• Ostatnia zmiana 09.02.2021 przez Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

  Szczegółowy plan zajęć

  PLAN ĆWICZEŃ Z ZAKRESU PATOFIZJOLOGII
  SEMESTR IV, ROK AKADEMICKI 2020/2021

   

  22.02-23.02.2021: ĆWICZENIE I – CZYNNIKI GENETYCZNE W ETIOPATOGENEZIE CHORÓB

  1. Podstawowe wiadomości z zakresu genetyki (genom człowieka, przekazywanie informacji genetycznej, struktura DNA, kod genetyczny, transkrypcja, translacja).
  2. Mutacje genowe:
   - na poziomie DNA (tranzycja, transwersja, delecja, insercja)
   - na poziomie powstającego białka [zmiany sensu (konserwatywna i niekonserwatywna),
   nonsensowna, odwrotny nonsens, synonimowa, zmiany ramki odczytu].
  3. Mutacje chromosomowe liczbowe (aneuploidia, poliploidia) i strukturalne
   (translokacje, delecje, duplikacja, inwersje, izochromosomy).
  4. Skutki mutacji.
  5. Podział mutacji pod względem funkcjonalnym.
  6. Rodzicielskie piętnowanie genomu.
  7. Lyonizacja.
  8. Klasyfikacja chorób genetycznych.
  9. Aberracje chromosomowe (zespół Downa, Edwardsa, Klinefeltera, Turnera).
  10. Choroby monogenowe (mukowiscydoza, choroba Huntingtona, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa,
   rdzeniowy zanik mięśni, choroba Alzheimera, hemofilia A, choroba Duchenne’a/Beckera).
  11. Choroby mitochondrialne: dziedziczny zanik nerwu wzrokowego Lebera.
  12. Dziedziczenie wieloczynnikowe: wady wrodzone, choroby wieku dorosłego.
  13. Sposoby leczenia chorób genetycznych.
    

  01.03-02.03.2021: ĆWICZENIE II - PATOFIZJOLOGIA UKŁADU DOKREWNEGO

  1. Podstawowe wiadomości z zakresu fizjologii układu dokrewnego
   (budowa i podział hormonów, regulacja wydzielania, mechanizmy działania hormonów).
  2. Zaburzenia czynnościowe gruczołów wydzielania wewnętrznego
   (nadmierna synteza lub niedobór hormonów, zmiany struktury molekularnej hormonów;
   zaburzenia: magazynowania, uwalniania, transportu i działania hormonów).
  3. Przyczyny oraz następstwa pierwotnej i wtórnej nadczynności przysadki mózgowej.
  4. Przyczyny oraz następstwa pierwotnej i wtórnej niedoczynności przysadki mózgowej.
  5. Przyczyny oraz następstwa pierwotnej i wtórnej nadczynności tarczycy.
  6. Przyczyny oraz następstwa pierwotnej i wtórnej niedoczynności tarczycy.
  7. Zaburzenia czynności wewnątrzwydzielniczej trzustki (cukrzyca: typy, zaburzenia metaboliczne w cukrzycy;
   powikłania ostre i przewlekłe cukrzycy).
  8. Przyczyny oraz następstwa pierwotnej i wtórnej nadczynności kory nadnerczy.
  9. Przyczyny oraz następstwa pierwotnej i wtórnej niedoczynności kory nadnerczy.
  10. Przyczyny oraz następstwa pierwotnej i wtórnej nadczynności przytarczyc.
  11. Przyczyny oraz następstwa pierwotnej i wtórnej niedoczynności przytarczyc.
    

  08.03-09.03.2021: ĆWICZENIE III – PATOFIZJOLOGIA HEMOSTAZY

  1. Podstawowe wiadomości z zakresu fizjologii hemostazy.
  2. Badania laboratoryjne służące ocenie parametrów hemostazy
   (czas krwawienia, czas krzepnięcia,czas częściowej tromboplastyny po aktywacji,
   czas protrombinowy, czas trombinowy, d-dimery).
  3. Zburzenia hemostazy naczyniowej (skazy naczyniowe):
   - o charakterze wrodzonym: wrodzona naczyniakowatość krwotoczna, zespół Kasabacha-
   Merritta, zespół Ehlersa-Danlosa, zespół Marfana
   - o charakterze nabytym: zespół Henocha-Schönleina, plamica naczyniowa
  4. Zaburzenia hemostazy płytkowej (skazy płytkowe):
   - małopłytkowość :
   a) o charakterze wrodzonym: niewydolność szpiku kostnego, zakrzepowa plamica
   małopłytkowa
   b) o charakterze nabytym: skrócenie czasu przeżycia płytek, zespół hemolityczno-
   mocznicowy, małopłytkowość indukowana heparyną
   - nadpłytkowość: o charakterze wrodzonym i nabytym
  5. Zburzenia czynnościowe płytek krwi (trombopatie i trombastenie):
   - o charakterze wrodzonym: zespół Bernarda-Souliera, trombastenia Glanzmanna, zespół
   Scotta, choroba puli magazynowej, zespół szarych płytek
   - o charakterze nabytym: np. w następstwie stosowania leków np. kw. acetylosalicylowego
  6. Zaburzenia hemostazy osoczowej (skazy osoczowe):
   - o charakterze wrodzonym: choroba von Willebranda, hemofilia A, hemofilia B
   - o charakterze nabytym: krążące antykoagulanty, w chorobach wątroby, z niedoboru wit. K
  7. Zaburzenia fibrynolizy i kininogenezy.
  8. Zespół wewnątrznaczyniowego wykrzepiania (DIC): przyczyny i następstwa.
  9. Trombofilie:
   - o charakterze wrodzonym: oporność na aktywne białko C, niedobór antytrombiny,
   białek C, S i Z, mutacje genu protrombiny
   - o charakterze nabytym: hiperhomocysteinemia, zespoły antyfosfolipidowe.

    

  15.03-16.03.2021: ĆWICZENIE IV
  KOLOKWIUM 1 -
  SPRAWDZIAN PISEMNY WIADOMOŚCI Z ĆWICZEŃ I-III oraz WYKŁADÓW
  Prezentacje przypadków klinicznych

   

  22.03-23.03.2021: ĆWICZENIE V - PATOFIZJOLOGIA UKŁADU KRĄŻENIA - cz. 1

  1. Podstawowe wiadomości z zakresu fizjologii układu krążenia.
  2. Patomechanizmy zaburzeń wytwarzania i przewodzenia bodźców w sercu.
  3. Podział i następstwa zaburzeń rytmu serca.
  4. Podział i następstwa zaburzeń przewodzenia.
  5. Patogeneza miażdżycy.
  6. Choroba niedokrwienna serca: patogeneza, postaci kliniczne, powikłania.
    

  29.03-30.03.2021: ĆWICZENIE VI – PATOFIZJOLOGIA UKŁADU KRĄŻENIA - cz. 2

  1. Patogeneza i patofizjologia niewydolności krążenia:
   - podział niewydolności serca
   - przyczyny niewydolności serca
   - patomechanizm objawów niewydolności serca
   - niewydolność krążenia pochodzenia obwodowego.
  2. Kardiomiopatie:
   - postacie kardiomiopatii
   - patogeneza poszczególnych postaci kardiomiopatii.
  3. Zaburzenia regulacji ciśnienia tętniczego krwi:
   - patogeneza choroby nadciśnieniowej
   - podział nadciśnienia tętniczego
   - powikłania narządowe w chorobie nadciśnieniowej
  4. Wstrząs: definicja, klasyfikacja, przyczyny, następstwa.
    

  12.04-13.04.2021: ĆWICZENIE VII - PATOFIZJOLOGIA UKŁADU ODDECHOWEGO

  1. Podstawowe wiadomości z zakresu fizjologii układu oddechowego
  2. Niewydolność oddechowa patogeneza, rodzaje, objawy:
   - hipoksja i hipoksemia: patomechanizm, następstwa, mechanizmy kompensujące
   - hipo- i hiperkapnia: patogeneza, następstwa, mechanizmy kompensujące
  3. Zaburzenia mechaniki oddychania (zaburzenia wentylacji typu restrykcyjnego
   i obturacyjnego).
  4. Zaburzenia funkcji nabłonka dróg oddechowych
  5. Przyczyny i następstwa zaburzeń wzorca oddechowego:
   - oddychanie typu Cheyne’a – Stokesa
   - oddychanie typu Biota
   - oddech typu Kussmaula
   - klątwa Ondyny
   - zespoły snu z bezdechami.
  6. Astma.
  7. Przewlekła obturacyjna choroba płuc.
    

  19.04-20.04.2021: ĆWICZENIE VIII

  KOLOKWIUM 2 SPRAWDZIAN PISEMNY WIADOMOŚCI Z ĆWICZEŃ V-VII oraz WYKŁADÓW
  Prezentacje przypadków klinicznych

   

  26.04-27.04.2021: ĆWICZENIE IX - PATOFIZJOLOGIA UKŁADU POKARMOWEGO

  1. Podstawowe wiadomości z zakresu fizjologii przewodu pokarmowego.
  2. Patogeneza chorób przełyku: achalazji, rozlanego kurczu przełyku, choroby refluksowej.
  3. Objawy chorób przełyku.
  4. Patomechanizm choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
  5. Etiologia i patogeneza chorób jelit: choroba Leśniewskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
  6. Etiopatogeneza i następstwa zaburzonej czynności wątroby: marskość wątroby:
   rodzaje i następstwa.
  7. Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Etiopatogeneza i następstwa.
  8. Zaburzenia metabolizmu bilirubiny.
  9. Cholestaza: czynnościowa i anatomiczna.
  10. Etiopatogeneza i następstwa zaburzonej czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki:
   ostre i przewlekłe zapalenie trzustki.

   

  10.05-11.05.2021: ĆWICZENIE X –PATOFIZJOLOGIA UKŁ. WYDALNICZEGO

  1. Podstawowe wiadomości z zakresu fizjologii układu wydalniczego
  2. Patomechanizm następstw zaburzonej czynności nerek:
   - zmian diurezy
   - białkomoczu
   - obrzęków
   - niedokrwistości
  3. Patomechanizm chorób nerek i układu moczowego
   - kłębuszkowego zapalenia nerek
   - ostrej niewydolności nerek
   - przewlekłej niewydolności nerek
   - zespołu nerczycowego
   - kamicy moczanowej
  4. Etiopatogeneza zakażeń układu moczowego.

   

    17.05-18.05.2021: ĆWICZENIE XI – ZABURZENIA GOSPODARKI

    WODNO-ELEKTROLITOWEJ I KWASOWO-ZASADOWEJ

    1. Podstawowe wiadomości z zakresu fizjologii gospodarki wodno-elektrolitowej
     (bilans wodny, rozmieszczenie wody w ustroju, skład przestrzeni wodnych, izotonia,
     izowolemia; zapotrzebowanie na składniki mineralne, regulacja gospodarki mineralnej).
    2. Patomechanizm zaburzeń gospodarki wodnej.
     - odwodnienie ustroju (hipertoniczne, hipotoniczne, izotoniczne), przyczyny i następstwa.
     - przewodnienie ustroju (hipertoniczne, hipotoniczne, izotoniczne), przyczyny i następstwa.
    3. Obrzęki:
     - hydrostatyczne, limfatyczne oraz spowodowane zmianami ciśnienia
       onkotycznego, powstające w wyniku wzmożonej przepuszczalności włośniczek
     - obrzęki miejscowe i uogólnione
     - zmiany strukturalne i czynnościowe obrzękłych tkanek.
    4. Zaburzenia gospodarki elektrolitowej:
     - sodu: przyczyny oraz następstwa hiponatremii i hipernatremii,
     - potasu: przyczyny oraz następstwa hipokaliemii i hiperkaliemii,
     - chloru: przyczyny oraz następstwa hipochloremii i hiperchloremii,
     - magnezu: przyczyny oraz następstwa hipomagnezemii i hipermagnezemii
    5. Kwasica: metaboliczna i oddechowa, przyczyny, mechanizmy kompensacyjne
     i następstwa.
    6. Zasadowica: metaboliczna i oddechowa, przyczyny, mechanizmy kompensacyjne
     i następstwa.

     

    24.05-25.05.2021: ĆWICZENIE XII
    KOLOKWIUM 3 SPRAWDZIAN PISEMNY WIADOMOŚCI Z ĆWICZEŃ IX-XI oraz WYKŁADÓW
    Prezentacje przypadków klinicznych

     

    10.06.2021: WEJŚCÓWKA