• Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Zadania

  Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia należy w szczególności:

  1. określenie polityki zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale,
  2. analiza danych, wynikających z działalności Wydziałowego Zespołu wraz z postulatami zmian proponowanych przez Wydziałowy Zespół w zakresie udoskonalenia jakości kształcenia na Wydziale,
  3. analiza danych od Kierowników jednostek oraz z Działu Informatyki i Teletransmisji, dotyczących wyników ankietyzacji procesu dydaktycznego, w tym oceny osób prowadzących zajęcia,
  4. analiza dostępu do Biblioteki i jakości księgozbioru,
  5. przedstawianie Radzie Wydziału raportu końcowego (RK) z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale wraz z postulatami działań korygujących, naprawczych i doskonalących system jakości kształcenia,
  6. przekazywanie informacji Prorektorowi ds. Studenckich oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, dotyczących uchwał Rad Wydziału, związanych z jakością kształcenia oraz protokołów z posiedzeń Wydziałowych Zespołów ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, Rad Programowych i Rad Pedagogicznych w terminie 14 dni od daty ich podpisania.