• Ostatnia zmiana 05.09.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Prace dyplomowe

  ZASADY DOTYCZĄCE OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ:

   

  Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMB nr 81/13 z dnia 12.12.2013 r. został wprowadzony

  obowiązek poddania pracy dyplomowej procedurze antyplagiatowej.

  Zapoznaj się z Regulaminem Antyplagiatowym

  Pobierz wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

   

  Z uwagi na powyższe student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony:

   

  1. ostateczną, papierową wersję pracy - Pracę dyplomową - 1 egzemplarz (przeznaczony do akt),oprawiony na stałe w papierowe okładki (zszyty nitką), tekst drukowany dwustronnie, podpisany przez kierownika pracy dyplomowej; (student powinien przygotować dodatkowo 2 egzemplarze pracy - jeden dla kierownika pracy, drugi dla recenzenta, w oprawie ustalonej z kierownikiem pracy). Uwaga! Powyższy egzemplarz pracy nie może zawierać elementów metalowych i plastikowych!!,
  2. pracę w postaci pliku elektronicznego zapisaną w formacie ODT (Open Office Document), DOC lub DOCX (Microsoft Word) bądź PDF (wyłącznie w wersji edytowalnej) dostarczonego na nośniku CD lub DVD (płyta podpisana flamastrem przez kierownika pracy dyplomowej, złożona w papierowej kopercie),
  3. Wzór oświadczenia A i B (oświadczenie A do pobrania , oświadczenie B do pobrania).

   

  Jeżeli praca zostanie uznana za wymagającą dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, rozpoczęta zostanie procedura jej analizy opisana w Regulaminie Antyplagiatowym.

   

  Jeżeli praca zostanie uznana za niebudzącą wątpliwości – zostaje dopuszczona do oceny przez promotora i recenzenta.

   

  Następnie student składa w Dziekanacie najpóźniej dwa tygodnie przed proponowanym terminem obrony:

   

  1. Indeks wraz z kartami egzaminacyjnymi (niezwłocznie po zdaniu ostatniego egzaminu),
  2. Kartę tematyczną.
  3. Oświadczenie o prawach autorskich (wzór),
  4. 4 zdjęcia do dyplomu, na jasnym tle, formatu 45 x 65 mm,
  5. Kartę obiegową, legitymację studencką, dowód wpłaty za dyplom w wysokości 60 zł. – (tylko absolwenci kierunków: Analityka Medyczna i Kosmetologia – absolwenci kierunku Farmacja składają te dokumenty po odbyciu 6 m-cznej praktyki zawodowej),
  6. Zaświadczenia dotyczące działalności naukowej oraz dodatkowych osiągnięć naukowych, z podpisem opiekuna koła naukowego.

   

  Po złożeniu kompletu dokumentów zostanie ustalony ostateczny termin obrony pracy dyplomowej.

   

  Obrona pracy dyplomowej (zgodnie z Regulaminem studiów) powinna odbyć się do 10 lipca.

  Przed obroną pracy dyplomowej student powinien zgłosić się do Dziekanatu w celu odebrania indeksu i dokumentów związanych z obroną.

  Po obronie pracy dyplomowej należy niezwłocznie (w dniu obrony bądź dnia następnego) złożyć w Dziekanacie: indeks, oceny pracy dyplomowej promotora i recenzenta oraz protokoły z obrony.

  Zapoznaj się z Regulaminem realizacji prac dyplomowych