ angielski x

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowy x fakultatywny £

  Rok studiów/semestr

   

  I x II x III £

   

  1 x 2 x 3 x 4 x 5 £ 6 £

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B1(wyniki z matury); na roku I zaliczenie przedmiotów zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym; na roku II realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzedniego roku studiów

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  120 godz. ćwiczenia ( w tym on-line) - 60 - na I roku, 60 - na II roku

  Założenia i cele przedmiotu

  Celem lektoratu jest nauka języka specjalistycznego, czyli kształcenie sprawności językowych pozwalających na: 1) rozumienie tekstów o tematyce zawodowej, 2) tłumaczenie krótkich tekstów specjalistycznych z zakresu technik dentystycznych z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski przy pomocy słownika, 3) rozumienie ze słuchu nagrań audio, video, wykładów i prezentacji, 4) komunikacja w środowisku zawodowym i z pacjentem, 5) przedstawianie tematów zawodowych w formie prezentacji multimedialnej.

  Metody dydaktyczne

  - konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach)

  - dyskusja

  - prezentacja

  - opis przypadku

  - samodzielne dochodzenie do wiedzy

  - e-learning

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  mgr Ewa Szczepaniak

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  dr n. hum. Agnieszka Dudzik

   

  efekty uczenia się przedmiotowe (symbol

  i numer)

  efekty uczenia się przedmiotowe

  (opis)

  Odniesienie do efektów kierunkowych (symbol i numer)

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

  wiedza

  W4

  Zna mianownictwo anatomiczne w języku polskim. Podstawowe nazewnictwo w języku angielskim i łacińskim.

  WK1,WK2,

  WK3,WK4WK5WK6,

  WK7

  WK8,WK9,

  WK10,WK11,WK12,

  WK13

  WK14, W15, WK16,WK17, WK18,WK19, WK20,WK21, WK22,WK23, WK24,WK33,

  WK39,WK40,

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela

  - zaliczenie bez oceny po roku I

  - egzamin pisemny po roku II

  Metody formujące,

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych czynności

  - ocena przygotowania do zajęć

  - zaliczenia cząstkowe

   

  umiejętności

  U19

  Student posługuje się w mowie i piśmie językiem obcym w zakresie terminologii protetyczno-stomatologicznej (poziom B2)

  UK38

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące:

  - zaliczenie bez oceny po roku I

  - egzamin pisemny po roku II

  - projekt, prezentacja

  Metody formujące:

  - obserwacja pracy studenta

  - ocena aktywności w czasie zajęć

  - zaliczenie poszczególnych sprawności językowych

  - ocena przygotowania do zajęć

  - zaliczenia cząstkowe

  - opis przypadku w jęz. ang.

  kompetencje społeczne

  K14

  Opanował język obcy w stopniu umożliwiającym korzystanie z piśmiennictwa zawodowego i podstawową komunikację (poziom B2)

  KK1, KK4

  ćwiczenia

  Metody podsumowujące.:

  - ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)

  - zaliczenie bez oceny po roku I

  - egzamin pisemny po roku II

  - projekt, prezentacja

  Metody formujące:.

  - obserwacja pracy studenta

   

  Punkty ECTS

  4+4

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  120

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  -

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

  -

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

  -

  1. Udział w konsultacjach

   

   

  godziny razem: 120

  Samodzielna praca studenta:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

   

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

   

   

  godziny razem:

     

   

  Treści programowe przedmiotu:

  efekty uczenia się przedmiotowe

  (symbol i numer)

  tematyka

  WIEDZA

  W4

   

  UMIEJĘTNOŚCI

  U19

   

  KOMPETENCJE

  K14

   

   

  Rok I

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Krótka historia, struktura, kierunki, stopnie naukowe. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji i mówienia.

  Wprowadzenie do kursu języka angielskiego na kierunku Techniki dentystyczne. Studia w Polsce i za granicą – wyszukiwanie informacji w Internecie.

  Historia stomatologii, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju technik dentystycznych - ćwiczenie sprawności czytania, słuchania i mówienia. Ćwiczenia leksykalne.

  Budowa ciała ludzkiego - ogólny opis anatomiczny, części i jamy ciała, narządy; układy i ich funkcje. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, słuchania; wyszukiwanie informacji.

  Jama ustna i zęby. Procesy fizjologiczne dotyczące aparatu żucia. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, słuchania; wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne.

  Budowa zęba. Rodzaje uzębienia. Podział zębów ze względu na ich funkcje. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne.

  Dziedziny stomatologii – podstawowa terminologia, krótka charakterystyka, specjaliści. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia leksykalne.

  Zespół dentystyczny i jego zadania. Rola technika dentystycznego w zespole dentystycznym. . Ćwiczenie sprawności słuchania, czytania ze zrozumieniem i mówienia.

  Gabinet dentystyczny i jego wyposażenie. Stanowisko pracy technika dentystycznego. Podstawowe narzędzia. Ćwiczenie sprawności słuchania i czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenia leksykalne.

  Zagrożenia w pracy technika dentystycznego. Środki bezpieczeństwa. Praca z tekstem specjalistycznym. Ćwiczenie sprawności mówienia.

  Podstawowe problemy pacjenta stomatologicznego. Higiena jamy ustnej - ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem; ćwiczenia leksykalne.

  Próchnica zębów i jej skutki. Zapobieganie próchnicy zębów - ćwiczenie sprawności słuchania i czytania ze zrozumieniem; ćwiczenia leksykalne.

  Dieta i styl życia a stan uzębienia. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia.

  Wartości numeryczne – liczby, ułamki, procenty itd. Odczytywanie i zapis.

  Wybrane zagadnienia gramatyczne.

  Rok II

  Protetyka dentystyczna – zakres działania, specjaliści. Wady kwalifikujące do leczenia protetycznego – ćwiczenia leksykalne, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie (ćwiczenie wymowy); praca ze słownikiem, ćwiczenia translacyjne. Ćwiczenie sprawności mówienia.

  Techniki protetyczne – rodzaje protez, korony, mosty i wkłady; charakterystyka podstawowych konstrukcji protetycznych; materiały, narzędzia i aparatura. Wady i zalety poszczególnych technik – ćwiczenia leksykalne. Czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w Internecie, praca ze słownikiem.

  Technika CAD/CAM – definiowanie, język opisu; wady i zalety – ćwiczenia porównawcze – czytanie ze zrozumieniem, wyciąganie wniosków, mówienie.

  Przypadki pacjentów protetycznych – analiza opisów przypadków (case reports). Rozmowa z dentystą i pacjentem – wyjaśnianie, instruowanie, zadawanie pytań. Ćwiczenie sprawności słuchania, czytania ze zrozumieniem i mówienia.

  Implantologia stomatologiczna – rodzaje implantów, materiały, wskazania do zastosowania i przeciwwskazania. Wady i zalety - czytanie ze zrozumieniem, słuchanie; ćwiczenia translacyjne - praca ze słownikiem.

  Przypadki pacjentów z implantami. Analiza opisów przypadków (case reports). Rozmowa z dentystą i pacjentem – wyjaśnianie, instruowanie, zadawanie pytań. Ćwiczenie sprawności słuchania, czytania ze zrozumieniem i mówienia.

  Ortodoncja – zakres działania, specjaliści. Wady twarzowo-szczękowo-zgryzowe kwalifikujące do leczenia ortodontycznego. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. Wymowa.

  Techniki ortodontyczne – współcześnie stosowane aparaty ortodontyczne; materiały, narzędzia i aparatura. Wady i zalety. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. Wymowa.

  Leczenie ortodontyczne dorosłego pacjenta. Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne.

  Zasady aseptyki obowiązujące przy wykonywaniu aparatów protetycznych, ortodontycznych i implantów. Zasady postępowania – wyszukiwanie informacji. Język formalny (pisany i mówiony) i nieformalny.

  Język prezentacji – wprowadzenie. Przygotowanie tekstu specjalistycznego do prezentacji.

  Prezentowanie wybranych zagadnień z zakresu technik dentystycznych w formie krótkiej prezentacji multimedialnej.

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  E. Donesh-Jeżo, English in Dentistry, WPL, Kraków 2008

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  K. Studzińska-Pasieka, M. Otto, Open Your English Wide!!! English for Dental Professional, Wyd. Bestom, Łódź 2005

  Materiały autorskie

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu

  Warunki zaliczenia – na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie trwania lektoratu (testy, odpowiedzi ustne, projekty) oraz frekwencji na zajęciach.

  Egzamin pisemny po roku II.

  Zajęcia są obowiązkowe. Student ma prawo opuścić bez usprawiedliwienia 2 zajęcia w ciągu roku z obowiązkiem zaliczenia materiału w ciągu 2 tygodni. Każda dodatkowa nieobecność nieusprawiedliwiona musi być odrobiona a materiał zaliczony w sposób określony przez prowadzącego zajęcia. Brak odrobienia zajęć/zaliczenia materiału skutkuje niezaliczeniem lektoratu.

  Nieobecność usprawiedliwiona – obowiązek zaliczenia materiału w ciągu 2 tygodni.

  Niezaliczenie materiału – obowiązek zaliczenia w ciągu 2 tygodni.

   

  mgr Ewa Szczepaniak, koordynator przedmiotu

  (podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia lub koordynatora przedmiotu)