• Ostatnia zmiana 12.01.2022 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Sylabus

  Załącznik nr 5b

  do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016

   

  KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

  Wydział Nauk o Zdrowiu

   

  Kierunek

  LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ

  Profil kształcenia

  X  ogólnoakademicki    □  praktyczny   □ inny jaki……………………………………….

  Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot:

  Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Kontakt (tel./email):

  (85) 7485661     anatomia@umb.edu.pl

  Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

  prof. dr hab. Janusz Dzięcioł, dr n. med. Magdalena Szkudlarek

  Osoba(y) prowadząca(e)

  prof. dr hab. Janusz Dzięcioł, dr n. med. Magdalena Szkudlarek

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Informacje z zakresu biologii, budowy i fizjologii organizmu człowieka z zakresu nauczania szkoły średniej

  Poziom studiów:

  I stopnia  (licencjackie) X   II stopnia (magisterskie) □

   

  Rodzaj studiów:

  stacjonarne  X   niestacjonarne □

  Rok studiów

  I  X     II   □   III  □         

  Semestr studiów:

  1      □   2  X     3   □   4  □  5  □   6  □

  Nazwa modułu/przedmiotu:

  Podstawy anatomii

  ECTS
  4

  Kod modułu

  LF-1-S-A-ANAT

  Typ modułu/ przedmiotu:

  Obowiązkowy X    fakultatywny □

  Rodzaj modułu/ przedmiotu:

  Kształcenia ogólnego  □     podstawowy   X        kierunkowy/profilowy        □ inny…………………………………□

  Język wykładowy:

  polski   X     obcy   □

  Miejsce realizacji :

   

  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

  Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  PRAKTYK ZAWODOWYCH

  nie dotyczy

  FORMA KSZTAŁCENIA

   

  Liczba godzin

  Wykład

  10

  Seminarium

  30

  Ćwiczenia

   

  Samokształcenie

  50

  Laboratorium

   

  E-learning

   

  Zajęcia praktyczne

   

  Praktyki zawodowe

   

  Inne ……………………

   

  RAZEM

  90

   

   

   

   

  Opis przedmiotu:

   

   

   

  Założenia i cel przedmiotu:

   

   

  Celem zajęć jest nauka anatomii prawidłowej człowieka w zakresie szczegółowego zapoznania studentów ze budową i funkcją struktur tworzących aparat mowy, narząd słuchu, narząd wzroku, układ ruchu oraz ogólnego zapoznania studentów  z  budową pozostałych narządów i układów.

  Metody dydaktyczne

   

  Wykłady multimedialne, seminaria

   

  Narzędzia dydaktyczne

  rzutnik multimedialny, plansze, filmy, fantomy, preparaty narządowe

   

   

  MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,

  METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ.

   

  Symbol i numer przedmiotowego efektu kształcenia

  Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

  Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

  Forma zajęć dydaktycznych* wpisz symbol

   

   

   

  Formujące

  ***

  Podsumowujące**

   

  WIEDZA

   

  W01

  Zna elementarną terminologię używaną w diagnostyce i terapii zaburzeń jakości głosu, mowy i słuchu

  P6S_WK

  Obserwacja pracy studenta

  Bieżąca informacja zwrotna

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym

  Ocena przygotowania do zajęć

  Dyskusja w czasie ćwiczeń

  Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)

  W,S

  W02

  Posiada podstawową wiedzę w zakresie anatomii narządu głosu, fizjologii procesu głosowego oraz patologii głosu
  o charakterze czynnościowym i organicznym

  P6S_WG

  Obserwacja pracy studenta

  Bieżąca informacja zwrotna

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym

  Ocena przygotowania do zajęć

  Dyskusja w czasie ćwiczeń

  Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)

  W,S

  W03

  Posiada wiedzę w zakresie anatomii, patomorfologii, patofizjologii oraz diagnozowanych postaci czynnościowych   dysfonii

  P6S_WG

  Obserwacja pracy studenta

  Bieżąca informacja zwrotna

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym

  Ocena przygotowania do zajęć

  Dyskusja w czasie ćwiczeń

  Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)

  W,S

  W10

  Posiada podstawowa wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii narządu słuchu i równowagi.

  P6S_WG

  Obserwacja pracy studenta

  Bieżąca informacja zwrotna

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym

  Ocena przygotowania do zajęć

  Dyskusja w czasie ćwiczeń

  Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)

  W,S

  W15

  Posiada ogólną wiedzę w zakresie uwarunkowań zaburzeń jakości głosu i mowy.

  P6S_WG

  Obserwacja pracy studenta

  Bieżąca informacja zwrotna

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym

  Ocena przygotowania do zajęć

  Dyskusja w czasie ćwiczeń

  Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)

  W,S

  UMIEJĘTNOŚCI

   

  U01

  Posiada umiejętność diagnozowania zaburzeń jakości głosu w oparciu o dane z badania podmiotowego i przedmiotowego

  P6S_UW

  Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń, Bieżąca informacja zwrotna

  Realizacja zleconego zadania

   

  U05

  Posiada umiejętność prezentacji zdobytej wiedzy w formie czytelnego przekazu

  P6S_UK

  Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń, Bieżąca informacja zwrotna

  Realizacja zleconego zadania

   

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY

   

  K02

  Potrafi współpracować z otolaryngologiem, audiologiem, protetykiem słuchu, radiologiem w ocenie patologii narządu słuchu i wdrożenia metod rehabilitacji.

  P6S_KK

   

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego

   

  K04

  Jest świadomy potrzeby kontynuacji nauki przez całe życie zawodowe w celu stałego uaktualniania wiedzy i umiejętności zawodowych.

  P6S_UK

   

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego

   

  * FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;

  METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  **przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH

  metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:

  Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)

  Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)

  Egzamin z otwartą książką

  Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:

  Egzamin praktyczny

  Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/

  Mini-CEX (mini – clinical examination)

  Realizacja zleconego zadania

  Projekt, prezentacja

  Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw:

  Esej refleksyjny

  Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego

  Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)

  Samoocena ( w tym portfolio)

  ***PRZYKŁADY METOD FORMUJĄCYCH

  Obserwacja pracy studenta

  Test wstępny

  Bieżąca informacja zwrotna

  Ocena aktywności studenta w czasie zajęć

  Obserwacja pracy na ćwiczeniach

  Zaliczenie poszczególnych czynności

  Zaliczenie każdego ćwiczenia

  Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym

  Ocena przygotowania do zajęć

  Dyskusja w czasie ćwiczeń

  Wejściówki na ćwiczeniach

  Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń

  Zaliczenia cząstkowe

  Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów

  Zaliczenie wstępne

  Opis przypadku

  Próba pracy

   

            

   

  NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)

   

  Forma nakładu pracy studenta

  (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)

  Obciążenie studenta (h)

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)

   

  Udział w wykładach (wg planu studiów)

  10

  Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów)

   

  Udział w seminariach (wg planu studiów)

  30

  Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

   

  Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) (wg planu studiów)

   

  Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)

   

  Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

   

  Samodzielne przygotowanie do seminariów

  50

  Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd……………………………….

   

  Przygotowanie do zajęć praktycznych

   

  Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)

   

  Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia  i udział w egzaminie

   

  Sumaryczne obciążenie pracy studenta

                                                                                                                                                      Godziny ogółem

  90

  Punkty ECTS za moduł/przedmiotu

  4

   

  TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ:

   

   

  Liczba godzin

   

  WYKŁADY

  1. Aparat oddechowy mowy
   1. Rdzeń kręgowy w aspekcie kontroli czynności ruchowej mięśni oddechowych- nerw przeponowy, nerwy międzyżebrowe
   2. Dolne drogi oddechowe- tchawica i drzewo oskrzelowe. Budowa płuc i opłucnej.
   3. Budowa serca w aspekcie unaczynienia płuc (krążenia płucnego)

  10

  1. Aparat fonacyjny mowy- krtań
   1. Szkielet krtani- chrząstki krtani i ich połączenia
   2. Jama krtani, ze szczególnym uwzględnieniem głośni i szpary głośni
   3. Funkcja krtani- mięśnie krtani- ich lokalizacja, czynność i unerwienie (przebieg nerwów krtaniowych)
   4. Porównanie budowy krtani osoby dorosłej i dziecka
  1. Aparat artykulacyjno- rezonansowy mowy- gardło i jama ustna- część I
   1. Gardło
    1. Podział gardła i ukształtowanie poszczególnych pięter gardła
    2. Mięśnie gardła i ich czynność w procesie połykania i artykulacji
   2. Jama ustna- część I (jama ustna właściwa)
    1. Szkielet kostny jamy ustnej- budowa żuchwy, szczęki i kości podniebiennej
    2. Ściana górna- budowa i znaczenie podniebienia twardego i miękkiego w procesie połykania i artykulacji
    3. Dno jamy ustnej
    4. Budowa i czynność języka (unerwienie!)
    5. Pierścień chłonny gardła
  1. Aparat artykulacyjno- rezonansowy mowy- gardło i jama ustna- część II
   1. Staw skroniowo- żuchwowy i mięśnie żucia
   2. Zęby, zwarcie i zgryz zębów w aspekcie procesu artykulacji
   3. Przedsionek jamy ustnej- budowa warg i policzków
   4. Mięśnie wyrazowe twarzy okolicy szpary ust biorące udział w procesie artykulacji. Nerw twarzowy w aspekcie unerwienia mięśni wyrazowych twarzy
  1. Aparat artykulacyjno- rezonacyjny mowy- jama nosowa i zatoki przynosowe część III
   1. Budowa jamy nosowej- ściany, przestrzenie, okolice błony śluzowej i związane z nimi funkcje
   2. Unaczynienie i unerwienie jamy nosowej
   3. Topografia zatok przynosowych
   4. Znaczenie zatok przynosowych
  1. Programowanie mowy- Układ nerwowy w aspekcie procesu mowy- część I
   1. Ogólny podział mózgowia
   2. Lokalizacja ośrodków korowych, ze szczególnym uwzględnieniem okolic zaangażowanych w proces mowy w aspekcie zaburzeń mowy m.in. afazji, mutyzmu, dysleksji, autyzmu (ośrodki mowy, ośrodki ruchowe, asocjacyjne pola korowe- somatognozja)
   3. Różnice półkulowe
   4. Drogi integrujące czynność oun- drogi kojarzeniowe (pęczek łukowaty) drogi spoidłowe, torebka wewnętrzna i jej znaczenie
   5. Ośrodki układu limbicznego zaangażowane w proces mowy (hipokamp, ciała migdałowate)
   6. Wybrane struktury podkorowe (ciało prążkowane, wzgórze
  1. Realizacja procesu programowania mowy na poziomie układu nerwowego- Układ nerwowy w aspekcie procesu mowy- część II
   1. Ogólna budowa pnia mózgu i móżdżku w aspekcie zaburzeń mowy typu dyzartrii
   2. Udział móżdżku w procesie mowy
   3. Twór siatkowaty pnia mózgu w aspekcie kontroli oddychania
   4. Jądra nerwów czaszkowych biorących udział w procesie mowy
  1. Narząd słuchu i równowagi
   1. Szczegółowa budowa ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego
   2. Proces słyszenia z uwzględnieniem struktur oun zaangażowanych w proces słyszenie
   3. Narząd równowagi z uwzględnieniem struktur oun
  1. Układ wzrokowy w aspekcie komunikacji międzyludzkiej (mowa pisana)
  1. Podstawowe wiadomości z zakresu układu pokarmowego, endokrynnego i naczyniowego oraz moczowo- płciowego

  ĆWICZENIA

   

   

  SEMINARIA

  1. Aparat oddechowy mowy
   1. Szkielet klatki piersiowej- mostek, żebra, kręgosłup, ich połączenia i ruchy oddechowe
   2. Mięśnie oddechowe- główne (przepona i mięśnie międzyżebrowe) i dodatkowe (mięśnie szyi: m.mostkowo-obojczykowo-sutkowy i mm.pochyłe; mięśnie klatki piersiowej i grzbietu: mm.piersiowe większy i mniejszy, m.zębaty przedni, m.najszerszy grzbietu; mm.brzucha
   3. Działanie mięśni oddechowych w czasie spokojnego oddychania, głębokiego wdechu i wydechu, wydechu z tzw. podparciem (wydłużony wydech w czasie śpiewu), tłoczni brzusznej
   4. Prezentacja omawianych mięśni, płuc i serca

  30

  1. Aparat fonacyjny mowy
   1. Obrazy laryngoskopowe krtani.
   2. Położenie i topografia krtani, prezentacja narządu i przebiegu nerwów krtaniowych
   3. Prezentacja fantomów i preparatów krtani
  1. Aparat artykulacyjno- rezonacyjny mowy- część I
   1. Prezentacja omawianych kości czaszki.
   2. Struktura, topografia i położenie gardła i jamy ustnej
  1. Aparat artykulacyjno- rezonacyjny mowy- część II
   1. Udział omawianych struktur jamy ustnej w artykulacji głosek
   2. Prezentacja omawianych zębów, mięśni i ślinianek
  1. Aparat artykulacyjno- rezonacyjny mowy- część III
   1. Szkielet nosa, jamy nosowej (kości twarzoczaszki budujące ściany jamy nosowej) i zatok przynosowych (kości pneumatyczne czaszki)
   2. Jama nosowa i zatoki przynosowe w badaniach obrazowych
   3. Prezentacja struktur jamy nosowej
  1. Programowanie mowy- Układ nerwowy w aspekcie procesu mowy- część I
   1. Analiza procesu mowy na podstawie poznanych struktur mózgowia
   2. Prezentacja struktur mózgowia
  1. Realizacja procesu programowania mowy na poziomie układu nerwowego- Układ nerwowy w aspekcie procesu mowy- część II
   1. Układ nerwowy obwodowy zaangażowany w proces mowy- nerwy czaszkowe- trójdzielny, twarzowy, językowo- gardłowy, błędny i podjęzykowy, przeponowy, nn.międzyżebrowe (podsumowanie wiadomości na podstawie dotychczas omówionych zagadnień)
  1. Narząd słuchu i równowagi
   1. Budowa kości skroniowej
   2. Ogólna budowa ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego- prezentacja na fantomie i dostępnych preparatach kostnych
  1. Podstawy budowy i funkcji układu ruchowego w aspekcie komunikacji międzyludzkiej (komunikacja niewerbalna)
   1. Kości i stawy kończyny górnej oraz kończyny dolnej. Grupy mięśniowe i zaopatrujące je nerwy obwodowe.
   2. Mięśnie tułowia w aspekcie motoryki ciała
   3. Omawiane struktury anatomiczne w aspekcie przykładowych czynności ruchowych
  1. Analiza podstaw anatomicznych rehabilitacji mowy po zabiegach laryngektomii (wykształcenie mowy przełykowej)
   1. Prezentacja omawianych struktur anatomicznych układu pokarmowego, endokrynnego, naczyniowego i moczowo- płciowego

  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

   

   

  PRAKTYKI ZAWODOWE

   

   

  SAMOKSZTAŁCENIE

  Przygotowanie do seminariów i kolokwiów

  50

  LITERATURA  

   

  PODSTAWOWA

  Aleksandrowicz R., Ciszek B.- Anatomia kliniczna głowy i szyi

  Z. Ignasiak- Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego człowieka

  Z. Ignasiak- Anatomia układu ruchu

  Gilroy A, Schuenke M., Ross L- Atlas anatomii

   

   

  UZUPEŁNIAJĄCA

   

  Narkiewicz O, Moryś J,- Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna

  Obrębowski A- Wprowadzenie do neurologopedii

  Waugh A, Grant A- anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby

   Sobotta J,- Atlas anatomii człowieka - t.I,II

  Netter F.H- Atlas Anatomii Człowieka, wydanie polskie

   

  KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  (opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

   

  EFEKTY KSZTAŁCENIA

  NA OCENĘ 3

  NA OCENĘ 3.5

  NA OCENĘ 4

  NA OCENĘ 4.5

   

  NA OCENĘ 5

  wyżej wymienione formujące metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia oceniono systemem punktowym

  25.0-34,75

  35.0-39,75

  40,0-44,75

  45,0-47,75

  >48,0

  WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

  Podsumowujące  metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia  W01, W02, W03, W10, W15 (wiedza) oceniono metodą :

  • Egzamin teoretyczny pisemny
  • Czas trwania egzaminu 90 minut
  • Pytania egzaminacyjne zamknięte ( jednokrotnego wyboru) , pytania otwarte, krótkie pytania opisowe
  • Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 50% pytań egzaminacyjnych
  • Punktacja – za każde pytanie od 0.25 do 1.0 punktu    max: 50 pkt              min: 25 pkt
   • < 25 pkt   niedostateczny (2,0)
   • 25-34.75       dostateczny (3,0)
   • 35- 39,75      dość dobry (3,5)
   • 40 – 44.75    dobry (4,0)
   • 45 – 47.75   ponad dobry (4,5)
   • >48   bardzo dobry (5,0)

  Efekty nr U01,  U05   (umiejętności) oceniane są metodą

  • Realizacji zleconego zadania (w ramach krótkiego pytania opisowego)
  • Kryterium uzyskania oceny pozytywnej prawidłowe wykonanie zadania

  Efekty K02, K04 (kompetencje) oceniane są metodą:

  • Samooceny

   

  OSIĄGNIĘCIE  ZAŁOŻONYCH  EFEKTÓW  KSZTAŁCENIA 

  □  pozytywny wynik końcowego egzaminu

  □  egzamin teoretyczny pisemny

  X egzamin teoretyczny ustny

  □  egzamin praktyczny

  □ zaliczenie

   

  Data opracowania programu: 20.09.2022 r.

   

  Program opracował: dr n. med. Magdalena Szkudlarek