• 07.11.2016 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Regulaminy

  Regulamin obowiązujący na zajęciach z przedmiotu: „Nowoczesne techniki diagnostyczne ” dla studentów kierunku Pielęgniarstwo

  1. Zajęcia z nowoczesnych technik diagnostycznych odbywają się w wymiarze godzin przewidzianym programem studiów: (15 h seminariów).
  2. Na zajęciach obowiązuje zmiana obuwia i biały fartuch.
  3. Treści programowe seminariów podane są w gablocie informacyjnej i na stronie internetowej Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej.
  4. Seminaria w ramach w/w przedmiotu realizowane są według harmonogramu wywieszonego w gablocie informacyjnej i na stronie internetowej Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej.
  5. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach: Zakładu Diagnostyki Biochemicznej, Zakładu Diagnostyki Hematologicznej, Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej. Na zajęciach obowiązuje zmiana obuwia i biały fartuch.
  6. Student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności należy ją usprawiedliwić, najpóźniej na pierwszych zajęciach, w których student uczestniczy po okresie nieobecności. Honorowane będą tylko zwolnienia lekarskie i dziekańskie.
  7. Odrobienie zajęć opuszczonych usprawiedliwionych jest możliwe po uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą zajęcia.
  8. Zaliczenie przedmiotu: w formie pisemnej.